eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część IIOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad0c25d6-70b1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068422/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl
oraz poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w SWZ pkt XII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; w pkt XVI SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty; w pkt XVII SWZ - Opis sposobu złożenia oferty; w pkt XVIII SWZ - Składanie i otwarcie ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazuje w niniejszym postępowaniu jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, z siedzibą
w Tuszynie 95-080 ul. Piotrkowska 2/4;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie możliwy jest pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl, tel. 42 614 34 26 wew. 28, lub listownie na adres: Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn;
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy, realizacji zamówienia) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II” znak ZP.2710.20.2022 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 10;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz inni odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub trwania okresu gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych wynika z przepisów dotyczących przyznania tych środków;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania / zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
pełna klauzula zawarta jest w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2710.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie i przekazaniu do eksploatacji oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II i obejmuje budowę oświetlenia w następujących drogach i ulicach na terenie gminy Tuszyn:

Zadanie nr 1- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kasztelańskiej i Starościańskiej w Tuszynku Majorackim, gm. Tuszyn, nr ewid. dz. 77/3, 77/5, 62, 1/57, 1/60, 1/131, 1/118, 1/137, 1/136, 1/120, 1/122, 1/124, 1/148, 1/150, na podstawie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych – z dnia 01.08.2018 r., znak: BiGN.6743.Z42.2018.J.K.
Zakres realizacji zadania obejmuje między innymi montaż szafy pomiarowo-sterowniczej, ułożenie linii kablowej oraz montaż i posadowienie 15 sztuk latarni oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.

Zadanie nr 2 - Budowa sieci energetycznej oświetlenia ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim , gmina Tuszyn na działkach nr ew.: 199/2, 200, 204/4, 204/5 i 205/1, na podstawie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych - z dnia 30.09.2016 r., znak: BiGN. 6743.1679.Z-35.2016.
Zakres realizacji zadania obejmuje między innymi montaż szafy pomiarowo-sterowniczej, ułożenie linii kablowej oraz montaż i posadowienie 12 sztuk latarni oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.

Zadanie nr 3 – Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ulicy Tęczowej w Rydzynkach, gmina Tuszyn, na działkach nr ew.: 105, 107, 108, 110/1, 120/7, 135/4 i 204 – na podstawie Decyzji Nr 49/2014/T z dnia 17.04.2014 r., znak: BGiGN.T.6740.25.15.2014.
Zakres realizacji zadania obejmuje między innymi demontaż istniejącej szafy oświetleniowej i montaż nowej szafy pomiarowo-sterowniczej, ułożenie linii kablowej oraz montaż i posadowienie 22 sztuk latarni oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.

Zadanie nr 4:
– Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gmina Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95 – I etap , obejmująca m.in. - budowę oświetlenia ulicznego – na podstawie Decyzji Nr 2/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.12.2017 r., znak: BiGN.6740.3.2017 – ZRID Nr adm. arch.-bud. 2701/2017.
- Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gmina Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23 – II etap, obejmująca m.in. - budowę oświetlenia ulicznego – na podstawie Decyzji Nr 3/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.12.2017 r., znak; BiGN.6740.4.2017 – ZRID Nr adm. arch.-bud. 2700/2017.
Zakres realizacji zadania obejmuje między innymi ułożenie linii kablowej oraz montaż i posadowienie 60 sztuk latarni oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.

2. Zakres realizacji zadania inwestycyjnego, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Planowane zadanie inwestycyjne realizowane jest ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

4. Ponadto dla realizacji zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych:
1) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, porządkowych, ziemnych, instalacyjnych, towarzyszących, wykończeniowych, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z nim związanych.
4) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego, odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie zamówienia.
5) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
6) Pełna obsługa geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza odrębnie dla poszczególnych zadań obejmujących przedmiot zamówienia, zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - w 3 egz.
7) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy - w 2 egz. W formie papierowej.
8) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów. Wszelkie opłaty za zużyte media obciążają wykonawcę.
9) Wykonanie przejść i dojazdów do posesji zapewniających bezkolizyjny dostęp do użytkowanych obiektów.
10) Uzyskanie na swój koszt wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych i przekazania wybudowanego oświetlenia do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
11) Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie opłat z tym związanych.
12) Ew. wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia; poniesienie kosztów ew. nadzoru nad wykonywanymi robotami przez gestorów sieci.
13) Usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania.
14) Ewentualna niezbędna wycinka drzew lub krzewów po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego organu.
15) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
16) Przywrócenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczęcia prac.
17) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i zagęszczenie gruntu po wykopach.
18) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego.
19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
20) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań, prób itp. Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.
21) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość (wg stawek cen
z kosztorysu ofertowego),
b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
22) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.
23) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji zamówienia i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli organów kontrolnych, zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.
24) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
25) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentacje projektowe i decyzje o pozwoleniu na budowę poszczególnych zadań czy zgłoszenia budowy.
26) Sporządzenie planu BIOZ.
27) Wystąpienie z upoważnienia Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego oświetlenia ulicznego osobno dla poszczególnych zadań inwestycyjnych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszystkimi związanymi z tym pozwoleniami i decyzjami, jak również poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych.
28) Wszystkie zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być nowe, zgodne z odpowiednimi normami, nie mogą być prototypami, powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności (o ile są wymagane) i zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań, prób itp. Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.
29) Zgłoszenie i uzyskanie od PGE Dystrybucja – Zakład Energetyczny odbioru wybudowanych sieci oświetlenia drogowego (o ile będzie wymagane).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) cena - (C) - 60%
2) okres gwarancji (G) - 40%
Uwaga:
Minimalna długość gwarancji, jakiej Wykonawca zobowiązany jest udzielić nie może być krótsza niż 60 miesięcy od daty odbioru
końcowego.
Jeżeli okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy jest dłuższy niż 84 miesiące, do kryterium oceny „okres gwarancji” zostanie
przyjęty okres 84 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych 00/100).

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego o wartości łącznej co najmniej 800 000,00 zł.

Pojęcia budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

W przypadku wykazania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, Spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a także
w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniali warunek doświadczenia w wykonywaniu zamówień, o którym mowa w warunku 1.4.

Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 7.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
(Numeracja zgodna z SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i odnośnie pkt. 4 ustawy dotyczącego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;
5) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, z późn. zm.)
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt V SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.3
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych 00/100).

2) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.4
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące podwykonawcy w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie, iż wykonanie części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy oraz wskazaniu tego podwykonawcy w ofercie, w zakresie braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ. (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.(jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) – wg wzoru stanowiącego zał nr 3 do SWZ. (jeżeli dotyczy).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
7. dowód wniesienia wadium .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa dokument załączając na Platformie w zakładce „Oferty – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261
Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy – Wadium do postępowania „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II”.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt XVI ust. 4 pkt. 4.5 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
4.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt V ust. 2 - 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie niezależnie od wartości tych zmian, w następujących okolicznościach,
w szczególności dotyczących terminu realizacji i/lub wartości robót, z zastrzeżeniem
§ 15 umowy. Zmiany dokonywane mogą być na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
w szczególności, gdy spowodowane są następującymi okolicznościami:
1) przerwą w robotach wywołaną niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych;
2) działaniem siły wyższej np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
3) wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów itp.;
4) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi lub archeologicznymi;
5) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane);
6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) wystąpieniem zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę;
8) zleceniem wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową lub wartość umowy;
9) ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości), minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza niż 90% wartości kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy;
10) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także gdy ich zastosowanie jest korzystne dla Zamawiającego;
11) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej;
12) zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
13) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą wynikającą
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
w sposób należyty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.