eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoki › "Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego pn.: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego pn.: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skoki

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Skoki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572140583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciastowicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Skoki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-085

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 8925 800

1.5.8.) Numer faksu: (61) 8925 803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-skoki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skoki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego pn.: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a29f704-4eb7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026306/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397550/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. identycznych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad.
Użytkownikami ostatecznymi wszystkich urządzeń będą dzieci z rodzin pegeerowskich z terenu Miasta i Gminy Skoki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4964,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5800,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4964,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7820030475

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4964,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.