eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługi w zakresie dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470822979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niciarniana 41

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 676-17-34

1.5.8.) Numer faksu: 42 676 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mczp@mczp-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chylinskilodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a14300a-6bd4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007025/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczanie posiłków dla pacjentów MCTiPZ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.nbip.pl/mopitu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , https://www.nbip.pl/mopitu/, mczp@mczp-lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: mczp@mczp-lodz.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.
8. Identyfikatory postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
10. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo oraz inne dokumenty składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 9.
12. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Pozostałe wymagania zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, adres: ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi: iod@mczp-lodz.pl lub Inspektor ochrony danych, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi:
1) dostępu do swoich danych osobowych – Zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;
2) sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz
na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień, Hostelu – noclegowni, Hostelu dla sprawców przemocy domowej oraz Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Niciarnianej 41.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkową liczbę posiłków ponad szacunkową liczbę posiłków, określoną w umowie. Dodatkowe posiłki mogą zostać zamówione w ilości, której wartość nie będzie przekraczała 20 % szacunkowej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 4. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za posiłki dostarczone w ramach opcji będzie cena jednostkowa posiłku określona w ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem jej zmian dokonanych na podstawie § 5 ust 10 umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia posiłków objętych opcją, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku zwiększenia liczby pacjentów w stosunku do przewidywanych w okresie obowiązywania umowy. Do posiłków dostarczanych w ramach opcji zastosowanie mają postanowienia niniejszej umowy w szczególności w zakresie zasad ich zamawiania, odbioru, sprawdzenia jakości, zapłaty wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja innych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-09 do 2024-03-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena zostanie obliczona wg. następującej formuły:

cena podana w najtańszej ofercie
PC = ____________________________ x waga kryterium (60)

cena podana w badanej ofercie

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt.


2. Czas dostarczania posiłków będzie oceniany punktowo.

a) Za dostarczenie śniadania od 7.00 do godz. 7.15 – 10 pkt.
Za dostarczenie śniadania do godz. 7.30 - 5 pkt.
Za dostarczenie śniadania do godz. 8.00 – 1 pkt.
b) Za dostarczenie obiadu i kolacji od 12.50 do godz. 13.00 – 10 pkt.
Za dostarczenie obiadu i kolacji do godz. 13.15 – 5 pkt.
Za dostarczenie obiadu i kolacji do godz. 13.30 – 1 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

3. Termin płatności (comiesięczna faktura wystawiona przez Wykonawcę)


Płatność w ciągu 30 dni – 0 pkt
Płatność w ciągu 60 dni – 20 pkt

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt., natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 20 pkt.
Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.


Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie zaokrąglona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostarczania posiłków

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), stwierdzającej, że zakład (kuchnia), w którym będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług polegających na produkcji posiłków dla odbiorców z zewnątrz, zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 200 000,00 zł.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca, wykaże że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
Podmiot udostępniający zasoby, składa również oświadczenie na zasadach art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (załącznik nr 4 do SWZ).
2. Wykonawca oraz Wykonawcy składający ofertę wspólnie do oferty dołącza/dołączają oświadczenie składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego, składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 6 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie, których oferta została oceniona najwyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
Podmiot udostępniający zasoby, składa również oświadczenie na zasadach art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zmawiającego składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), stwierdzającej, że zakład (kuchnia), w którym będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług polegających na produkcji posiłków dla odbiorców z zewnątrz, zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

3) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – odpowiedni dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 200 000,00 zł;
4) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty
i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane/są wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane /są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane/jest wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 8 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1 i 3 SWZ oraz w rozdziale IX ust. 3 i 4, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje przedmiotowe usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadają zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
4. Warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 200 000,00 zł.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają przedmiotowe usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego postępowania zostały uregulowane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.