eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych urzędu RDLP w Katowicach. Dozorowanie obiektów znajdujących się na posesji RDLP w KatowicachOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych urzędu RDLP w Katowicach.
Dozorowanie obiektów znajdujących się na posesji RDLP w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272537539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Huberta 43/45

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-543

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych urzędu RDLP w Katowicach.
Dozorowanie obiektów znajdujących się na posesji RDLP w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e53ae8a-7213-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00209581/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zamówienie usługi sprzątania i konserwacji pomieszczeń biurowych oraz dozorowanie obiektów na terenie RDLP w Katowicach na 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy na stronie internetowej https://josephine.proebiz.com/pl
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 300 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie https://josephine.proebiz.com/pl lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w pkt 10.1. adres e-mail, z zastrzeżeniem, że oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl
Zamawiający, zgodnie zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://josephine.proebiz.com/pl. Wymagania techniczne znajdują się w stopce ekranu głównego oprogramowania JOSEPHINE po kliknięciu w słowo Wsparcie https://josephine.proebiz.com/pl/support
Informacje organizacyjne takie jak opis ekranu głównego portalu https://josephine.proebiz.com/pl, rejestracja wykonawcy, wprowadzenie podpisu elektronicznego użytkownika wykonawcy, logowanie się za pomocą hasła, logowanie się za pomocą podpisu elektronicznego ,składanie oferty i wymaganych dokumentów, elektroniczna komunikacja znajdują się w dokumencie JOSEPHINE – Skrócona Instrukcja – Wykonawca, który dostępny jest do pobrania z ekranu głównego portalu JOSEPHINE.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
21.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
21.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
21.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
21.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
21.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
21.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
21.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. z poprzedniego akapitu:
21.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
21.11.1. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
21.11.2. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
21.11.3. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
21.11.4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
21.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
21.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
21.13.1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
21.13.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
21.15. Polityka prywatności Zamawiającego – Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach jest do pobrania na jej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach/polityka-prywatnosci

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.270.2.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I- Sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych urzędu RDLP w Katowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu dozorowania i sprzątania.
5.3. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 5.1. zawarty został w Załączniku nr 3 do SWZ.
5.4. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 25% wartości niniejszego zamówienia.
3.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.12. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w szczególności sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1.1. cena ofertowa – 60%= 60 pkt
16.1.2. Jakość: dysponowanie certyfikatem ISO lub innym certyfikatem gwarantującym jakość usług. – 10 % = 10 pkt.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
• posiadanie certyfikatu- 10 pkt
• brak certyfikatu- 0 pkt
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca, w pierwszej kolejności w formularzu ofertowym wpisze czy posiada certyfikat a następnie, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży certyfikat jakości, w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16.1.3. Zdolność zawodowa osób: 10 % = 10 pkt.
W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia. Ocena punktowa dokonana zostanie (dla każdego Zadania – odrębnie) według poniższych zasad:
Dla Części I i II:
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 4 i więcej osób – ocena wynosi 10 punktów.
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 3 osoby – ocena wynosi 6 punktów.
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 2 osoby – ocena wynosi 3 punktów.
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 1 osobę – ocena wynosi 0 punktów.
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca, w pierwszej kolejności w formularzu ofertowym wpisze ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy, a następnie na wezwanie Zamawiającego, przedłoży wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
16.1.4. Jakość: kryterium „Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia” -
definiowane jako wykonanie całości usług sprzątania (część I) lub całości usług dozorowania (część II) siłami własnymi (bez udziału podwykonawców): 20 % = 20 pkt.
Kryterium świadczące o stopniu samodzielności oferenta przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonując samodzielnie w całości przedmiot zamówienia, wykonawca ma realny wpływ na poprawne wykonanie zamówienia. W ramach kryterium „Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia” oceniane będzie czy potencjalny Wykonawca, składający ofertę na daną cześć postępowania:
• wykona całość zamówienia samodzielnie (bez udziału podwykonawców) - ocena wynosi 20 pkt,
• wykona zamówienie za pomocą podwykonawców (bez znaczenia udziału % podwykonawców) – ocena wynosi 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość: dysponowanie certyfikatem ISO lub innym certyfikatem gwarantującym jakość usług

