eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Modernizacja pawilonu waranów i mącznikarni na terenie Starego ZooOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja pawilonu waranów i mącznikarni na terenie Starego Zoo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRÓD ZOOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632100057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaprala Wojtka 3

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-063

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoo.poznan.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/549

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pawilonu waranów i mącznikarni na terenie Starego Zoo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35acb2ba-3fee-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026450/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja pawilonu waranów i mącznikarni na terenie Starego ZOO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371113/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ST/271/23/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Pawilonu waranów i mącznikarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu, wykonany na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do Specyfikacji.

Roboty budowlane obejmują:
- Zabezpieczenie terenu wokół obiektu objętego remontem poprzez informację o prowadzonych robotach budowlanych w postaci tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz poprzez uniemożliwienie wejścia osób postronnych na teren budowy poprzez wykonanie ogrodzenia. Przewidzieć także miejsca składowania materiałów i odpadów;
- Zabezpieczenie elementów i części przyległego budynku nie podlegających modernizacji przed uszkodzeniem w trakcie realizacji prac remontowych;
- Usunięcie zwierząt z wnętrza budynku poprzez przeniesienie do zastępczego pomieszczenia;
- Wykonać prace rozbiórkowe pomieszczeń dla zwierząt (pomieszczenie 1.1 i 1.2 projektu);
- Demontaż dekoracji;
- Demontaż okien i drzwi;
- Demontaż lamp i promienników
- Demontaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych
- Skucie obluzowanych tynków i usunięcie powłok ze ścian i podłóg;
- Usunięcie starej niecki basenu;
- Wykonać prace rozbiórkowe korytarza i pomieszczeń piwnicznych (pomieszczenia 1.3, 1, 2, 3);
- Demontaż okien i drzwi;
- Demontaż lamp i promienników
- Demontaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych
- Skucie obluzowanych tynków i usunięcie powłok ze ścian i podłóg;
- Oczyszczenie wszystkich elementów metalowych z powłok malarskich oraz produktów korozji;
- Usunięcie deskowania ze schodów stalowych;
- Wykonać roboty budowlane i montażowe w poszczególnych pomieszczeniach;
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- Uzupełnienie tynków;
- Wykonanie niecki basenu;
- Uzupełnienie ubytków posadzki;
- Wykonanie powłok na ścianach;
- Wykonanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
- Montaż oświetlenia oraz wentylacji;
- Wykonanie robót budowlanych montażowych;


Przebudowywany obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Wraz z całością założenia Starego ZOO został wpisany na listę zabytków pod numerem A201 w roku 1978.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 279340,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 279340,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279340,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-WID Dawid Umiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630686018

7.3.3) Ulica: ul. Poznańska 6/3

7.3.4) Miejscowość: Konarzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279340,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.