eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › Usługa utrzymania czystości budynku i posesji Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10LOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania czystości budynku i posesji Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastów 10 L

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (68) 4108800

1.5.8.) Numer faksu: (68) 4108878

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno-odrz.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania czystości budynku i posesji Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd4980cd-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00111247/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzątania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd4980cd-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w SWZ przedmiotowego postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w SWZ przedmiotowego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAD.212-1579/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego, stałego utrzymania czystości pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w dwupiętrowym budynku Zamawiającego położonym w Krośnie Odrzańskim: ul Piastów 10 L Krosno Odrzańskie z poddaszem użytkowym i dobudowaną klatką schodową z szybem windowym o łącznej powierzchni użytkowej podlegającej usłudze 2 789,16 m² oraz przyległego terenu o powierzchni 1 112 m2, a w szczególności:
- Sprzątanie pomieszczeń biurowych, gabinetów sędziów, sal rozpraw, sali konferencyjnej, pomieszczeń socjalnych, toalet i innych pomieszczeń,
- Sprzątanie holi , korytarzy, klatek schodowych, wind,
- Mycie okien,
- Odśnieżanie i sprzątanie terenów wokół budynku,
- Prace na doraźne zgłoszenia oraz w razie awarii, nieprzewidzianych zdarzeń i remontów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1. całkowita cena brutto
2. Doświadczenie zawodowe koordynatora/kierownika osób sprzątających w zakresie wykonywania usługi sprzątania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe koordynatora/kierownika osób sprzątających w zakresie wykonywania usługi sprzątania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni poniższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument równoważny) w zakresie prowadzonej działalności stop pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować również odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli:
a) wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (a w przypadku świadczeń ciągłych również tych wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – świadczył nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy min. jedną usługę o wartości min. 100 000,00 zł brutto polegającą na stałym, kompleksowym utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej oraz terenu przyległego. Przez obiekty użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg definicji zawartej w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do wykonywania niniejszego osobami, w stosunku do których zostaną spełnione następujące warunki:
 są zatrudnieni lub zostaną zatrudnieni na umowę o pracę, w wymiarze etatów gwarantującą prawidłową realizację zamówienia,
 ich wynagrodzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności mycia okien za pomocą podnośnika dźwigowego lub technik alpinistycznych oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do wykonania doraźnych prac lub prac o małej częstotliwości (np. mycie daszków nad drzwiami wejściowymi, mycie zewnętrzne okien, mycie podłóg specjalistycznym sprzętem i środkami).
c) wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić obowiązki koordynatora/kierownika osób sprzątających.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdział XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, należy dołączyć do oferty.
2. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 1 pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają określony w rozdziale VII SWZ warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania sum gwarancyjnych z polis wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniając określone w rozdziale VII SWZ warunki dotyczące doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i obejmują ich zasady określone w pkt. 1-6.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie uregulowanym w art. w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.