eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lichnowy › Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy LichnowyOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina LIchnowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tczewska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lichnowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-224

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stachowiak@lichnowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lichnowy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdf5ce08-6fe5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041629/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Lichnowy; https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie.
Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23, (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
12. Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) administratorem danych osobowych przetwarzanych w UG Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, tel. 55 271 27 23, email: sekretariat@lichnowy.pl
b) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługującymi uprawnieniami można kontaktować się w Urzędzie Gminy Lichnowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@lichnowy.pl
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, oraz ustawą z dnia 11.09.2019 r. Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego
d) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed dalszym przetwarzaniem informuje, o innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących prawach
e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; upoważnieni pracownicy Gminy Lichnowy oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Lichnowy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl
f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
g) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres ten obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w obowiązujących w tym zakresie przepisach
h) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
i) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
j) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
k) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
l) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest się zobowiązanym do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne
m) nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełniania, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkoły Podstawowej w Szymankowie na trasie z domu do szkoły i z powrotem począwszy od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. poprzez sukcesywny zakup biletów miesięcznych z uwzględnieniem przysługujących tym uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem publicznym – art. 5 i 8a ustawy z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295). Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny lub przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lichnowach, Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkole Podstawowej w Szymankowie. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych.
2. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego oraz ilość wolnych miejsc siedzących koniecznych dla bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych zgodnie z listą dzieci dowożonych do szkoły z poszczególnych miejscowości (Załącznik Nr 8) oraz zgodnie z wykazem godzin rozpoczęcia zajęć szkolnych (Załącznik Nr 9) oraz odwozów (Załącznik Nr 10). Zamawiający zastrzega, że godzina wyjazdu dzieci z poszczególnych miejscowości do szkoły nie może zostać ustalona wcześniej niż 40-50 minut przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci muszą zostać przywiezione do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Podróż dzieci ze szkoły do domu nie może być dłuższa niż 40 minut. Liczba dzieci dojeżdżających może ulec zmianom.
4. Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów szkolnych sprawować będzie co najmniej 1 opiekun w każdym pojeździe, zatrudniony przez Wykonawcę.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów.
6. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, w przypadku:
- odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
- rekolekcji,
- ferii zimowych,
- zmiany organizacji pracy szkoły spowodowanej obchodami uroczystości szkolnych
- czasowej zmiany organizacji ruchu,
- niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne,
- innych wydarzeń, które mogą wpłynąć na liczbę dzieci dojeżdżających większą niż określoną w pkt 3.
Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem.
Wykonawca biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki decyduje, jaką ilością pojazdów wykona usługę. Zamawiający zastrzega, iż nie może to być mniej niż 3 pojazdy. Dopuszczalne jest zmiana dotycząca pojazdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących).
7. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej dyspozycyjności, a w szczególności w przypadku awarii pojazdu, do niezwłocznego zabezpieczenia pojazdu rezerwowego w czasie nie dłuższym niż 60 minut, od chwili powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu przez opiekuna dowozu lub Zamawiającego.
8. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym i gwarantującym pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ilość przewożonych dzieci nie może być większa niż ilość miejsc siedzących w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
9. Jeżeli warunki pogodowe lub zdarzenia losowe (np. znaczne opady śniegu, roztopy, gołoledź przeszkody na drogach, przebudowa drogi, wypadki drogowe itp.) nie pozwalają na przewóz uczniów ustaloną trasą, Wykonawca może wykonać usługę dowożenia wybierając inną przejezdną, optymalną trasę bez roszczenia dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. O zaistniałej konieczności zmiany trasy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym.
10. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych. Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy.
12. Zamawiający jest upoważniony do kontroli spełniania powyższych warunków przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na wezwanie Zamawiającego wszystkich dokumentów i informacji na potwierdzenie spełniania powyższych warunków.
13. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie.
14. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
15. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.
16. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku szkolnym 2022/2023 u p. Ewy Szymańskiej w pokoju nr 1, tel 55 271 27 23 wew. 111.
17. Przedmiotem postępowania jest cena (wartość) biletu miesięcznego za 1 ucznia (oprócz miesięcy, w których dzieci nie dojeżdżają do placówek szkolnych). Cena biletu miesięcznego określona przez Wykonawcę jest taka sama dla uczniów wszystkich szkół. Dodatkowo w ramach usługi, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać przewozu uczniów na wyjazdy okolicznościowe w trakcie trwania umowy w ilości 300 km łącznie.
18. Liczba dzieci dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany ilości uczniów. Lista uczniów dowożonych do szkół na dany miesiąc określana będzie na podstawie zapotrzebowania składanego Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji rozkładu jazdy do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w rozkładzie jazdy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia ich przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się posługiwał
następującymi obliczeniami:
A = (najniższa cena /cena ocenianej oferty) x 60
B= wiek taboru :

P1 = B1/B2/B3/ x 40%
P2 = B1/b2/B3/ x 40 %
P3= B1/B2/B3/ x 40%
P4= B1/B2/B3/ x 40%
P5 = B1/B2/B3/ x 40%

B = (P1 + P2+ P3 + P4 + P5 )/5

B1 – 0-10 lat – 100 pkt.
B2 – 11-20 lat – 50 pkt.
B3 – powyżej 20 lat – 0 pkt

P – pojazd
B – wiek pojazdu

Wiek taboru autobusowego będzie oceniany w latach, tj. rok produkcji wskazany w formularzu będzie pierwszym rokiem liczonym do wieku pojazdu (np. rok produkcji 2010 – wiek pojazdu 13 lat, rok produkcji 2015 – wiek pojazdu 8 lat itp.
Wiek taboru liczony będzie odrębnie dla każdego pojazdu (również rezerwowych). Wymagane jest dysponowanie minimum 5 pojazdami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 112 ust.2 ustawy dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga od wykonawcy:
1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,
2) zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) – należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy na podstawie powyższych dokumentów.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
doświadczenie w zakresie wykonywania usług regularnych przewozów osób. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał/wykonuje przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na regularnym przewozie osób na łączną kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł brutto i przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane/są wykonywane należycie. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 5 do SWZ. Zamawiający za usługę regularnych przewozów osób przyjmuje przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami.
Ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełnić w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 5 pojazdami (autobusy), w tym 2 zastępcze przystosowanymi do przewozu osób, ilość miejsc siedzących w każdym pojeździe od 50 do 59, w tym dopuszcza się 1 pojazd o ilości miejsc siedzących od 15 do 25 oraz 1 pojazd o ilości miejsc siedzących od 43-50. Pojazdy powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji,
b) w zakresie określonym w art. 109 ust.1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji,
b) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,
c) zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) – należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy,
d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – zgodnie z załączonym wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Opcjonalnie: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Opcjonalnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.
Opcjonalnie: zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
Opcjonalnie: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310, 836 i 1572).
Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, w związku z możliwością wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zatrzymanie wadium w ostatnim dniu ważności gwarancji wadialnej, termin ważności gwarancji wadialnej musi być przedłużony o co najmniej 3 dni od ostatniego dnia terminu związania z ofertą albo należy wprowadzić do treści gwarancji wadialnej postanowienia jednoznacznie wskazujące, że zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne w określonym terminie po upływie terminu jej ważności, jeżeli tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania z ofertą.
W przypadku braku ww. zapisów wadium w formie gwarancji nie stanowi skutecznego złożenia wadium w rozumieniu przepisów Pzp, w związku z czym oferta takiego Wykonawcy podlega odrzuceniu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający po wyborze oferty żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy, porozumienia lub innego dokumentu regulującego współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzającego zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisanego przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.