eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › "Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej".Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmigdal@dg,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26210f07-6ff3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029359/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wyłapywanie i dowóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I sekcja 1.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Martyna Migdał.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
1. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java S0E Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
4. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
Kontynuacja zapisów w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl;
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób:
a) pod adresem poczty
elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel.
(32) 295 68 25.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.
78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą
przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; ) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22RODO;7) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) - kontynuacja w sekcji poniżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIN.271.4.52.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do wykonania:
1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w ilości maksymalnie 20 sztuk w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 1 lit. a umowy.
a) W przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie wykorzystany w pełni limit 20 szt. zwierząt przyjętych do schroniska, niewykorzystana pula zwierząt przechodzi na następny miesiąc. W takim przypadku w kolejnym miesiącu w pierwszej kolejności będą wykorzystane sztuki w ramach puli na dany miesiąc, a następnie sztuki z niewykorzystanej puli z miesiąca poprzedniego. Zwierzęta z niewykorzystanej puli mogą zostać wykorzystane wyłącznie w kolejnym następującym miesiącu. Sztuki zwierząt doliczone z niewykorzystanej puli z miesiąca poprzedniego rozliczone będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za dany miesiąc.
2. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt dodatkowych psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w przypadku przekroczenia ilości sztuk zwierząt wskazanych w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w § 9 umowy.
3. Zapewnienie całodobowej kompleksowej opieki weterynaryjnej nad psami i kotami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
4. Zapewnienie dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do adopcji psa lub kota.
5. Przeprowadzanie eutanazji psów lub kotów w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. 2022.572) i prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności oraz informowanie o wykonanej eutanazji, bądź o przypadku padnięcia psa lub kota, Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy w formie papierowej.
6. Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych przystosowanych do potrzeb biologicznych psów i kotów.
7. Prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania dostarczonych psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w formie papierowej .
8. Dokonywanie czipowania przyjętych do schroniska psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy w formie papierowej .
9. Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odebrania dostarczonego psa lub kota przez właściciela poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy w formie papierowej .
10. Szczepienie psów i kotów przebywających w schronisku przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
11. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy w formie papierowej.
12. Udzielanie całodobowej pomocy weterynaryjnej dostarczonym do schroniska psom i kotom, które zostały ranne w wypadkach drogowych lub w innych okolicznościach.
13. Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków, o czym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania wścieklizny z dnia 7 stycznia 2005 r., w schronisku dla bezdomnych psów lub kotów, które pogryzły człowieka i wymagają przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny.
14. Przekazywanie psów i kotów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy w formie papierowej.
15. Całodobowe przyjmowanie oraz w uzasadnionych przypadkach humanitarne usypianie ślepych miotów psów i kotów a także unieszkodliwianie ich zwłok oraz prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności i informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy w formie papierowej.
16. Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla psów lub kotów, które zostały odebrane właścicielom w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. 2022.572) do momentu, w którym to Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o możliwości oddania zwierzęcia właścicielowi bądź innej osobie chętnej do jego adopcji oraz sporządzanie wykazu przyjmowanych i przechowywanych psów i kotów z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy w formie papierowej.

II. Wymagania dotyczące standardów realizacji usługi:
1. Usługa winna być realizowana zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U.2022.1297 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien zapewnić przechowywanie zwierząt w warunkach zgodnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.2004.158.1657).

III. Tabelaryczne zestawienie ilości zwierząt przyjętych do schroniska poza ryczałtem (wynoszącym 20 sztuk) oraz ślepych miotów psów i kotów w okresie od 01.01.2019r. do 30.10.2022r. Przedstawione dane mają charakter historyczny i zostały podane jedynie celem umożliwienia Wykonawcom jak najpełniejszej orientacji w przedmiocie zamówienia i prawidłowej kalkulacji oferty. Analogiczne dane w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia mogą się różnić.
L.p./Wyszczególnienie /Ilość.
1. Ilość psów i kotów przyjętych do schroniska poza ryczałtem- 162
2. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających od 1 do 4 sztuk zwierząt - 4
3. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających powyżej 4 sztuk zwierząt-5.

IV. W okresie od 01.01.2019r. do 30.10.2022r. wystąpiło 5 przypadków wydania decyzji w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. 2022.572) o odebraniu 5 psów właścicielom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że legitymuje się aktualnym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub jest w trakcie wykonywania, minimum 1 usługi polegającej na przyjmowaniu i przechowywaniu psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość 500.000,00 zł brutto winna dotyczyć części już zrealizowanej.

.Uwagi:
Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały lub są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt.1-6) ustawy Pzp.
2.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
4.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1. postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
1.5.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6.Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7.Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, wraz z ofertą Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowych:
4.1.1. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U.2022.1297 z późn. zm.)
4.1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zakresie:
1.1.wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
1.2. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy
1.3. zmiany wysokości wynagrodzenia – w przypadku:
1.3.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
1.3.2.zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
1.3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
1.3.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
1.3.5. jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 1.3.1, 1.3.2., 1.3.3. i 1.3.4. będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim wnioskiem do drugiej strony Umowy. Zmiana umowy w zakresie powyższych punktów może nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
1.3.6. do wniosku o zmianę wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt. 1.3.2., 1.3.3. i 1.3.4. należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno - prawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniałe zmiany mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim wypłynie ona na wysokość wynagrodzenia. (...)

Pełen katalog okoliczności stanowiących podstawę zmian do umowy, w tym klauzule waloryzacyjne zawarte został w paragrafie 21 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Uszczegółowienie sekcji IV ogłoszenia, pkt 4.10.)
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy lub do osiągnięcia maksymalnej nominalnej wartości umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023r.

II. Uszczegółowienie sekcji IV ogłoszenia, pkt 4.3.) -Kryteria oceny ofert:
4.2. