eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Strzelcach WielkichOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Strzelcach Wielkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 65-5719030

1.5.8.) Numer faksu: 65-5719049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Strzelcach Wielkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bce67c95-3f87-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005038/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369043/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6488408,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce Wielkie. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków.
2. Zadanie inwestycyjne objęte przetargiem obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 mm – 4181 mb
- budowę rurociągu tłocznego PEHD fi 90 mm – 187 mb
- budowę rurociągu tłocznego PEHD fi 110 mm – 1485 mb
- budowę przepompowni ścieków – 4 szt. ( wpięcie nowobudowanych przepompowni ścieków do istniejącego monitoringu )
- budowę przyłączy kanalizacyjnych – 92 szt.
- roboty ziemne, roboty konstrukcyjne i montażowe, roboty drogowe rozbiórkowe i naprawcze, przeciski pod drogami, zabezpieczenia wykopów i ich oznakowanie
- kontrole szczelności połączeń poprzez inspekcje kamerą
- obsługę geodezyjną oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót
budowlanych i pokrycie kosztów z tym związanych ( dotyczy dróg powiatowych i gminnych )
- badanie stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem badań archeologicznych
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny – załącznik nr 8, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót – załącznik nr 9, STWiOR – załącznik nr 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5852541,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11457606,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5852541,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NAVI - EXPERT Przewiert Sterowane S.C. Jarosław Wawrzyniak, Bartłomiej Frąckowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961886781

7.3.4) Miejscowość: Michałowo

7.3.5) Kod pocztowy: 63-820

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5852541,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.