eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "EKO SIÓDEMKA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302405944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 722 66 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@eko7.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.eko7.krotoszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=620

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


zwiazek międzygminny

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d95def57-6fbc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019528/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469495/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOA.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 349500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11 w 2023 r. Schronisko przeznaczone jest dla psów z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, obejmującego teren gmin: Cieszków, Kobylin, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. A do SWZ.
Uchwały dot. ustalenia Regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie stanowią zał. B do SWZ.
Projektowane postanowienia umowy stanowią zał. C do SWZ.
Wykaz środków trwałych stanowi zał. D do SWZ.
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z :
• Ustawą z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572),
• Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2022, poz. 175),
• Ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297),
• Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421),
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753).

Miejsce realizacji : teren Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, Schronisko dla bezdomnych zwierząt , Krotoszyn, ul. Ceglarska 11.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 432000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 432000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 432000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Krotoszynie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6211314980

7.3.3) Ulica: Ceglarska 11

7.3.4) Miejscowość: Krotoszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 63-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 432000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.