eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach programu grantowego "Cyfrowy powiat"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach programu grantowego „Cyfrowy powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566835380

1.5.8.) Numer faksu: 564756111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach programu grantowego „Cyfrowy powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-950527af-70e8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007594/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach programu grantowego „Cyfrowy powiat”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
3. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn
4. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: m.nowak@golub-dobrzyn.com.pl a wszelkie informacje odnośnie postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl.
5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobierania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności, podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie
http://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla mniejszej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 Powiat Golubsko-Dobrzyński posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IBI.272.19.2022 którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach programu grantowego „Cyfrowy powiat” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 „ustawy Pzp”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nie powystawowego sprzętu - wolnego od obciążeń prawami osób trzecich: 12 szt. komputerów all-in-one, 2 szt. stacji roboczych z monitorem (z wbudowanym mikrofonem i kamerą), 5 szt. laptopów, 75 szt. kluczy U2F dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

33195100-4 - Monitory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- „cena” C – 60%
- „gwarancja” G – 20%
- „skrócenie terminu wykonania zamówienia” T – 20%
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+G+T

gdzie;

L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „gwarancja”,
T – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.

3. Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru:


Cena najtańszej oferty
C= -------------------------------------- x 0,60 x 100
Cena badanej oferty

4. Ocena punktowa w kryterium „gwarancja” dokonana zostanie wg poniższych zasad:
Za brak wydłużenia gwarancji– 0 pkt
Za wydłużenie gwarancji o kolejne 12 m-cy – 5 pkt
Za wydłużenie gwarancji o kolejne 24 m-ce – 10 pkt
Za wydłużenie gwarancji o kolejne 36 m-cy – 20 pkt

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 24 miesiące. Dodatkowe punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji 24 m-cy o wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dodatkowy okres.

5. Ocena punktowa w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia” dokonana zostanie wg poniższych zasad:
Za brak skrócenia terminu wykonania zamówienia – 0 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 7 dni – 5 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni – 10 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 21 dni – 20 pkt

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagalne kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku w postępowaniu. Należy złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – zał. Nr 3.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa tego warunku w postępowaniu. Należy złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – zał. Nr 3.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku w postępowaniu. Należy złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – zał. Nr 3.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa tego warunku w postępowaniu. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – zał. Nr 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy PZP, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
a) oświadczenie – zał. nr 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
a) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie testów wydajności dla wyszczególnionych w OPZ podzespołów komputerów stacjonarnych i przenośnych - dołączony do oferty wydruk załącznika nr 6 lub wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net wyników testów na dzień 28.11.2022 r. z zaznaczeniem oferowanego procesora.
oraz
b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie systemu operacyjnego - opis równoważności z potwierdzeniem spełniania wskazanych przez Zamawiającego kryteriów równoważności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie testów wydajności dla wyszczególnionych w OPZ podzespołów komputerów stacjonarnych i przenośnych - dołączony do oferty wydruk załącznika nr 6 lub wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net wyników testów na dzień 28.11.2022 r. z zaznaczeniem oferowanego procesora.
oraz
b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie systemu operacyjnego - opis równoważności z potwierdzeniem spełniania wskazanych przez Zamawiającego kryteriów równoważności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony załącznik nr 1 OPZ w kolumnie dot. wskazania modelu, symbolu i producenta zaproponowanego sprzętu i wyposażenia.
2) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Wykonawca, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą – załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych podmiotów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.4) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień w zawieranej umowie, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
zawartej umowy:

a) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
c) zawieszenia wykonywania dostawy przez Zamawiającego,
d) zmiany miejsca dostawy, rozmieszczenia, instalacji,
e) zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
f) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
g) uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
h) rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
i) zmiany stanu prawnego,
j) braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,
k) działania sił natury,
l) konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
m) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
n) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SWZ,
o) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
p) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
r) Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dot. licencjonowania zaoferowanego systemu operacyjnego:
i kryteria równoważności w zakresie systemu operacyjnego zostały zawarte w rozdziale 28 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.