eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale Oleckie › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale OleckieOgłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowale Oleckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Kowale Oleckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-420

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kowaleoleckie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowaleoleckie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76737c91-522d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059238/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie gminy Kowale Oleckie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowaleoleckie.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://kowaleoleckie.logintrade.net/. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Kowale Oleckie:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku wymagania podpisu elektronicznego dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej nie powinien przekraczać 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44: tel.: 87 523 82 79: e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich jest Pan Zygmunt Karbowski; tel.: 87 523 82 79 ; e-mail: iodokarbowski@gmail.com
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale 3;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencja niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKm.271.12.2023.mk

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowale Oleckie w ilości 212 szt. Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane, polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3:2002+A2:2013 lub równoważnych norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie. Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami.
Na ogólną liczbę 212 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) składa się :
• 88 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 1 – 4 mieszkańców;
• 93 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 5 - 6 mieszkańców;
• 25 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 7 - 8 mieszkańców;
• 5 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 9 - 16 mieszkańców,
• 1 szt. oczyszczalni obsługująca Leśny Zakątek o liczbie min. 15 osób - przepływ ścieków do 0,7 m3/d.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla każdej z części zamówienia:
a. cena łączna– 60%
b. okres gwarancji (roboty budowlane) – 40 %
Ilość procent według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru:
(cena brutto najniższej ofert /cena brutto oferty badanej) x 60 %.
Ilość procent według kryterium okres gwarancji przyznawana będzie według wzoru:

(okres gwarancji z oferty ocenianej/ okres gwarancji z oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 40 %.

Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać dotyczy okresu 72 miesięcy. Wszystko powyżej tego okresu nie będzie dodatkowo punktowane. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Ocena łączna oferty dokonana będzie według wzoru:
Ocena oferty = ilość według kryterium cena + ilość według kryterium okres gwarancji
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów oferty we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci wodociągowej o długości 4,976 km i przebudowa o długości 0,694 na terenie Gminy Kowale Oleckie i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gołdap o długości 0,5845 km w zakresie:
1. Roboty ziemne – sieć wodociągowa,
2. Roboty montażowe – sieć wodociągowa,
3. Roboty nawierzchniowe,
4. Przyłącza wodociągowe,
5. Badanie jakości wody z wodociągu (wyniki stwierdzające przydatność do spożycia),
6. Obsługa geodezyjna (wytyczenie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla każdej z części zamówienia:
a. cena łączna– 60%
b. okres gwarancji (roboty budowlane) – 40 %
Ilość procent według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru:
(cena brutto najniższej ofert /cena brutto oferty badanej) x 60 %.
Ilość procent według kryterium okres gwarancji przyznawana będzie według wzoru:

(okres gwarancji z oferty ocenianej/ okres gwarancji z oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 40 %.

Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać dotyczy okresu 72 miesięcy. Wszystko powyżej tego okresu nie będzie dodatkowo punktowane. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Ocena łączna oferty dokonana będzie według wzoru:
Ocena oferty = ilość według kryterium cena + ilość według kryterium okres gwarancji
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów oferty we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
a) minimum jedną robotę budowlaną (w ramach jednego kontraktu/umowy) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – dla części 1 zamówienia,
b) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci wodociągowej – dla części 2 zamówienia,
c) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w branży sanitarnej posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych określonym
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – dla części 1 zamówienia,
d) osobą, która będzie kierownikiem budowy branży instalacyjnej, posiadającą – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - dla części 2 zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty [Załącznik Nr 5]
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji projektowej oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [Załącznik Nr 6]

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe dla części nr 1:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), która musi zawierać między innymi:
a) dokumentację konstrukcyjną w postaci opisów, rysunków ogólnych i szczegółowych przedstawiających układ komór oczyszczania oraz zachodzący proces oczyszczania;
b) dokumentację instalacji w postaci opisów, rysunków przedstawiających sposób montażu urządzenia w różnych warunkach gruntowych i wodnych;
c) dokumentację rozruchu i eksploatacji w postaci opisów zawierającą wytyczne rozruchu i eksploatacji;
d) warunki gwarancji postępowania w przypadku awarii;
e) informacje o spełnieniu wymagań norm i przepisów.

