eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległychOgłoszenie z dnia 2023-10-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jacka Malczewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.porad@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-radom

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a884f9d-5c4a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a884f9d-5c4a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00468825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114480/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413962

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3023-7.261.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1042938,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1204556,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1204556,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1204556,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Ochrony MK Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Ochrony Kowalczyk Security Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272683091

7.3.3) Ulica: Jana Kazimierza 64

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) Podwykonawstwo w zakresie:
a) całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych przez Centrum Monitorowania we wszystkich lokalizacjach,
b) usługi asysty i depozytu kluczy w obiektach:
- Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7,
- Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu ul. Żeromskiego 91/93
c) podjazdów alarmowych Grupy Interwencyjnej do obiektów:
- Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7,
- Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu ul. Żeromskiego 91/93
- Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód ul. Żeromskiego 43/45
- Prokuratury Rejonowej w Grójcu ul. Sportowa 14
- Prokuratury Rejonowej w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 22
- Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w
Szydłowcu ul. Strażacka la
Realizuje Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Chmielna 34 00-020 Warszawa
2) Podwykonawstwo w zakresie podjazdów alarmowych Grupy Interwencyjnej w lokalizacjach:
- Prokuratury Rejonowej w Lipsku ul. Partyzantów 4
- Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu ul. 11-go Listopada 10
Realizuje Zawisza Agencja Ochrony Osób i Mienia Zdzisław Gajda, Daniel Gajda Sp.jawna
3) Podwykonawstwo w zakresie podjazdów alarmowych Grupy Interwencyjnej w lokalizacjach:
- Prokuratury Rejonowej w Pszysusze ul. Radomska 24
Realizuje Agencja Ochrony Osób i Mienia Chojnacki Karol Amber Service ul.
Warszawska 25 26-400 Skrzyńsko


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 979314,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.