eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wyk. prac rem. inst. c.o. ogrzewania, wod-kan, węzłów ciepl., inst. gaz. oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych inst, wyk. okresowej kontroli inst. Gaz. w placówkach Zespołu ŻłobkówOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyk. prac rem. inst. c.o. ogrzewania, wod-kan, węzłów ciepl., inst. gaz. oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych inst, wyk. okresowej kontroli inst. Gaz. w placówkach Zespołu Żłobków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków m.st W-wy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142864986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Belgijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-511

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi d lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk. prac rem. inst. c.o. ogrzewania, wod-kan, węzłów ciepl., inst. gaz. oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych inst, wyk. okresowej kontroli inst. Gaz. w placówkach Zespołu Żłobków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ccb20be-7097-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080763/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonywanie prac remontowych instalacji c.o., wod-kan, w.c., inst. gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji, wykonanie okresowej kontroli inst. gazowych w 2023 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W Żłobku nr 40 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu „Żłobkowy start”, w Żłobku nr 70 i 71 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu „Żłobek szansą na równy start”, w Żłobku nr 72 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu „Maluchy żłobkują, rodzice pracują”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ccb20be-7097-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po
zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą platformy Ezamowienia, pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1ccb20be-7097-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o
informatyzacji,
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji
lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zespół Żłobków m.st. Warszawy, wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:
1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 277 52 21, email: zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:
1) przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy,
2) realizacji zawartej umowy;
3) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;
4) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny ;
5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty:
1) upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
2) którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;
3) którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
4) biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów,
5) którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE: tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
6) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) a także w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych ;
2) sprostowania swoich danych osobowych ;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
6) przenoszenia swoich danych osobowych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy a także wymogi ustawowe.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
9. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
10. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.
11. Dane osobowe nie będą:
1) profilowane;
2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
12. W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszego pisma, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi o poinformowanie tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy,
2) o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy pozyskał ich dane.
Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba, od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-ZP.26.34.2022.WBL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Przez prace remontowe należy rozumieć roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów obiektów.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie wszelkich czynności w ramach zamówienia publicznego związanych z wykonywaniem kontroli gazowych, wykonywaniem prac remontowych, usuwaniem awarii - nie dot. czynności wykonywanych przez kierownika robót oraz przypadku, w którym ww. czynności wykonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. Wykonawca zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp.
2) Wielkość zamówienia podobnych robót - do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
3) Zakres robót, które będą objęte zamówieniem, o którym mowa powyżej: wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych.
4) Warunki, na jakich zostaną udzielone w/w zamówienia:
a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonej przez Wykonawcę kalkulacji ceny roboczogodziny oraz zaoferowanych cen w kosztorysie ofertowym,
d) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
e) projektowane postanowienia umowne zostaną przekazane wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
f) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
g) obowiązki wykonawcy i zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do nagłej interwencji w celu usunięcia awarii lub jej zabezpieczenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.
4. zdolności technicznej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie (jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z wykonaniem robót budowlanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej (za roboty budowlane Zamawiający uzna również wykonywanie prac remontowych lub konserwacyjnych lub wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii w zakresie tych instalacji – które zostały wykonane na podstawie pojedynczych zleceń zrealizowanych w ramach jednego zamówienia / jednej umowy) w co najmniej 50 obiektach w ramach danego zamówienia – przy czym zamówienie trwało co najmniej 6 (sześć) miesięcy a wartość brutto zrealizowanych robót w ramach tego zamówienia wynosiła co najmniej 1.000.000,00 zł.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.
2) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazana osoba musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
3) dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolo-pomiarowym, dla urządzeń, instalacji i sieci gazowej;
4) dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w tym m.in.: sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
Jeżeli Wykonawca dysponuje jedną osobą, która posiada uprawnienia opisane w pkt 3, 4, może wykazać dla spełnienia tego warunku tylko jedną osobę.
5) dysponują co najmniej czterema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolo-pomiarowym, dla urządzeń, instalacji i sieci gazowej;
w przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, wydane przez inne kraje Unii Europejskiej na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646.
6) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zatrudniali średniorocznie co najmniej 3 pracowników oraz co najmniej 1 osobę w ramach kadry kierowniczej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
3) art. 109 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy;
4) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
5) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 8.1 pkt 3;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób, stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony „Formularz ofertowy” - musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej (poza platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej (poza platformą) podpisem zaufanym lub osobistym - Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej - uwzględniający wszystkie pozycje według kolejności ujęte w przedmiarze robót (Załącznik nr 3a do SWZ) z wyszczególnieniem rodzaju robót – opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie narzutów, materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku); każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wymagań Zamawiającego. Kosztorys ofertowy musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej (poza platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej (poza platformą) podpisem zaufanym lub osobistym;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej (poza platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej (poza platformą) podpisem zaufanym lub osobistym - Załącznik nr 2 do SWZ;
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeżeli dotyczy) – musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej (poza platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (poza platformą) podpisem zaufanym lub osobistym - Załącznik nr 9 do SWZ;
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej (poza platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (poza platformą) podpisem zaufanym lub osobistym - Załącznik nr 8 do SWZ;
6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SWZ i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 9 do SWZ;
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym do złożenia oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale X pkt 10.1. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w rozdziale X podrozdział 10.2 pkt 4 ppkt 1) dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, w przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 mają również wspólnicy spółki cywilnej.
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (zgodnie z rozdziałem XV pkt 9).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku:
1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował osobami wskazanymi w wykazie osób załączonym do oferty obowiązany jest wskazać inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przedstawić je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii,
2) zmiany umowy poprzez dodanie nowych lokalizacji do wykazu placówek (załącznik nr 3 do umowy) w których będzie realizowany przedmiot umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji,
3) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
4) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
d) zrezygnować z podwykonawstwa;
5) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
6) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia w przypadku zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia -,
d) wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającej z wpłat do PPK przez Wykonawcę jako podmiotu zatrudniającego i uczestniczącego w realizacji zamówienia, a związanego z zasadami gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach,
8) zmiany cen jednostkowych materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zawartych w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy mogą nastąpić w oparciu o średnią arytmetyczną wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszych sześciu miesięcy roku 2023 w odniesieniu do grudnia roku poprzedniego publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w oparciu o zasady określone w Projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1ccb20be-7097-11ed-aea3-5a7c432eaced

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.