eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czubin › Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i artykułów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w CzubinieOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i artykułów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS w CZUBINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013301421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 13

1.5.2.) Miejscowość: Czubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227296357, 221003780

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsczubin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczubin.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i artykułów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42c2f683-6f0b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.dpsczubin.com.pl/mieso_wedliny/ https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f87d95e-5175-41d2-af63-06adf138ed8a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: sekretariat@dpsczubin.com.pl
Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest:
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą w Czubinie 13, 05-840 Brwinów, adres e-mail: sekretariat@dpsczubin.com.pl, tel. 22 729 63 57, 22 100 37 80.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@dpsczubin.com.pl
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto, przez zamawiających publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm./.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zamówień publicznych, a także podmioty, które w ramach zawartych z Administratorem umów świadczą usługi z zakresu doradztwa, obsługi prawnej, działalności pocztowej, wsparcia/ obsługi IT, brakowania dokumentacji itp.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu określonym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczał 4 lata - dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez cały okres obowiązywania tej umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych**
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych***
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
2. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
3. Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 RODO.
Informacje dodatkowe:
Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 18 i 74 PZP ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych w toku postępowania, za wyjątkiem:
a) danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególnej kategorii);
b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.);
c) obowiązku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, które Zamawiający określił w dokumentach postępowania lub ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający udostępnia dane, o których mowa w art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa) w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
* W przypadku realizacji prawa dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania.
** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
*** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Informacja o ograniczonym sposobie realizacji praw określonych w art. 16 i 18 RODO jest podawana w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy mięsa i jego przetworów, wędlin i artykułów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 13, 05-840 Brwinów, jego rozładunek i wniesienie powinny zostać wliczone w cenę oferty.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia maksymalnie w 20 %. Wykonanie zamówienia uzależnione jest od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111000-9 - Mięso wołowe

15111100-0 - Wołowina

15112000-6 - Drób

15112100-7 - Świeży drób

15113000-3 - Wieprzowina

15131130-5 - Wędliny

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek będzie spełniony w przypadku Wykonawców, którzy:
a) dokumenty potwierdzające stosowanie wdrożonego systemu HACCP (wydane w ciągu ostatnich 12 m-cy):
certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą;
lub
zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.);
lub
protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywna ocena opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
b) potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, wydane przez Wojewódzkiego Inspektora jakości handlowej artykułów spożywczo-rolnych, właściwego ze względu na zamieszkanie lub siedzibę Wykonawcy – podstawa prawna art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 z późn. zm.) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z późn. zm.),
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkcją lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.),
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730 z późn. zm.);
Spełnienie warunków opisanych powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie w/w dokumentów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat (liczone wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie umowy, których zakres obejmował dostawy mięsa i jego przetworów, wędlin i artykułów drobiowych, o wartości każdej co najmniej 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 0/00 PLN). Wymagana wartość dotyczy umowy realizowanej nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu dostaw zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie (stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje co najmniej jednym samochodem dostawczym przystosowanym do przewozu mięsa i wędlin, spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1) wraz z decyzją właściwego organu dopuszczającego.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie decyzji właściwego organu inspekcji sanitarnej zatwierdzającą środek transportu, którym będzie dostarczany przedmiot zamówienia, wraz z Wykazem środków transportu (stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ) oraz decyzją właściwego organu dopuszczającego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku określonego w pkt. 4) lit. a) i/lub b). Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega Wykonawca.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują::
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Dokumenty potwierdzające stosowanie wdrożonego systemu HACCP (wydane w ciągu ostatnich 12 m-cy): certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; lub zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; lub Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywna ocena opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
2) potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, wydane przez Wojewódzkiego Inspektora jakości handlowej artykułów spożywczo-rolnych, właściwego ze względu na zamieszkanie lub siedzibę Wykonawcy – podstawa prawna art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1688 ze zm.) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753, z 2022 r. poz. 1570), lub obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkcją lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia ((Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.), lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730);
4) Wykaz środków transportu – Załącznik nr 8 do SWZ;
5) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu trzeciego postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Udostępnione również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 2) w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j:
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Załącznik nr 5. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Załącznik nr 6. Wzór umowy;
Załącznik nr 7. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Załącznik nr 8. Wykaz środków transportu;
Załącznik nr 9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.