eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłoń › Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: "Wsparcie na starcie - nowe możliwości edukacji zawodowej"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i urządzeń – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego
w ramach projektu pn.: „Wsparcie na starcie – nowe możliwości edukacji zawodowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Jabłoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000094455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Augusta Zamoyskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Jabłoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-205

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrjablon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsckrjablon.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zsckr-jablon.biposwiata.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Jednostka Budżetowa Trzeciego Stopnia prowadzona przez MRiRW w Warszawie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i urządzeń – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego
w ramach projektu pn.: „Wsparcie na starcie – nowe możliwości edukacji zawodowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b57b9c1-4653-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068408/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 "Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn.: „Wsparcie na starcie – nowe możliwości edukacji zawodowej” zgodnie z porozumieniem nr 445/RPLU.12.04.00- 06-0008/19-00 z dnia 22.09.2020 r. z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383576/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy:ZSCKR-34-340-13-22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 403167,51 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 328560,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1A. Dostawa urządzeń
której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego:
1) Wilgotnościomierz do ziarna – 1 sztuka
2) Wycielacz dla bydła – 1 sztuka
3) Wykrywacz - Urządzenie pomocne w wykrywaniu mastitis podczas doju – 1 sztuka.
Szczegółowy zakres dostawy -Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie poszczególnych części zamówienia zawarty
jest w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38920000-0 - Sprzęt do nasion i pasz

4.5.5.) Wartość części: 6000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1B. Dostawa sprzętu i urządzeń
której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego:
1) Urządzenie agrotroniczne wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym – 1 sztuka
2) Siewnik punktowy– 1 sztuka
3) Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego – 1 sztuka.
Szczegółowy zakres dostawy -Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie poszczególnych części zamówienia zawarty
jest w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

4.5.5.) Wartość części: 310560 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1C. Dostawa zestawu fotowoltaicznego on grid
której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego zestawu fotowoltaicznego on grid – 1
sztuka.
Szczegółowy zakres dostawy -Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie poszczególnych części zamówienia zawarty
jest w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.5.) Wartość części: 12000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trukmen Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692522053

7.3.3) Ulica: ul. Niepodległości 44-48

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-252

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7380 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 310560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 310560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 310560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Supply24 sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971876762

7.3.3) Ulica: pl. Solny 14A/3

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-062

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381988,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: El-Instal Zbigniew Kap

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5381568609

7.3.3) Ulica: Biała 50

7.3.4) Miejscowość: Radzyń Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 21-300

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14760 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.