eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › "Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78e70fe9-70ba-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033672/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,402582,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; sekretariat@gminaradlow.pl; https://epuap.gov.pl/wps/portal; inwestycje@gminaradlow.pl,krzywdak@gminaradlow.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Zamawiający przewiduje komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej: 1) Andrzej Janicki – kierownik referatu PPI, tel. 14 678 20 44 w 30 e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl – sprawy merytoryczne, 2) Klaudia Szpak-Krzywda – e-mail: krzywdak@gminaradlow.pl – sprawy formalne, proceduralne3) Biuro obsługi Klienta – sekretariat@gminaradlow.pl – sprawy związane z zamówieniem. 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 8) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. 9) Wykonawcy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania (znakiem sprawy)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”. c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, d) którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8, art. 18, art. 74, oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. e) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.f) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 5 do SWZ. g) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. h) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca.przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. i) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 5 do SWZ.
Sposób i zasady udostępniania danych osobowych określają zapisy SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPI.271.18.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”. 2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: a) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ, b) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 4 do SWZ,
Samochód pożarniczy z zawieszeniem resorowym.Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż - 2010 r.
Przebieg pojazdu nie większy niż 65000 km.Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia dla pojazdów użytkowanych w straży pożarnej. Świadectwo ważne w dniu składania oferty.Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2022 poz. 988) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Pojazd musi posiadać aktualne badanie techniczne o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 1002). Badanie techniczne ważne min. 6 miesięcy od dnia składania oferty.Pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski lub posiada kompletną dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu w Polsce. Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (właściwe numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia). Na drzwiach kierowcy i dowódcy pojazd oznakowany nazwą OSP (właściwa nazwa zostanie podana w trakcie realizacji zamówienia).Wymiary pojazdu nie mogą przekraczać - długość pojazdu 8,5 m, wysokość pojazdu w najwyższym punkcie nie może przekraczać 3,5 m.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 10 000 kg.
Kolorystyka samochodu:
Nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000), zderzaki i błotniki białe, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium.
Pojazd wyposażony w silnik diesla o zapłonie samoczynnym i mocy nie mniejszej niż 200KM.
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów lub automatyczną
Pojazd posiada ogumienie do różnych warunków atmosferycznych, przednia oś z ogumieniem pojedyńczym, tylna z ogumieniem bliźniaczym.
Pojazd o napędzie 4x4 z blokadą mechanizmów różnicowych.
Liczba miejsc w pojeździe co najmniej 5.
Kabina pojazdu 4-ro drzwiowa, posiadająca sprawny układ ogrzewania i wentylacji. Lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, wspomaganie kierownicy, radio FM.
Pojazd posiada konstrukcję zabudowy wykonaną z materiałów odpornych na korozję.
Pojazd wyposażony w sześć skrytek sprzętowych zlokalizowanych po bokach zabudowy oraz skrytką zlokalizowaną w tylnej części pojazdu, w której zabudowano autopompę. Układ skrytek 3+3+1
Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą posiadać żaluzje aluminiowe wodno i pyłoszczelne, zamykane i zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane z kabiny kierowcy. Skrytki wyposażone w uchwyty mocujące na sprzęt.
Pojazd posiada uchwyty na minimum 4 aparaty ochrony układu oddechowego umieszczone w kabinie załogi.
Pojazd wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności minimalnej 2500 m3 wykonany z materiałów w pełni odpornych na korozję. Zbiornik wyposażony w falochrony.
Pojazd wyposażony w zbiornik na środek pianotwórczy wykonany z materiałów w pełni odpornych na korozję o pojemności minimalnej 250 l zbiornika na wodę.
Pojazd wyposażony w autopompę o wydajności minimalnej 1500l/min przy ciśnieniu 10 bar.
Pojazd wyposażony w linię szybkiego natarcia, zwijadle o napędzie ręcznym i elektrycznym. Zwijadło wyposażone w wąż wraz z prądownicą pozwalającą uzyskać prąd wody zwarty i rozproszony. Długość węża min. 60m.
Pojazd posiada sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzi minimum:
-belka świetlna,
-1 lampa z tyłu pojazdu,
-lampy błyskowe na przedniej płaszczyźnie pojazdu
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół pojazdu w czasie postoju w warunkach słabej widoczności.
Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego. Sygnalizacja o zmiennym tonie, modulator dźwiękowy, dodatkowy sygnał pneumatyczny załączany dodatkowym przyciskiem ( także u dowódcy).
Pojazd wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy.
Pojazd wyposażony w mocowanie drabiny dwuprzęsłowej oraz w skrzynię sprzętową na dachu pojazdu zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych.
Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy.
Pojazd wyposażony w działko wodne.
Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę.
Pojazd wyposażony w zraszacze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 1. Cena 60 punktów 2. Termin realizacji zamówienia 40 punktów Razem 100 punktów 2)Sposób dokonywania oceny: a) Sposób oceny ofert w kryterium cena: Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów Gdzie: Pc - liczba punktów Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto; Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto. b) Sposób oceny ofert w kryterium termin realizacji zamówienia: (Pg):  Zaoferowanie - 9 dni – 0 pkt.  Zaoferowanie - 7 dni – 20 pkt.  Zaoferowanie – 5 dni – 40 pkt. Zamawiający informuje, iż najkrótszy termin realizacji zadania wynosi 5 dni od dnia udzielenia zamówienia. Najdłuższy termin realizacji zadania wymagany przez Zamawiającego wynosi 9 dni od dnia udzielenia zamówienia . c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób: Lp = Pc + Pg, gdzie: Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji zamówienia 3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: a) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:  oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:  Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.  Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z poszanowaniem zapisów art. 455 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.