eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale Oleckie › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale OleckieOgłoszenie z dnia 2023-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowale Oleckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Kowale Oleckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-420

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kowaleoleckie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowaleoleckie.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowaleoleckie.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76737c91-522d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00470171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059238/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie gminy Kowale Oleckie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395283

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKm.271.12.2023.mk

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 811382,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowale Oleckie w ilości 212 szt. Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane, polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3:2002+A2:2013 lub równoważnych norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie. Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami.
Na ogólną liczbę 212 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) składa się :
• 88 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 1 – 4 mieszkańców;
• 93 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 5 - 6 mieszkańców;
• 25 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 7 - 8 mieszkańców;
• 5 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 9 - 16 mieszkańców,
• 1 szt. oczyszczalni obsługująca Leśny Zakątek o liczbie min. 15 osób - przepływ ścieków do 0,7 m3/d.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.5.5.) Wartość części: 4795432,16 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci wodociągowej o długości 4,976 km i przebudowa o długości 0,694 na terenie Gminy Kowale Oleckie i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gołdap o długości 0,5845 km w zakresie:
1. Roboty ziemne – sieć wodociągowa,
2. Roboty montażowe – sieć wodociągowa,
3. Roboty nawierzchniowe,
4. Przyłącza wodociągowe,
5. Badanie jakości wody z wodociągu (wyniki stwierdzające przydatność do spożycia),
6. Obsługa geodezyjna (wytyczenie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 998000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 4 795 432,16 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do najkorzystniejszej oferty, która wynosi 5 267 352,00 zł.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 998000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2395033,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 998000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHUP ,,PALWOD" EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471003255

7.3.3) Ulica: Suwalska 16

7.3.4) Miejscowość: Gołdap

7.3.5) Kod pocztowy: 19-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 998000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.