eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360247262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leonida Teligi 4

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-206

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@dpskoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.koszalin.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cadf786-6f14-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00285342/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/transakcja/699100

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
(nie dotyczy złożenia oferty) odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformazakupowa.pl,
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępnego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dpskoszalin.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) .zip
2) .7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu „Formularza do komunikacji” opisane zostały pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie
z siedzibą przy ul. Leonida Teligi 4 w Koszalinie, adres e-mail: dps@dpskoszalin.pl, tel. 94 717 08 90.
Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Kalman. Kontakt z inspektorem jest realizowany
za pośrednictwem adresu mailowego iodo@dpskoszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
1. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EURO na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.
2. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane będą przetwarzane przez okres do 5 pełnych lat.
3. Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące
w procesach niezbędnych do realizacji postępowania. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty wspierające funkcjonowanie Administratora, np. Kancelaria Radcy Prawnego, firma serwisująca oprogramowanie i infrastrukturę IT, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022.0.902).
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy
lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skutkuje brakiem możliwości udziału
w postępowaniu.
6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.261.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1209405,51 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1110341,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków i ich wydawaniu mieszkańcom w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

2. W zamach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie przygotowywał posiłki dla maksymalnie 89 mieszkańców, z wykorzystaniem pomieszczeń kuchennych DPS, oddanych do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, a przygotowane posiłki będzie wydawał na stołówce (przy pomieszczeniach kuchennych) oraz dostarczał na piętra mieszkalne z aneksami kuchennymi.
Szacunkowa ilość posiłków objęta zamówieniem wynosi 32.485 osobodni (dla maksymalnie 89 osób przez okres 365 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Udzielone zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie:
- termin realizacja: 2 m-ce (60 dni)
- 5.340 osobodni,
- pozostałe warunki, zgodne z określonymi w Rozdziale II SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert (O) zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób realizacji zamówienia: niepowtarzalność treściowa posiłków

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.1) posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: wykonał (w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na codziennym, stałym oraz stacjonarnym przygotowywaniu i wydawaniu przygotowanych posiłków, o określonych porach dnia, w zakładach zbiorowego żywienia (domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowiskach, sanatoriach, szpitalach itp.), w okresie co najmniej nieprzerwanych 10 miesięcy, dla co najmniej 40 osób dziennie, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN.
1.2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, co umożliwia jego realizację na odpowiednim poziomie jakości, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi,
w tym co najmniej:
a) 1 osoba pełniąca funkcję szefa kuchni
b) 1 osoba pełniąca funkcję kucharza
c) 1 osoba pełniąca funkcję pomocy kuchennej
- co najmniej 1 osoba (wymieniona pod lit. a-b posiada tytuł zawodowy kucharza, mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończony 2-letni kwalifikacyjny kurs zawodowy z tytułem technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych ze świadectwem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kucharz.
e) 1 osoba pełniąca funkcję dietetyka
- posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie dietetyka (rozpoczęła przed 1993 r. szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka lub ukończyła technikum profilowane i złożyła egzamin zawodowy) lub ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka bądź nauka o żywieniu.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Brak podstaw do wykluczenia z postępowania będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt 4 SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizację zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym
ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt 5 SWZ.
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed zawarciem umowy:
1) informację dotyczącą wartości netto przedmiotowego zamówienia;
2) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum Wykonawców) – umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi) oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
3) co najmniej 10-dniowy jadłospis, obejmujący wszystkie elementy zaoferowane przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza oferty – nie później niż do 28.12.2022 r.;
4) kopię polisy OC lub innego dokumentu, potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jeżeli dokument złożony przez Wykonawcę na etapie prowadzonego postępowania utracił ważność przed dniem podpisania umowy, na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł;
5) wykaz pracowników, stanowiący załącznik do umowy, aktualny na dzień podpisania umowy lub oświadczenie wykonawcy, że Wykaz osób złożony przez Wykonawcę na etapie prowadzonego postępowania, jest aktualny i dane w nim zawarte nie uległy zmianie;
6) w przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca składa informację, zawierającą:
- nazwę i dane kontaktowe podwykonawcy
- przedstawicieli podwykonawcy.
7) przedłoży treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w innej formie niż
w pieniądzu. Zamawiający, w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Rozdziale III pkt 3 SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:
5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1 SWZ;
5.2) łącznie spełnianie warunków określonych w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 i 3 SWZ.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen rynkowych materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub spadek cen lub kosztów.
2. Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa
w ustępie 1, w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:
1) zmiana cen, w tym podstawowych produktów rolnych (m.in. mięsa, ziemniaków, mąki, pieczywa)
lub kosztów (m.in. dostawy mediów, transportu) przekroczy 10% w stosunku do stawek przyjętych
przez Wykonawcę do ustalenia wynagrodzenia ofertowego,
2) zmiana cen ma istotny wpływ na realizację umowy,
3) żądanie zostanie złożone nie wcześniej niż po upływie 4 m-cy od rozpoczęcia realizacji umowy.
3. Obowiązkiem Wykonawcy, składającego żądanie zmiany wynagrodzenia, jest wykazanie Zamawiającemu, że zmiana ceny wpływa na realizację umowy i na dzień zaistnienia podstaw
do waloryzacji wynagrodzenia, ceny przyjęte do kalkulacji oferty Wykonawcy są odpowiednio niższe niż ceny rynkowe lub średnie ceny rynkowe. Wykonawca załączy stosowne dowody, w tym np. kopie dokumentów zamówienia, korespondencji z dostawcami lub wykazu materiałów lub kosztów,
w przypadku których zmiana ceny uprawnia do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po złożeniu żądania zmiany wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o aktualny wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów (wskaźnik inflacji), ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Do każdej kolejnej zmiany stosuje się zapisy ust. 2 i ust. 4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% wartości pierwotnej umowy.
6. W przypadku, gdy, po dokonaniu zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, nastąpi zmiana okoliczności uzasadniających to zwiększenie, w szczególności spadek cen, w tym podstawowych produktów rolnych lub kosztów o 10% w stosunku do stawek przyjętych do zwiększenia, wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji, począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po zaistnieniu nowych okoliczności, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o aktualny wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów (wskaźnik inflacji), ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w przypadku określonym w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa na stronie internetowej prowadzonego postępowania, za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dpskoszalin (link do Profilu Nabywcy). Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.