Wymaga się, aby złożona przez Wykonawcę DTR- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, była
potwierdzona przez laboratorium notyfikowane w zakresie jej zgodności z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013. W przypadku braku potwierdzenia przez laboratorium notyfikowane, dopuszcza się DTR potwierdzoną i zaparafowaną przez Producenta w zakresie jej zgodności z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013.
2. Rzeczywiste zdjęcia produktów zaoferowanych w zamówieniu.
3. Deklaracja Właściwości Użytkowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.) spełniającą wszystkie wymagania wskazane w ww. rozporządzeniu,
4. Certyfikat oraz pełne raporty z badań zasadniczych charakterystyk wymienionych w normie
PN EN 12566-3:2005+A2:2013 lub równoważnej, wydane przez laboratorium notyfikowane
przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/
a) raport wodoszczelności dla całego typoszeregu oferowanych oczyszczalni, (nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu), wykonany przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566- 3:2005+A2:2013, a w szczególności tablicą „A.1” przedmiotowej normy w warunkach
mokrych WET;
b) raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia z typoszeregu, nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „C6” normy PN EN 12566- 3:2005+A2:2013 dla warunków suchych i mokrych, rozdział 6.2.1, 6.2.2 wyrażona jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki (M) oraz możliwości instalacji urządzenia w mokrym lub suchym miejscu, wyrażona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysokości lustra wody mierzonej od dna zbiornika - lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 rozdział 6.2.1;
c) raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5 lub BZT7, ChZT, zawiesina. Uwaga: w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga, aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 zgodnie z procedurami zawartymi w punktach od B.1 do B.5;
d) raport trwałości materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej .
5. Wymaga się, by oczyszczalnie posiadały również aktualne dokumenty, wynikające z przepisów Normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe dla części nr 1:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), która musi zawierać między innymi:
a) dokumentację konstrukcyjną w postaci opisów, rysunków ogólnych i szczegółowych przedstawiających układ komór oczyszczania oraz zachodzący proces oczyszczania;
b) dokumentację instalacji w postaci opisów, rysunków przedstawiających sposób montażu urządzenia w różnych warunkach gruntowych i wodnych;
c) dokumentację rozruchu i eksploatacji w postaci opisów zawierającą wytyczne rozruchu i eksploatacji;
d) warunki gwarancji postępowania w przypadku awarii;
e) informacje o spełnieniu wymagań norm i przepisów.

Wymaga się, aby złożona przez Wykonawcę DTR- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, była
potwierdzona przez laboratorium notyfikowane w zakresie jej zgodności z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013. W przypadku braku potwierdzenia przez laboratorium notyfikowane, dopuszcza się DTR potwierdzoną i zaparafowaną przez Producenta w zakresie jej zgodności z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013.
2. Rzeczywiste zdjęcia produktów zaoferowanych w zamówieniu.
3. Deklaracja Właściwości Użytkowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.) spełniającą wszystkie wymagania wskazane w ww. rozporządzeniu,
4. Certyfikat oraz pełne raporty z badań zasadniczych charakterystyk wymienionych w normie
PN EN 12566-3:2005+A2:2013 lub równoważnej, wydane przez laboratorium notyfikowane
przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/
a) raport wodoszczelności dla całego typoszeregu oferowanych oczyszczalni, (nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu), wykonany przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566- 3:2005+A2:2013, a w szczególności tablicą „A.1” przedmiotowej normy w warunkach
mokrych WET;
b) raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia z typoszeregu, nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „C6” normy PN EN 12566- 3:2005+A2:2013 dla warunków suchych i mokrych, rozdział 6.2.1, 6.2.2 wyrażona jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki (M) oraz możliwości instalacji urządzenia w mokrym lub suchym miejscu, wyrażona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysokości lustra wody mierzonej od dna zbiornika - lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 rozdział 6.2.1;
c) raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5 lub BZT7, ChZT, zawiesina. Uwaga: w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga, aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 zgodnie z procedurami zawartymi w punktach od B.1 do B.5;
d) raport trwałości materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej .
5. Wymaga się, by oczyszczalnie posiadały również aktualne dokumenty, wynikające z przepisów Normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:cz. nr 1 - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100); cz. nr 2 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku. Spółdzielczego w Olecku nr rachunku: 68 9339 0006 0030 0300 0257 0014 z dopiskiem "Wadium-nr postępowania(...................), część ….
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299)
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione będzie na okres realizacji umowy + 30 dni, natomiast 30 % na okres realizacji i okres rękojmi za wady lub gwarancji + 15 dni. W przypadku, gdy termin rękojmi jest inny niż termin gwarancji zabezpieczenie obejmuje dłuższy z okresów.
70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy nie później niż w 30 dni od końcowego protokolarnego odbioru robót.
30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
b) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
d) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
e) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowaleoleckie.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.