eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGOOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222106502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul Jana III Sobieskiego 277

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f7b8131-7161-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076283/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Zgospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.18wog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/18wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (Portal e-Usług SMARTPZP). System jest dostępny pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/18wog
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w
treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277, tel. 261 250 280, e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl
 w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – kontakt tel. 261 251 540, e-mail: iodo.18wog@ron.mil.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.64.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, określonych symbolem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, według kodu CPV 90533000-2 Wspólnego Słownika Zamówień – usługi gospodarki odpadami, powstających w stołówce wojskowej.
Odpady pokonsumpcyjne stanowią pozostałość po posiłkach konsumentów w stołówkach wojskowych 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego mieszczących się w:
1) Stołówka GZ Wejherowo w m. Wejherowo - ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo
2) Stołówka GZ Wejherowo w m. Rozewie - ul. Garnizonowa 1, 84-120 Władysławowo
3) Stołówka GZ Gdynia Babie Doły w m. Gdynia - ul. Zielona, 81-197 Gdynia
4) Stołówka GZ Gdynia Grabówek w m. Gdynia - ul. M.C. Skłodowskiej 2, 81-231 Gdynia
5) Stołówka GZ Siemirowice w m. Siemirowice - Siemirowice, 84-312 Cewice
6) Stołówka Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych 84 – 223 Strzepcz. (doraźnie).
2. Szacunkowa ilość odpadów pokonsumpcyjnych określona została na podstawie przewidywanych średnich stanów żywionych i wynosi:
1) 5500 kg rocznie dla 18 WOG Wejherowo
2) 3200 kg rocznie dla JW 1832 Rozewie
3) 7500 kg rocznie dla JW 4651 Gdynia Babie Doły
4) 7000 kg rocznie dla JW 4653 Siemirowice
5) 4000 kg rocznie dla JW 3936 Gdynia Grabówek
6) 1200 kg rocznie dla Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych Strzepcz.
3. Wykonawca w ramach zamówienia dokonywać będzie odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, zapewni właściwe warunki przechowywania, których przewożenie musi się odbywać w pojemnikach hermetycznych lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami.
4. Wykonawca będzie odbierać pojemniki z odpadami własnym transportem oraz zapewni niezbędną ilość czystych – wymiennych pojemników na zabezpieczenie przechowywania odpadów do następnego odbioru (użyczając je nieodpłatnie zamawiającemu). Pojemniki powinny być sprawne technicznie oraz wyposażone w szczelne hermetyczne zamknięcia, wykonane z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję.
Pojazdy i pojemniki wielokrotnego użytku, a także wszystkie pozostałe elementy wyposażenia lub sprzęt wielokrotnego użytku, który styka się z odpadami pokonsumpcyjnymi lub produktami przetworzonymi muszą:
- być przeznaczone do przewozu określonego produktu w zakresie niezbędnym do uniknięcia zakażeń wzajemnych;
- zostać wyczyszczone, wymyte zdezynfekowane po każdym użyciu;
- być czyste i suche przed użyciem.
Wykonawca zabezpieczy poprzez użyczenie dla stołówek wojskowych, w których zbierane i przechowywane będą odpady pokonsumpcyjne pojemniki o pojemności i w ilości niżej podanej:
- stołówka wojskowa mieszcząca się na terenie 18 WOG przy ul. Sobieskiego 277,
84-200 Wejherowo - 6 szt. pojemników o poj. min. 40 l. każdy;
- stołówka wojskowa mieszcząca się na terenie JW 1832 przy ul. Garnizonowej 1, 84- 120 Władysławowo - 6 szt. pojemników o poj. min. 40 l. każdy oraz 2 szt. pojemników o poj. min. 20 l. każdy;
- stołówka wojskowa mieszcząca się na terenie JW 4651 przy ul. Zielonej, 81- 117 Gdynia Babie Doły - 6 szt. pojemników o poj. min. 40 l. każdy;
- stołówka wojskowa mieszcząca się na terenie JW 4653 Siemirowice, 84-312 Cewice 8 szt. pojemników o poj. min. 40 l. każdy;
- stołówka wojskowa mieszcząca się na terenie JW 3936 przy ul. M.C Skłodowskiej 2, 81-231 Gdynia - 6 szt. pojemników o poj. min. 40 l. każdy;
- doraźnie stołówka wojskowa mieszcząca się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych 84-223 Strzepcz - 4 szt. pojemników o poj. min. 40 l. każdy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 70%. Maksymalne ilości zamówienia w ramach opcji określa rubryka „łączna ilość zamówienia” formularza cenowego. Rubryka „ilość podstawowa” zawiera ilości, które Zamawiający będzie realizował na pewno. Ceny jednostkowe towarów dostarczanych w ramach opcji będą tożsame z cenami realizacji dostawy w ramach zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
• zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) dla odpadów o kodzie określonym w specyfikacji. W przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - oświadczenie Wykonawcy, o zawartej umowie z podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
• decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na przewóz odpadów kategorii 3 określonymi środkami transportu drogowego,
• decyzja Inspekcji Weterynaryjnej nadająca numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) dla odpadów o kodzie określonym w specyfikacji. W przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - oświadczenie Wykonawcy, o zawartej umowie z podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
2) decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na przewóz odpadów kategorii 3 określonymi środkami transportu drogowego,
3) decyzja Inspekcji Weterynaryjnej nadająca numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić poprzez stronę https://portal.smartpzp.pl/18wog w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.