eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotkiOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243271937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tunelowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 346 08 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpglswietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a216a735-70ad-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/; b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal; c) strona internetowa Zamawiającego: https://mpglswietochlowice.pl/zamowienia_dzp.html; d) poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adres (adresy) e-mail Wykonawcy podane w Formularzu oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminie ePUAP.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
Zamawiający dopuszcza również możliwość, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail
Zamawiającego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adres (adresy) e mail Wykonawcy podane w Formularzu oferty.
4. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zwane dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby: ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice, telefonicznie pod nr tel. 32 245 40 21 mailowo na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@mpglswietochlowice.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@mpglswietochlowice.pl.
4. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez Administratora w
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
6. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
7. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do
państw trzecich.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Ustawy Pzp do wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
• ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z PZP;
• z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
12. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, Administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 38/DZP/ZR/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym podstawowe/minimalne parametry techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, opis wyposażenia oraz wymagania dotyczące dostawy, zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na:
1) na silnik i podzespoły na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez Strony;
2) na perforację nadwozia na okres 5 lat, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez Strony.
4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SWZ.
5. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – nie dotyczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34134200-7 - Wywrotnice

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XX "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, określonych przez Zamawiającego w pkt IX.2 SWZ do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - Załącznik nr 4 do SWZ.
Ww. oświadczenie będzie stanowić dowód brany pod uwagę podczas weryfikacji sytuacji podmiotowej Wykonawcy i w związku z tym Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części zamówienia, przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym w rozdziale IX SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Wymagana forma: Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonymi projektowanymi postanowieniami umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
3) oświadczenia o spełnianiu wymogów wynikających z RODO zgodnie z treścią zawartą we wzorze formularza oferty - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
4) oświadczenie o obowiązku podatkowym - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy;
5) oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty (zalecane, nie wymagane) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
6) informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia, zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ – jeśli dotyczy,
oraz jeżeli dotyczy:
7) pełnomocnictwo, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii – zgodnie z punktem 3 SWZ poniżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodne z pkt XVII.2.7) SWZ. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy (pkt XVII.2.1) SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik/lider Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian podane są w projektowanych
postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.