eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyraków › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków i jednostek podległych w ramach Programu Cyfrowa Gmina - II etapOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków
i jednostek podległych w ramach Programu Cyfrowa Gmina – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żyraków 137

1.5.2.) Miejscowość: Żyraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków
i jednostek podległych w ramach Programu Cyfrowa Gmina – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7f91157-70d6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335999/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków i jednostek podległych w ramach Programu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr V "Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych złożenie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gmina@zyrakow.pl
4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach z zakresu merytorycznego oraz dotyczących procedury zamówień publicznych:
Grzegorz Reguła, pokój nr 22, tel. 14 680 71 22. Adam Pryga 14 68 07 116

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres e-mail.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na skrzynce
ePUAP po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
8. Zamawiający za każdym razem na swojej stronie internetowej zamieści bezpośredni link do mini portalu dla konkretnego
postępowania.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem na .pdf
12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający wymaga wykorzystanie jednego z formatów: .zip 7Z.
13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
15. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
17. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym/osobistym
lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w
postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Żyraków.
Gmina Żyraków, 39-204 Żyraków 137 – Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: 39-204 Żyraków 137
• przez e-mail: gmina@zyrakow.pl
• telefonicznie : 14 680 71 21
Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Pryga. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób :
- listownie na adres: 39-204 Żyraków 137
- przez e-mail: rodo@zyrakow.pl
- telefonicznie: 39-204 Żyraków 137
Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm. ) dalej „ustawa Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych osób podanych w ofercie
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków i jednostek podległych w ramach Programu Cyfrowa - II etap
Gmina” znak IiGK.271.16.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz
ustawy Pzp
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Żyraków
w Żyrakowie przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Żyraków w
Żyrakowie przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego w Krakowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :
• na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty procedowanego/zakończonego) postępowania;
• na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej
dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiGK.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pakietu biurowego – edukacyjnego dla placówek oświatowych Gminy Żyraków– 40 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Oferta Wykonawcy w danej części zamówienia zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych
w kryteriach przedstawionych powyżej, w sposób następujący:
P = [Ilość pkt. Cena, max. 60pkt] + [termin realizacji, max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: a) Termin dostawy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komputerów do Urzędu Gminy w Żyrakowie w ramach „Cyfrowej Gminy” – 25 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Oferta Wykonawcy w danej części zamówienia zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych
w kryteriach przedstawionych powyżej, w sposób następujący:
P = [Ilość pkt. Cena, max. 60pkt] + [ilość pkt okres gwarancji, max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komputerów do jednostek podległych i nadzorowanych Gminy Żyraków w ramach „Cyfrowej Gminy”. – 17 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Oferta Wykonawcy w danej części zamówienia zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych
w kryteriach przedstawionych powyżej, w sposób następujący:
P = [Ilość pkt. Cena, max. 60pkt] + [ilość pkt okres gwarancji, max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że ofertowane dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności:
oznaczenia „service tag”, nazwę modelu, numery seryjne, nazwę producenta / karty katalogowe, opisy – które pozwolą
Zamawiającemu na jednoznaczną weryfikację parametrów oferowanego sprzętu / oprogramowania – zgodnie z OPZ i
dokumentami zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oznaczenia „service tag”, nazwa modelu, numery seryjne, nazwę producenta / karty katalogowe, opisy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 2 (w przypadku gdy ofertę składana jest
przez w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa osobno każdy z nich.)
3) Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5. (jeżeli dotyczy)
4) Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania w postępowaniu – załącznik nr 6.
5) Oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Złożenie
oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (o ile
dotyczy)
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7) Oferta (oraz wszelkie załączniki) muszą być podpisane kwalifikowanym/ podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w
dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności
prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
8) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w
skład oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1
ppkt. 1 w Rozdziale XI składa każdy z Wykonawców. Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy (załącznik 5). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. –
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 UPzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
4. Zmianę umowy podpisuję się, pod rygorem nieważności, przy zachowaniu formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.
dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17
marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17
marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.