eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilchowice › Przebudowa i remont dróg o nawierzchni bitumicznej w Gminie PilchowiceOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pilchowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PILCHOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Damrota 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pilchowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pilchowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pilchowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pilchowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77427e9d-359c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000652/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja nawierzchni łącznika ul. L. Miki - ul. Olchowa w Żernicy (nakładka)

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Pilchowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351393/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Polnej w Pilchowicach
1) Ogólny zakres zadania obejmuje:
a) wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni;
b) wykonanie remontów istniejących przepustów.
Z uwagi na szerokość przebudowywanej jezdni (3,50 m), przewidziano do realizacji mijankę.
2) Charakterystyka konstrukcji nawierzchni jezdni oraz mijanki:
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm;
b) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm;
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
d) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm.
3) Wody opadowe i roztopowe z drogi i pobocza będą odprowadzane do przydrożnego rowu melioracyjnego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi około 656 m.
Uwaga: W ramach Zadania 1 należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: Starostę Powiatu Gliwickiego; Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; Wójta Gminy Pilchowice; Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. Wykonawca w imieniu Zamawiającego obowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, Starosty Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez ww. służby.
4) Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1.1. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.5.) Wartość części: 1248791,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Modernizacja nawierzchni łącznika L. Miki – Olchowa w Żernicy (nakładka)
Przedmiotem zadania jest remont nawierzchni łącznik ul. Leopolda Miki – Olchowa w Żernicy (nakładka). Łącznik ulic jest drogą wewnętrzną zarządzaną przez Wójta Gminy Pilchowice.
1) Podstawowe parametry techniczne remontowanej nawierzchni łącznika:
a) klasa techniczna D (dojazdowa);
b) kategoria ruchu KR1;
c) szerokość jezdni 4,0 – 4,5 m;
d) obustronne pobocza o szerokości 0,75 m, z tłucznia kamiennego.
2) Projekt modernizacji nawierzchni łącznika ulic Leopolda Miki i Olchowej przewiduje wykonanie remontu nawierzchni w postaci dwóch warstw bitumicznych w postaci warstwy wyrównawczej (wiążącej) oraz ścieralnej a także wyrównanie i zagęszczenie destruktu bitumicznego powstałego z frezowania w-wy ścieralnej oraz frezowanie istniejącej nawierzchni na pełną grubość warstwy ścieralnej z włączeniem się do krawędzi nawierzchni dróg powiatowej i gminnej. Z uwagi na przebieg wysokościowy nowej nawierzchnia, w ramach zadania należy wykonać także przebrakowania nawierzchni zjazdów z kostki betonowej a także nawierzchni zjazdów z płyt betonowych dopasowując się do projektowanej niwelety drogi. W ramach przebrukowań nawierzchni zjazdów, należy również wymienić krawężniki na zjazdach zarówno na ich obwodzie oraz krawędzi jezdni z wyniesieniem ich na 4 cm ponad powierzchnią jezdni w miejscu połączenia z nawierzchnią oraz na 0 cm po obwodzie zjazdu. W związku z koniecznością dowiązania wszystkich nawierzchni, projekt przewiduje również wykonanie remontu nawierzchni chodnika na wyłukowaniu połączenia z droga powiatową. Po obwodzie bitumicznej nawierzchni jezdni wykonane zostaną obustronne pobocza z tłucznia łamanego o szerokości 75 cm. Sposób odwodnienia nie ulega zmianie – odwodnienie powierzchniowe poprzez ukształtowanie spadów podłużnych i poprzecznych. Obszar pomiędzy krawędzią poboczy utwardzonych a ogrodzeniami przewidziano do plantowania i dostosowania do nowych poboczy.
Uwaga: W ramach Zadania 2 należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu do zawiadomienia Wójta Gminy Pilchowice o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania.
3) Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1.2. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.5.) Wartość części: 285682,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1059478,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1454033,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1059478,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: General Development Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567

7.3.3) Ulica: Piastowska 8

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

DROGOMAX SP. Z O.O. Roboty bitumiczne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1059478,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256901,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 432590,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256901,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: General Development Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567

7.3.3) Ulica: Piastowska 8

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

DROGOMAX SP. Z O.O. Roboty bitumiczne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 256901,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.