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolność zawodowa osób

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 16.1.4. Jakość: kryterium „Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Dozorowanie obiektów znajdujących się na posesji RDLP w Katowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341130-5 - Usługi stróżowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu dozorowania i sprzątania.
5.3. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 5.1. zawarty został w Załączniku nr 3 do SWZ.
5.4. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 25% wartości niniejszego zamówienia.
3.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.12. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w szczególności sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1.1. cena ofertowa – 60%= 60 pkt
16.1.2. Jakość: dysponowanie certyfikatem ISO lub innym certyfikatem gwarantującym jakość usług. – 10 % = 10 pkt.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
• posiadanie certyfikatu- 10 pkt
• brak certyfikatu- 0 pkt
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca, w pierwszej kolejności w formularzu ofertowym wpisze czy posiada certyfikat a następnie, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży certyfikat jakości, w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16.1.3. Zdolność zawodowa osób: 10 % = 10 pkt.
W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia. Ocena punktowa dokonana zostanie (dla każdego Zadania – odrębnie) według poniższych zasad:
Dla Części I i II:
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 4 i więcej osób – ocena wynosi 10 punktów.
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 3 osoby – ocena wynosi 6 punktów.
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 2 osoby – ocena wynosi 3 punktów.
• gdy ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy - liczy łącznie: 1 osobę – ocena wynosi 0 punktów.
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca, w pierwszej kolejności w formularzu ofertowym wpisze ilość osób przeznaczonych do wykonania danej części zamówienia – posiadająca staż pracy przy bezpośrednim sprzątaniu (część I) lub dozorowaniu (część II), wynoszący więcej niż 6 miesięcy, a następnie na wezwanie Zamawiającego, przedłoży wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
16.1.4. Jakość: kryterium „Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia” -
definiowane jako wykonanie całości usług sprzątania (część I) lub całości usług dozorowania (część II) siłami własnymi (bez udziału podwykonawców): 20 % = 20 pkt.
Kryterium świadczące o stopniu samodzielności oferenta przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonując samodzielnie w całości przedmiot zamówienia, wykonawca ma realny wpływ na poprawne wykonanie zamówienia. W ramach kryterium „Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia” oceniane będzie czy potencjalny Wykonawca, składający ofertę na daną cześć postępowania:
• wykona całość zamówienia samodzielnie (bez udziału podwykonawców) - ocena wynosi 20 pkt,
• wykona zamówienie za pomocą podwykonawców (bez znaczenia udziału % podwykonawców) – ocena wynosi 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość: dysponowanie certyfikatem ISO lub innym certyfikatem gwarantującym jakość usług

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolność zawodowa osób

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 16.1.4. Jakość: kryterium „Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
7.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
7.1.2.1. Część I: Sprzątanie
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
7.1.2.2. Część II: Dozorowanie
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zmianami). Zamawiający uzna, że Wykonawca jest uprawniony do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże posiadanie aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie „Ustawy o ochronie osób i mienia”.
7.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zdolność ekonomiczna:
7.1.3.1. Część I: Sprzątanie
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 PLN brutto, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
7.1.3.2. Część II: Dozorowanie
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150 000,00 PLN brutto, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Zdolność finansowa:
7.1.3.3. Część I: Sprzątanie
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości minimum 25 000,00 złotych.
7.1.3.4. Część II: Dozorowanie
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości minimum 20 000,00 złotych.

7.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Doświadczenie:
7.1.4.1. Część I: Sprzątanie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie, niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę w zakresie sprzątania o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub polegania na zasobach innych podmiotów wymaga się aby warunek dotyczący doświadczenia spełniał w całości co najmniej jeden z podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia. Doświadczenie nie podlega sumowaniu.
7.1.4.2. Część II: Dozorowanie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie, niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę w zakresie dozorowania o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub polegania na zasobach innych podmiotów- wymaga się aby warunek dotyczący doświadczenia spełniał w całości co najmniej jeden z podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia. Doświadczenie nie podlega sumowaniu.

Zdolność zawodowa:
7.1.4.3. Część I: Sprzątanie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność zawodową w zakresie dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 4 osobami do wykonywania takich czynności, jakie zostaną mu powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia tj. sprzątanie.
7.1.4.4. Część II: Dozorowanie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność zawodową w zakresie dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 4 osobami do wykonywania takich czynności, jakie zostaną mu powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia tj. dozorowanie.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt. 7.1.4.1 i 7.1.4.2 tj. doświadczenie winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1.4.1 i 7.1.4.2. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.6. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na realizację kilku zadań to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia ani tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Zadaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c.d. dot. powyższego akapitu:
9.2.5. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartości wskazane w pkt. 7.1.3.1. oraz 7.1.3.2. „Zdolność Ekonomiczna”. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.) - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie
9.2.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, określonych w pkt. 7.1.3.3. oraz 7.1.3.4. „Zdolność Finansowa”, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.2.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.5. oraz 9.2.6. Zamawiający dopuszcza złożenie innych podmiotowych środków dowodowych, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
9.2.8. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ) - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie
9.2.9. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 PZP,
• art. 7 ust. 1 Specustawy
(wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 10 do SWZ). - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):
9.1.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
9.2.1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze zmianami) – dotyczy części II - Dozorowanie
9.2.2. wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, informacje o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie
9.2.3. Dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, informacje o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie
9.2.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale III pkt 1.1.3 SWZ „Zdolność Zawodowa” (zał. nr 5 do SWZ) - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.2.10. Certyfikat ISO lub inny certyfikat gwarantujący jakość usług - dotyczy części I Sprzątanie oraz części II Dozorowanie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt. 7.1.4.1 i 7.1.4.2 SWZ tj. doświadczenie winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1.4.1 i 7.1.4.2. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
9.11. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
9.11.1. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.11.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
9.11.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
9.11.4. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
9.11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
9.11.6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9.12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zmianami),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) oraz inne zmiany ustawowe o ile będą miały wpływ na wykonanie umowy.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Strony będą waloryzowały koszty realizacji Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu miesięcznego wynagrodzenia zawartej w Ofercie.
Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

20.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej zamówienia (brutto).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.