eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gromnik › Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bogoniowice w oddz. 228Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bogoniowice w oddz. 228

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GROMNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GENERAŁA ANDERSA 1

1.5.2.) Miejscowość: Gromnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-180

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146514205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gromnik.krakow.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bogoniowice w oddz. 228

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04b6ad7e-5f4b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048506/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bogoniowice w oddz. 228

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427728/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 45271,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bogoniowice w oddz. 228
Oferta złożona w postępowaniu musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ i dokumentacji projektowej.
Zamówienie obejmuje:
– budowę drogi leśnej w oddziale leśnym 228 Bogoniowice – o szerokości jezdni 3,00m o nawierzchni z mieszanek
mineralno – bitumicznych grysowych oraz obustronnymi poboczami o szerokości 0,50m,
– prace utrzymaniowe związane z oczyszczeniem rowów z niskiej roślinności
– wyprofilowanie dna i skarp rowów.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny być wliczone w cenę umowną.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z jakiegokolwiek źródła
materiały będą pozyskiwane. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.
Sprzęt dopasowany do zakresu robót powinien spełniać wymogi BHP.
Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP,
przepisami p.poż oraz przepisami o ochronie środowiska i zaleceniami Zamawiającego
Wykonawca na własny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac na czas realizacji robót.
Zamawiający zastrzega, że mogą wystąpić ograniczenia tonażowe – odpowiednie nośności pojazdu pojawiające się na
drogach do projektowanej inwestycji. Powyższe należ wziąć pod uwagę przy przygotowaniu oferty. Utrudnienia w tym
zakresie nie będą mogły stanowić podstawy do zmiany ceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie stosownej
zgody od zarządcy dróg publicznych na przewóz materiałów i sprzętu potrzebnych do wykonania zamówienia.
Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca uwzględni:
1) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną
odpowiedzialność,
2) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień
i zobowiązań wzajemnych,
3) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które
Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
4) naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem
mienia.
Warunki rękojmi i gwarancji:
1) Na wykonany cały Przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 60 miesięcy.
Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisu art. 5773 Kodeksu cywilnego.
2) Bieg wszystkich okresów rękojmi i gwarancyjnych rozpoczyna się z dniem następującym po dniu podpisania przez Strony
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego
3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.