eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "EKO SIÓDEMKA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302405944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 722 66 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@eko7.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.eko7.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zwiazek międzygminny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d95def57-6fbc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019528/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=620

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=620

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Informacje ogólne
1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
 miniPortalu, dostępnego pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
 ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal,
 poczty elektronicznej: zamowienia@eko7.pl.
1.2 Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Marlena Różycka-Majchrzyk tel. 62 721 01 17, e-mail: zamowienia@eko7.pl.
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
1.4 Korespondencja Zamawiającego z Wykonawcą związana z postępowaniem prowadzona będzie na adres skrzynki ePUAP, z której została złożona oferta Wykonawcy. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .pdf, doc, .docx, txt, .rtf, .odt, xml. Zaleca się składanie dokumentów w formacie pdf.
1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB .
1.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
1.9 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt XIV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
2.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@eko7.pl.
2.3 Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2020, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-Administratorem Danych Osobowych jest Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: eko7@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 722 66 32;
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@eko7.krotoszyn.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOA.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11 w 2023 r. Schronisko przeznaczone jest dla psów z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, obejmującego teren gmin: Cieszków, Kobylin, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. A do SWZ.
Uchwały dot. ustalenia Regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie stanowią zał. B do SWZ.
Projektowane postanowienia umowy stanowią zał. C do SWZ.
Wykaz środków trwałych stanowi zał. D do SWZ.
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z :
• Ustawą z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572),
• Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2022, poz. 175),
• Ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297),
• Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421),
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753).

Miejsce realizacji : teren Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, Schronisko dla bezdomnych zwierząt , Krotoszyn, ul. Ceglarska 11.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :
W on = A n x 0,6 + B n x 0,3 + C n x 0,1
W on – wskaźnik oceny oferty
Oferty będą punktowane w następujący sposób :

Kryterium An – cena (najniższa otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :
A n = cena minimalna brutto x 100
cena badana brutto
Kryterium Bn - Odsetek adopcji (max. 100 pkt.)
(określony na podstawie stosunku liczby zwierząt oddanych do adopcji w ciągu danego roku do liczby zwierząt przebywających w schronisku w danym roku (suma liczby zwierząt na koniec roku poprzedniego i liczby zwierząt przyjętych w danym roku), obliczony dla 3 ostatnich lat poprzedzających rok bieżący (2019-2021), jako średnia z sumy odsetek adopcji obliczonego osobno dla każdego roku)
Sposób oceny :
Wartość pkt. za odsetek adopcji =
Odsetek adopcji badanej oferty
-------------------------------------------------------------------- x 100%
Najwyższy odsetek adopcji spośród złożonych ofert

Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu. Wykonawca w/w wskaźnik winien obliczyć na podstawie posiadanych protokołów z kontroli schroniska lub raportów z wizytacji schroniska z trzech ostatnich lat poprzedzających bieżący rok (2019-2021) sporządzonych przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, w których wskazano liczbę zwierząt przyjętych do schroniska w danym roku, liczbę zwierząt na koniec roku poprzedniego oraz liczbę zwierząt adoptowanych. Do adopcji nie można wliczać zwierząt odebranych przez gminy w celu przekazania do innego schroniska, eutanazje, ucieczki i upadki zwierząt.

Kryterium Cn - termin płatności faktur (max. 100 pkt.)
21 dni - 50 pkt.
30 dni - 100 pkt.

2. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odsetek adopcji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu :
1/. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że :
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)
2/. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że :
a/. Wykonał/wykonuje w ciągu 3 ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt o wartości co najmniej 40.000,00 PLN brutto każda.
Przez w/w zadanie rozumie się usługi wykonane w ramach jednej umowy.
b/. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min. 2 osobami, w tym: 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie schroniskiem.
Każda z wykazanych osób powinna posiadać co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zajmującym się opieką nad co najmniej 50 zwierzętami. Osoby te powinny posiadać certyfikat ukończenia szkolenia dotyczącego wyłapywania bezdomnych psów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie
braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 4/ dołączony do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) /zał. Nr 5/ dołączony do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane /zał. Nr 6/ dołączony do SWZ.
2/. Dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy).
3/. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. Nr 7/ dołączony do SWZ.
4/. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ;
2. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP /zał. Nr 1/ dołączony do SWZ - oprócz Wykonawcy składa również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z
Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;
3.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /zał. nr 3/ dołączony do SWZ - jeśli dotyczy;
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art.125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.
3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia , o których mowa w pkt V.5.6 ogłoszenia każdy z Wykonawców składa osobno.
4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawyPZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 3 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w niżej wymienionym zakresie:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
b) kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia), zgodnie z postanowieniami § 10 umowy;
- jeżeli zmiany, o których mowa w lit. a)-b) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
2) w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy np. konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii; o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;
3) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w umowie;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego),
5) wprowadzenia zmian w stosunku do OPZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.
2. Wskazane powyżej zmiany (za wyjątkiem ppkt. 3) mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl;

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. V.5.7).
ogłoszenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.