eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › "Modernizacja systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwach Kielce oraz Jędrzejów"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwach Kielce oraz
Jędrzejów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KIELCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020058

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hubalczyków 15

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-668

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kielce@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.radom.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kielce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwach Kielce oraz
Jędrzejów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cc27a60-5468-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00200222/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i przebudowa dostrzegalni p.poż. 2 szt.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409586/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 675944,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Modernizacja systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwie Kielce
L. Dobrzeszów - zamówienie obejmuje: adaptację w Leśnictwie Dobrzeszów konstrukcji dostrzegalni p.poż do montażu kamer dalekiego zasięgu oraz anten do transmisji danych systemem radiolinii:
1. rozbiórkę (demontaż) starego ogrodzenia,
2. rozbiórkę (demontaż) kabiny dostrzegalni
3. instalację konstrukcji wsporczych pod anteny i kamerę składających się z:
• dodatkowego elementu kratownicowego,
• podestu roboczego z barierkami,
• konstrukcji wsporczej pod kamerę i elementu odgromowego,
• drabiny włazowej do obsługi kamery,
4. montaż ogrodzenia,
5. wzmocnienie istniejącego fundamentu,
6. naprawę uziomu.

L. Dyminy - zamówienie obejmuje: adaptację w Leśnictwie Dyminy konstrukcji dostrzegalni p.poż do montażu kamer dalekiego zasięgu oraz anten do transmisji danych systemem radiolinii:
1. rozbiórkę (demontaż) starego ogrodzenia,
2. rozbiórkę (demontaż) kabiny dostrzegalni,
3. instalację konstrukcji wsporczych pod anteny i kamerę składających się z:
• dodatkowego elementu kratownicowego,
• podestu roboczego z barierkami,
• konstrukcji wsporczej pod kamerę i elementu odgromowego,
• drabiny włazowej do obsługi kamery,
4.montaż ogrodzenia,
5. montaż drabiny od poziomu terenu do pierwszego podestu,
6. wzmocnienie istniejącego fundamentu,
7. naprawę uziomu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 360006,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Modernizacja systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwie Jędrzejów
L. Kanice - zamówienie obejmuje: adaptację w Leśnictwie Kanice konstrukcji dostrzegalni p.poż do montażu kamer dalekiego zasięgu oraz anten do transmisji danych systemem radiolinii:
1. rozbiórkę (demontaż) starego ogrodzenia,
2. rozbiórkę (demontaż) kabiny dostrzegalni,
3. instalację konstrukcji wsporczych pod anteny i kamerę składających się z:
• dodatkowego elementu kratownicowego,
• podestu roboczego z barierkami,
• konstrukcji wsporczej pod kamerę i elementu odgromowego,
• drabiny włazowej do obsługi kamery,
4. montaż ogrodzenia,
5. wzmocnienie istniejącego fundamentu,
6. naprawę uziomu.

L. Lasków - zamówienie obejmuje: adaptację w Leśnictwie Lasków konstrukcji dostrzegalni p.poż do montażu kamer dalekiego zasięgu oraz anten do transmisji danych systemem radiolinii:
1. rozbiórkę (demontaż) starego ogrodzenia,
2. rozbiórkę (demontaż) kabiny dostrzegalni,
3. instalację konstrukcji wsporczych pod anteny i kamerę składających się z:
• dodatkowego elementu kratownicowego,
• podestu roboczego z barierkami,
• konstrukcji wsporczej pod kamerę i elementu odgromowego,
• drabiny włazowej do obsługi kamery,
4. montaż ogrodzenia,
5. wzmocnienie istniejącego fundamentu,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 315937,53 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 304518,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 304518,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 304518,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MBMT sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5272879109

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-362

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 304518,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 263564,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 263564,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 263564,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MBMT sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5272879109

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-362

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 263564,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.