eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › "Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811773869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91384213

1.5.8.) Numer faksu: 91384213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: z_d_p@gryfice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.gryfice.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb4cbe11-bc85-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073981/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja drogi powiatowej 3126Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124675/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.272.03.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12186991,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty o długości odc. ok. 5,13 km) wraz z przebudową 2 skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo w miejscowości Gryfice.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
- wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych
- ścinkę drzew
- rozbiórki nawierzchni bitumicznych i z polbruków,
- roboty ziemne (korytowanie)
- wykonaniu podbudów
- wykonaniu warstw wiążących, wyrównawczych oraz serialnych z mieszanek AC
- ustawieniu krawężników i obrzeży
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
- regulacji pionowej studni i włazów
- roboty wykończeniowe
- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego
- uporządkowaniu terenu wraz z robotami towarzyszącymi.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, SST i Rozdziale C SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 22.033.279,84 zł. Zamawiający przewidział na realizację zadania kwotę 14.990.000 zł brutto, złożona oferta znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Działając zgodnie z art. 262 ustawy PZP zamawiający informuje, że niezwłocznie po zakończeniu postępowania przeprowadzone zostanie kolejne postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22033279,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.