eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Nadzór inwest. dla zad. pn.: Bud. dróg wraz z kan. deszcz. w ul.Miodowej i ul.Tęczowej w Oleśnicy oraz Budowa dróg wraz z infrastrukturą tech. w ul.Kosynierów, Demokratów i GlinanejOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwest. dla zad. pn.: Bud. dróg wraz z kan. deszcz. w ul.Miodowej i ul.Tęczowej w Oleśnicy oraz Budowa dróg wraz z infrastrukturą tech. w ul.Kosynierów, Demokratów i Glinanej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek-Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwest. dla zad. pn.: Bud. dróg wraz z kan. deszcz. w ul.Miodowej i ul.Tęczowej w Oleśnicy oraz Budowa dróg wraz z infrastrukturą tech. w ul.Kosynierów, Demokratów i Glinanej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7402a733-70ac-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039974/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Budowa dróg Polski Ład – nadzór inwestorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia,
kancelaria@um.olesnica.pl, b.strzala@um.olesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisano
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Miodowej i części ul. Tęczowej w Oleśnicy”.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie zakresu czynności inspektora nadzoru (zgodnie z ustawą – Prawo budowlane) a w szczególności:
1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową.
2. Sprawdzanie zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi projektowania.
3. Udział w komisji przekazania placu budowy.
4. Minimum 2 razy w tygodniu pobyt na budowie potwierdzony w dzienniku budowy, w okresie wykonywanych robót w terenie przez Wykonawcę.
5. Kontrola pod względem jakości i zgodności z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, technologią wykonawstwa robót oraz przestrzegania przepisów BHP na budowie.
6. Kontrola wbudowanych materiałów pod względem zgodności z dokumentacją, jakości i dopuszczenia do obrotu w budownictwie.
7. Sprawdzanie obmiarów wykonanych robót.
8. Obowiązek uczestnictwa w inwentaryzacji robót w przypadku zmiany Wykonawcy umowy o roboty budowlane.
9. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, jeżeli będzie konieczność ich organizacji, z wykonawcą robót w celu sprawnego rozwiązywania problemów powstałych na budowie oraz sporządzanie w formie pisemnej protokołów z tych narad i przesłanie ich wszystkim obecnym na spotkaniu.
10. Zatwierdzanie wniosków materiałowych lub zgłoszenie wykonawcy uwag do otrzymanych wniosków w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
11. Udział w odbiorach robót (m. in. robót zanikowych i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i końcowym, przeglądach w okresie rękojmi i odbiorze ostatecznym po okresie rękojmi) i wykonywanych próbach.
12. Natychmiastowe powiadamianie wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach.
13. Poświadczanie usunięcia wad przez odpowiednie wpisy do dziennika budowy.
14. Pisemne przekazywanie wykonawcy robót zmian w wykonaniu robót w stosunku do dokumentów umownych.
15. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie uwzględnionych w umowie i nie objętych dokumentacją, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zlecenie wykonania robót wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Powiadomienie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
17. Złożenie oświadczenia na piśmie o prawidłowości wykonanych prac (zgodność z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz technologią).

Termin wykonania zleconych prac ustala się do 9 mc-y od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem obowiązków z niniejszej umowy w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których nadzór dotyczy.
Inspektor nadzoru może wystawić jedną fakturę przejściową po złożeniu przez Wykonawcę robót faktury zaliczkowej, w wysokości proporcjonalnej do wystawionej faktury zaliczkowej Wykonawcy robót oraz fakturę końcową po odbiorze końcowym inwestycji.
Dokumentacja projektowa przedstawiająca zakres robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy (nr postępowania ZP/TP/19/2022) pod adresem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38750

