eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851763118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Generała Józefa Bema 3

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688 23 00

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 23 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: up@up.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tarnow.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5908788d-70a7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016346/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, b) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). 2) Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularz komunikacji wynosi 150 MB. 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń przy użyciu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO Zamawiający
określił w rozdziale 23 SWZ Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie Wykonawcy z żądaniem dotyczącym prawa do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOP.2710.3.2022.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie - na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość bezpłatnego śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie dotyczącym:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wykaże, że posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwóch zamówień o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każde, polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów; zamówienie musi być realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy,
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiada co najmniej jedną placówkę nadawczo-oddawczą w następujących miejscowościach: Tarnów, Tuchów, Żabno oraz co najmniej jedną placówkę oddawczą na terenie następujących gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn; wymienione placówki: muszą być czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, muszą być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą lub logo Wykonawcy, jeżeli znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest również inna działalność gospodarcza muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny z nazwą lub logo Wykonawcy; każda placówka pocztowa musi zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantując zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, o których mowa w ppkt. 2, które potwierdzą brak podstaw wykluczenia.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1);
b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania – jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ).
2) Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 i 4, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, określonych w rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt 2 ppkt 1 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.).
4) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt 2 ppkt 2 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (termin 3 miesięcy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),
b) wykazu placówek nadawczo-oddawczych oraz oddawczych (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom – załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ.
4. Dodatkowe informacje niezbędne do oceny kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie muszą być jednoznacznie określone czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy przekazać wraz z ofertą w sposób opisany w rozdziale 9 podrozdział 9.3 SWZ.
3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4) Przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, określone w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.), odnoszą się do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ).
9) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie:
1) w przypadku zmiany siedziby Wykonawcy,
2) w przypadku zmiany formy prawnej, w jakiej Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą,
3) Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzi nowy cennik usług świadczonych na podstawie tej umowy – zmianie może ulec wysokość opłat za usługi, o ile będzie korzystna dla Zamawiającego,
4) w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług – zmianie może ulec wysokość opłat za usługi świadczone na podstawie tej umowy – w granicach uzasadnionych zmianą wysokości stawki podatku od towarów i usług,
5) na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów nastąpi zmiana usługi, nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia na usługę aktualnie świadczoną, w przypadku zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, wpisując w pole „Wpisz nazwę odbiorcy": POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE i przesyłając zaszyfrowaną ofertę na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.