eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łasin › Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy na potrzeby SPZOZ w ŁasinieOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy na potrzeby SPZOZ w Łasinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SP ZOZ Łasin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870250810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radzyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Łasin

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-320

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozlasin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzozlasin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy na potrzeby SPZOZ w Łasinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-173eed1c-70b3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020889/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby SPZOZ Łasin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się
elektronicznie:
1) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, gdzie po wyborze formularza system miniPortal przekieruje wykonawcę na stronę ePUAP lub
2) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego bezpośrednio na stronie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl lub
3) za pomocą poczty elektronicznej przetargi@spzozlasin.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP, poza dostępem do formularza „Formularz do komunikacji”, ma również dostęp do formularza „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy na potrzeby SPZOZ w Łasinie” – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

APTEKA - Produkty lecznicze

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena – 70%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców dla każdej CZĘŚCI zamówienia,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ____________________________________________
cena brutto badanej oferty
x 10 x 70%

2. Termin wykonania zamówienia – 30%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu wykonania zamówienia zaproponowanego przez wykonawców dla każdej z CZĘŚCI zamówienia, zastrzegając, iż maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 4 dni robocze, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) wykonanie zamówienia w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 2 punkty,
b) wykonanie zamówienia w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 1 punkt,
c) wykonanie zamówienia w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 0 punktów,
2) informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ, w przypadku niepodania informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia w formularzu oferty, do oceny punktowej przyjęty zostanie maksymalny termin wykonania zamówienia wynoszący 4 dni robocze, i taki termin zostanie wskazany w umowie,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie wartość punktowa oferty = ______________________________________________________
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

x 10 x 30%


3. Zamawiający udzieli zamówienia w ramach danej CZĘŚCI temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach tej CZĘŚCI przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stomatologia

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena – 70%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców dla każdej CZĘŚCI zamówienia,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ____________________________________________
cena brutto badanej oferty
x 10 x 70%

2. Termin wykonania zamówienia – 30%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu wykonania zamówienia zaproponowanego przez wykonawców dla każdej z CZĘŚCI zamówienia, zastrzegając, iż maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 4 dni robocze, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) wykonanie zamówienia w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 2 punkty,
b) wykonanie zamówienia w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 1 punkt,
c) wykonanie zamówienia w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 0 punktów,
2) informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ, w przypadku niepodania informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia w formularzu oferty, do oceny punktowej przyjęty zostanie maksymalny termin wykonania zamówienia wynoszący 4 dni robocze, i taki termin zostanie wskazany w umowie,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie wartość punktowa oferty = ______________________________________________________
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

x 10 x 30%


3. Zamawiający udzieli zamówienia w ramach danej CZĘŚCI temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach tej CZĘŚCI przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środki dezynfekcyjne do skóry

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena – 70%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców dla każdej CZĘŚCI zamówienia,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ____________________________________________
cena brutto badanej oferty
x 10 x 70%

2. Termin wykonania zamówienia – 30%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu wykonania zamówienia zaproponowanego przez wykonawców dla każdej z CZĘŚCI zamówienia, zastrzegając, iż maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 4 dni robocze, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) wykonanie zamówienia w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 2 punkty,
b) wykonanie zamówienia w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 1 punkt,
c) wykonanie zamówienia w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez zamawiającego zamówienia – 0 punktów,
2) informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ, w przypadku niepodania informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia w formularzu oferty, do oceny punktowej przyjęty zostanie maksymalny termin wykonania zamówienia wynoszący 4 dni robocze, i taki termin zostanie wskazany w umowie,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie wartość punktowa oferty = ______________________________________________________
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

x 10 x 30%


3. Zamawiający udzieli zamówienia w ramach danej CZĘŚCI temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach tej CZĘŚCI przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. koncesję, zezwolenie, lub licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny- zezwolenie na jego prowadzenie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) dokument (folder, katalog, kartę charakterystyki lub kartę techniczną) zawierający opis lub specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz numerami katalogowymi, który potwierdza spełnienie wymagań opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2) deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności CE dla wszystkich zaoferowanych produktów kwalifikujących się jako wyroby medyczne (wszystkie klasy wyrobu medycznego) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U 2022.974).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załączniki nr 2 do SWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę (pełnomocnika) – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby , potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie , w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach :
a) wprowadzenia przez producenta (wytwórcę) towaru do obrotu w cenie promocyjnej, w sytuacji gdy:
• zmiana ceny jest nie mniejsza niż cena promocyjna,
• zmiana Umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
• zmiana Umowy jest dokonywana jedynie na czas trwania promocji.
b) zmiany wielkości opakowań,
c) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Wykonawcy – Zamawiający dopuszcza wówczas dostawę innych produktów, o parametrach odpowiadających wymogom określonym w załącznikach do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,
d) wycofania serii,
e) zmiany numeru katalogowego wyrobu wyszczególnionego w umowie w przypadku zmiany tego numeru przez producenta, dystrybutora lub wykonawcę,
f) wprowadzenia nowszej serii wyrobu będącego przedmiotem zamówienia o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych,
g)zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron umowy do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
h) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony umowy do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
i)korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,
j)niewykorzystania łącznej maksymalnej wartości umowy w pierwotnym terminie obowiązywania umowy – uprawniającego Strony umowy do wydłużenia terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania łącznej maksymalnej wartości umowy, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy,
3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę umowy.
4. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.
5. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełna moc i skuteczność.
6. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wymogu odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.