eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/296 08 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.chacus@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,99582,417200c8072a9c7c1252387eceaf2dae.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5299fc5f-4083-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377415/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.44.2022.MCh

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mięsa oraz produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw dwa razy w tygodniu według potrzeb. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 79640,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw mleka od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:00 do 7:00, pozostałe produkty mleczarskie dostarczane będą zgodnie z zamówieniem według potrzeb. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 55293,74 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw jeden raz w tygodniu według potrzeb. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 59808,89 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa ryb i przetworów rybnych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw jeden raz w tygodniu według potrzeb. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.5.5.) Wartość części: 13977,35 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa produktów mrożonych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw jeden raz w tygodniu według potrzeb. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 15815,45 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa warzyw i owoców świeżych oraz ziemniaków do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw warzyw i owoców świeżych trzy razy w tygodniu, a ziemniaków raz w tygodniu według potrzeb. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 38418,52 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw jeden raz w tygodniu według potrzeb Zamawiającego. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 11130,35 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.
Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 500 do 700, za wyjątkiem świąt. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 38470,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82769,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82769,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82769,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PPHU Zakład Masarski s.c. Ośliźlok Henryka, Ośliźlok Stanisław

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PPHU Zakład Masarski Henryka Ośliźlok, PPHU Zakład Masarski Stanisław Ośliźlok

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472173248

7.3.3) Ulica: Powstańców Śląskich

7.3.4) Miejscowość: Skrzyszów

7.3.5) Kod pocztowy: 44-348

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82769,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 20.10.2022 r. do godziny 11:00 - została złożona oferta Wykonawcy:
Hurtowe Centrum Dystrybucyjne STAWIKI Piotr Świątek, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice z ceną: 59 813,25 zł (brutto).
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części 2 kwotę 58 058,44 zł (brutto).
W związku z powyższym, cena zawarta w ofercie znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, o której mowa powyżej, do poziomu ceny złożonej w ofercie, tym samym cena te nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59813,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59813,25 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69166,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69166,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69166,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLARIS PPH Małgorzata Gruszczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181002068

7.3.3) Ulica: Żołnierska 20a

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69166,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 20.10.2022 r. do godziny 11:00 w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 4 zamówienia - nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16191,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16191,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16191,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262786341

7.3.3) Ulica: Składowa 11

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1619100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 20.10.2022 r. do godziny 11:00 - zostały złożone oferty Wykonawców:
1. Małgorzata Bogacz PHU ”AREX”, ul. Witowice 142, 32-250 Charsznica
– cena zawarta w ofercie : 60 493,50 zł (brutto) oraz
2. FHU ”DAMEX” Surmański Damian, ul. Wspólna 12, 42-690 Brynek
– cena zawarta w ofercie: 58 913,00 zł (brutto).
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części 6 kwotę w wysokości: 40 339,48 zł (brutto).
W związku z powyższym, ceny zawarte w ofertach znacznie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, o której mowa powyżej, do poziomu cen złożonych w ofertach, tym samym ceny te nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58913,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60493,50 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12775,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12775,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12775,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH ATLANTA Katarzyna Kostecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262553619

7.3.3) Ulica: Obroki 130

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-833

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1277500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 20.10.2022 r. do godziny 11:00 - została złożona oferta Wykonawcy:
FPHU SEVERIANA sp. z o.o. ul. Krakowska 45, 42-470 Siewierz z ceną: 49 504,00 zł (brutto).
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części 8 kwotę 40 394,35 zł (brutto).
W związku z powyższym, cena zawarta w ofercie znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, o których mowa powyżej, do poziomu ceny złożonej w ofercie, tym samym cena te nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49504,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49504,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu, ul. gen. Wł. Andersa 81b, 41-200 Sosnowiec.
Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz zgodnie z Pełnomocnictwem z dnia 2 września 2022 r. przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przez:
Gminę Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu, Al. Zwycięstwa 20, 41 – 200 Sosnowiec - Pełnomocnika Zamawiającego.
Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie:
Wydział Zamówień Publicznych i Centralnych Zakupów,
ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.