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej”.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie zakresu czynności inspektora nadzoru (zgodnie z ustawą – Prawo budowlane) a w szczególności:
1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową.
2. Sprawdzanie zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi projektowania.
3. Udział w komisji przekazania placu budowy.
4. Minimum 2 razy w tygodniu pobyt na budowie potwierdzony w dzienniku budowy, w okresie wykonywanych robót w terenie przez Wykonawcę.
5. Kontrola pod względem jakości i zgodności z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, technologią wykonawstwa robót oraz przestrzegania przepisów BHP na budowie.
6. Kontrola wbudowanych materiałów pod względem zgodności z dokumentacją, jakości i dopuszczenia do obrotu w budownictwie.
7. Sprawdzanie obmiarów wykonanych robót.
8. Obowiązek uczestnictwa w inwentaryzacji robót w przypadku zmiany Wykonawcy umowy o roboty budowlane.
9. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, jeżeli będzie konieczność ich organizacji, z wykonawcą robót w celu sprawnego rozwiązywania problemów powstałych na budowie oraz sporządzanie w formie pisemnej protokołów z tych narad i przesłanie ich wszystkim obecnym na spotkaniu.
10. Zatwierdzanie wniosków materiałowych lub zgłoszenie wykonawcy uwag do otrzymanych wniosków w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
11. Udział w odbiorach robót (m. in. robót zanikowych i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i końcowym, przeglądach w okresie rękojmi i odbiorze ostatecznym po okresie rękojmi) i wykonywanych próbach.
12. Natychmiastowe powiadamianie wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach.
13. Poświadczanie usunięcia wad przez odpowiednie wpisy do dziennika budowy.
14. Pisemne przekazywanie wykonawcy robót zmian w wykonaniu robót w stosunku do dokumentów umownych.
15. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie uwzględnionych w umowie i nie objętych dokumentacją, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zlecenie wykonania robót wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Powiadomienie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
17. Złożenie oświadczenia na piśmie o prawidłowości wykonanych prac (zgodność z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz technologią).

Termin wykonania zleconych prac ustala się do 16 mc-y od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem obowiązków z niniejszej umowy w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których nadzór dotyczy.
Inspektor nadzoru może wystawić dwie faktury przejściowe w wysokości proporcjonalnej do wystawionych faktur przez Wykonawcę robót oraz fakturę końcową po odbiorze końcowym inwestycji.
Dokumentacja projektowa przedstawiająca zakres robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy (nr postępowania ZP/TP/21/2022) pod adresem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38894

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z rozdz. XI SIWZ i ogłoszeniem
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem (w przypadku usług ciągłych lub okresowych – wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
– dla zadania nr 1: zamówień polegających na: pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem dróg o łącznej dł. min. 250 m (zrealizowane w max. 2 zadaniach), pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem sieci kanalizacji lub wodociągowej o łącznej dł. min. 250m (zrealizowane w max. 2 zadaniach), W przypadku nadzoru inwestorskiego nad budową placu długość zostanie obliczona poprzez podzielenie ilości metrów kw. placu, który był objęty nadzorem przez 6m (np. 3000m2 placu:6m = 500m drogi)
– dla zadania nr 2: zamówień polegających na: pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem dróg o łącznej dł. min. 500m (zrealizowane w max. 3 zadaniach), pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem sieci kanalizacji lub wodociągowej o łącznej dł. min. 500m (zrealizowane w max. 3 zadaniach), pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem sieci oświetleniowej o łącznej o łącznej dł. min. 500m (zrealizowane w max. 3 zadaniach). W przypadku nadzoru inwestorskiego nad budową placu długość zostanie obliczona poprzez podzielenie ilości metrów kw. placu, który był objęty nadzorem przez 6m (np. 3000m2 placu:6m = 500m drogi)

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował:
− dla zadania nr 1: Osobą/osobami z następującymi uprawnieniami: do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg – bez ograniczeń, sieci i instalacji sanitarnych – bez ograniczeń,
− dla zadania nr 2: Osobą/osobami z następującymi uprawnieniami: do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg – bez ograniczeń, sieci i instalacji sanitarnych – bez ograniczeń, sieci i instalacji elektrycznych – bez ograniczeń
c) Zamawiający dopuszcza posługiwanie się tymi samymi pracami przy wykazywaniu doświadczenia przy potwierdzaniu spełnianiu warunku wymaganego doświadczenia dla obu w/w zadań oraz tymi samymi osobami w zakresie obu zadań.
d) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
6) Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – według załącznika nr 7 do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. XII SWZ i ogłoszeniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy –
według załącznika nr 4 do SWZ;
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3
do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;4) Następujące
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ i ogłoszeniem 5) Dokument wadium, 6) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) – jeśli dotyczy
7) inne dokumenty wymagane w SWZ - jeśli dotyczy, 8) formularz ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców przed zawarciem umowy, b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wskazano we wzorze umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, skrzynka ePUAP: /idumolesnica/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.