eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › "Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,402582,2022.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78e70fe9-70ba-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033672/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468876/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPI.271.18.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 126016,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice Radłowskie”. 2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: a) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ, b) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 4 do SWZ,
Samochód pożarniczy z zawieszeniem resorowym.Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż - 2010 r.
Przebieg pojazdu nie większy niż 65000 km.Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia dla pojazdów użytkowanych w straży pożarnej. Świadectwo ważne w dniu składania oferty.Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2022 poz. 988) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Pojazd musi posiadać aktualne badanie techniczne o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 1002). Badanie techniczne ważne min. 6 miesięcy od dnia składania oferty.Pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski lub posiada kompletną dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu w Polsce. Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (właściwe numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia). Na drzwiach kierowcy i dowódcy pojazd oznakowany nazwą OSP (właściwa nazwa zostanie podana w trakcie realizacji zamówienia).Wymiary pojazdu nie mogą przekraczać - długość pojazdu 8,5 m, wysokość pojazdu w najwyższym punkcie nie może przekraczać 3,5 m.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 10 000 kg.
Kolorystyka samochodu:
Nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000), zderzaki i błotniki białe, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium.
Pojazd wyposażony w silnik diesla o zapłonie samoczynnym i mocy nie mniejszej niż 200KM.
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów lub automatyczną
Pojazd posiada ogumienie do różnych warunków atmosferycznych, przednia oś z ogumieniem pojedyńczym, tylna z ogumieniem bliźniaczym.
Pojazd o napędzie 4x4 z blokadą mechanizmów różnicowych.
Liczba miejsc w pojeździe co najmniej 5.
Kabina pojazdu 4-ro drzwiowa, posiadająca sprawny układ ogrzewania i wentylacji. Lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, wspomaganie kierownicy, radio FM.
Pojazd posiada konstrukcję zabudowy wykonaną z materiałów odpornych na korozję.
Pojazd wyposażony w sześć skrytek sprzętowych zlokalizowanych po bokach zabudowy oraz skrytką zlokalizowaną w tylnej części pojazdu, w której zabudowano autopompę. Układ skrytek 3+3+1
Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą posiadać żaluzje aluminiowe wodno i pyłoszczelne, zamykane i zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane z kabiny kierowcy. Skrytki wyposażone w uchwyty mocujące na sprzęt.
Pojazd posiada uchwyty na minimum 4 aparaty ochrony układu oddechowego umieszczone w kabinie załogi.
Pojazd wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności minimalnej 2500 m3 wykonany z materiałów w pełni odpornych na korozję. Zbiornik wyposażony w falochrony.
Pojazd wyposażony w zbiornik na środek pianotwórczy wykonany z materiałów w pełni odpornych na korozję o pojemności minimalnej 250 l zbiornika na wodę.
Pojazd wyposażony w autopompę o wydajności minimalnej 1500l/min przy ciśnieniu 10 bar.
Pojazd wyposażony w linię szybkiego natarcia, zwijadle o napędzie ręcznym i elektrycznym. Zwijadło wyposażone w wąż wraz z prądownicą pozwalającą uzyskać prąd wody zwarty i rozproszony. Długość węża min. 60m.
Pojazd posiada sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzi minimum:
-belka świetlna,
-1 lampa z tyłu pojazdu,
-lampy błyskowe na przedniej płaszczyźnie pojazdu
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół pojazdu w czasie postoju w warunkach słabej widoczności.
Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego. Sygnalizacja o zmiennym tonie, modulator dźwiękowy, dodatkowy sygnał pneumatyczny załączany dodatkowym przyciskiem ( także u dowódcy).
Pojazd wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy.
Pojazd wyposażony w mocowanie drabiny dwuprzęsłowej oraz w skrzynię sprzętową na dachu pojazdu zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych.
Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy.
Pojazd wyposażony w działko wodne.
Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę.
Pojazd wyposażony w zraszacze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8732859861

7.3.3) Ulica: Pl. Tadeusza Kościuszki 5

7.3.4) Miejscowość: Radłów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-130

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.