eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 748 56 25,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f30e71c7-7230-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
5.4. włączona obsługa JavaScript,
5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień publicznych),
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do publikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane do państw trzecich,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.4.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, szkoleń z zakresu metodyki e-learningu, ewaluacji wiedzy, dla 14 pracowników: nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • PC cena – 40%,
• PD – doświadczenie trenera skierowanego do realizacji zamówienia (który ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia)– 60%
w tym:
• PD1 doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu metodyki e-learningu – 20%
• PD2 doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z zakresu metodyki
e-learningu dla uczelni wyższej –20%
• PD3 doświadczenie trenera skierowanego do realizacji zamówienia – liczba publikacji naukowych lub artykułów w prasie branżowe - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • PD1 doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu metodyki e-learningu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PD2 doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z zakresu metodyki e-learningu dla uczelni wyższej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • PD3 doświadczenie trenera skierowanego do realizacji zamówienia – liczba publikacji naukowych lub artykułów w prasie branżowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa warunek zdolności zawodowej poniżej:
2.4.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest którzy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną usługę szkoleniową z zakresu metodyki e-learningu dla grupy docelowej jaką są nauczyciele akademiccy w wymiarze co najmniej 24 godzin szkoleniowych na grupę z zastrzeżeniem że jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 min.
- weryfikacja spełnienia wyżej wymienionego wymogu odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy na lub wg załącznika nr 4 do SWZ składanego wraz z ofertą oraz wykazu usług składanego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę ocenionego najwyżej na lub według załącznika nr 10 do SWZ.
2.4.2. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi, tj.: osoby skierowane do realizacji zamówienia, odpowiedzialne za realizację zamówienia posiadają:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów/doradztwa z zakresu metodyki e-learningu akademickiego oraz ewaluacji wiedzy,
c) doświadczenie w realizacji minimum 3 szkoleń lub doradztwa z zakresu w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia, skierowanych do nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni wyższych, w wymiarze co najmniej 16 godzin dydaktycznych dla każdego przeprowadzonego szkolenia/usługi doradczej z zastrzeżeniem że jedna godzina dydaktyczna równa się 45 min.
- weryfikacja spełnienia wyżej wymienionego wymogu odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy na lub wg załącznika nr 4 do SWZ składanego wraz z ofertą oraz wykazu osób składanego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę ocenionego najwyżej na lub według załącznika nr 9 do SWZ.
4.2.3. Zamówienie musi być realizowane osobiście przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia wskazaną w formularzu ofertowym. W sytuacji, gdy wybrany Wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia osobę o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uzna, że wskazane jest przeprowadzenie części szkolenia oprócz trenera wskazanego w ofercie przez dodatkowego trenera, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że dodatkowy trener spełnia poniższe wymagania: legitymuje się co najmniej wykształceniem wyższym o profilu pedagogicznym, mieć minimum 5-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie dydaktyki akademickiej oraz być autorem/współautorem publikacji naukowych z zakresu metodyki prowadzenia zajęć na uczelni wyższej co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
- aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia złożonym wraz z ofertą – wg Załącznika nr 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej zgodnie z pkt. 2.4. Części XX SWZ:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie na lub według załącznika nr 10 do SWZ w raz dowodami określającymi iż usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, na lub według załącznika nr 9 do SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie zobowiązań w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez poszczególne podmioty.
3.3.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy:
a) konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy,
b) zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron,
c) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
d) istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
e) konieczność zmiany wynika z zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,
f) konieczność zmian wynika z czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni medycznych.
4. Mając na względzie zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku wprowadzenia zaleceń bądź ograniczeń związanych z przemieszczaniem się osób. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego prawo ubiegania się o zapłatę kar umownych ani odszkodowań.
5. Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszt wykonania Umowy.
6. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie bez konieczności sporządzania aneksu.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; w takim przypadku, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,
b) w chwili zawarcia umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3) jeżeli zwłoka w uzgodnieniu harmonogramu ramowego przekroczy 7 dni, a Wykonawca, mimo wezwania (w formie pisemnej lub dokumentowej) skierowanego przez Zamawiającego, w terminie 3 dni nie uzgodni harmonogramu,
4) przekroczony zostanie limit kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 7,
5) w przypadkach, o których mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. W przypadku zmian w zakresie wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wpływających na realizację niniejszej umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zaistniałej zmianie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu umowy.
9. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej w szczególności działaniem siły wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umb

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.