eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola › "Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001191775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poprzeczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-225

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322116177

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoiw@miedzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoiw.miedzna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18d554a1-721f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004952/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Dowóz uczniów oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoiw.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zoiw@miedzna.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
:/ZOIWMIEDZNA/SKŁAD_ESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp w miniportalu do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wykonawca może złożyć ofertę tylko poprzez miniPortal.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego
z Wykonawcami poprzez miniPortal, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią SWZ i dostępna jest na stronie miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych j w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję. że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@netbel.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych,
2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora.
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy, tj. przez okres 6 lat od daty zakończenia umowy lub w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zakończenia lub przedawnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą. kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości. Wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 007193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia Z7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOiW.262.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325491,12 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie i odwozie uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie gminy Miedźna wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi w trakcie przewozu, w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w dni, w które realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Dopuszcza się możliwość udzielania w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie (do 50% wartości szacunkowej usług podstawowych) – w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia zakresu przedmiotowych usług i posiadania środków na ich sfinansowanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium oceny ofert: cena brutto 60% i czas podstawienia autobusu zastępczego 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga złożenia następującego dokumentu: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.2201);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1 usługę obejmującą minimum 2 kursy dziennie przez okres co najmniej 1 miesiąca w zakresie przewozu uczniów lub młodzieży (poniżej 18. roku życia) na rzecz szkół lub przedszkoli o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu, którego wzór stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz usług. Wskazane usługi powinny być potwierdzone dokumentami (dowodami) stwierdzającymi, że te usługi wykonane zostały lub są wykonywane należycie.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek określony powyżej musi spełniać jeden z wykonawców, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami transportowymi i sprzętowymi: minimum 1 busem (17 miejsc + 2 miejsca dla kierowcy i opiekuna) oraz 4 samochodami osobowymi (8 miejsc + po 2 miejsca dla kierowcy i opiekuna). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu, którego wzór stanowi - Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz sprzętu.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawa PZP rozdz. VII ust 2 SWZ
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w rozdz. VII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu usług – załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
UWAGI:
 Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by Wykonawca wykonał co najmniej jednokrotnie ww. usługi. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem niezakłócone – co najmniej jednokrotne – powtórzenie ww. przedsięwzięcia o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować (łączyć) potencjału w zakresie usługi gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego samego rodzaju usługi (przedsięwzięć) o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych usług przez jeden podmiot.
 Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
 Równowartość w złotych zadań rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) Wykazu sprzętu – załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – rozdz. VIII ust. 2. Pkt 4 lit b SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej określonych przez zamawiającego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, oraz w przypadkach wskazanych w rozdz. VII ust. 2 SWZ. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami rozdz. VIII SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 2 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy PZP), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, która część usługi będzie wykonana przez poszczególnych wykonawców (art. 117 ust. 4 ustawy PZP). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IX SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa
w rozdz. IX ust. 2 SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII SWZ.
7) Warunek dotyczący prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
2) udzielenia dodatkowego zamówienia na usługę przewozu w przypadku:
a) wystąpienia konieczności dowozu chociażby jednego ucznia do szkoły/ośrodka, która nie jest położona na żadnej z tras wskazanych w przedmiocie zamówienia, co będzie wiązało się z ustaleniem nowej trasy i/lub włączenia dodatkowego pojazdu. Przy czym wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie;
b) wystąpienia konieczności dowozu chociażby jednego ucznia do szkoły/ośrodka, która powodować będzie modyfikacje istniejących tras wskazanych w przedmiocie zamówienia, ale nie będzie powodować włączenia dodatkowego pojazdu. Przy czym wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie;
c) gdy ilość dowożonych uczniów do szkół wskazanych w przedmiocie zamówienia, zwiększy się nie powodując zmiany trasy, ale spowoduje konieczność włączenia dodatkowego pojazdu. Przy czym wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie;
3) zmiany zawartej umowy niewymagających zmiany wysokości wynagrodzenia, w zakresie:
a) zmniejszenia bądź zwiększenia liczby dowożonych uczniów do szkół wskazanych
w przedmiocie zamówienia, które nie powodują zmiany trasy i konieczności włączenia dodatkowego pojazdu;
b) włączenia dodatkowego przystanku lub wyłączenia wskazanego przystanku, nie powodując jednocześnie zmiany istniejących tras i konieczności włączenia pojazdu.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
3. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony umowy. W tym celu strony sporządzą aneks do umowy.
5. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące:
1) oznaczeń indywidualnych strony, zawartych na wstępie umowy;
2) zmiany osób wskazanych w § 7 ust. 1 do 2 umowy;
3) danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawienia i doręczenia faktur;
4) zmiana stawki podatku VAT;
5) numer rachunku bankowego Wykonawcy;
6. Wykonawca nie może domagać się zmian w umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu "Formularza do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na miniPortalu zgodnie z instrukcją dostępności na stronie internetowej miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 3 podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6,
z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6,
z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.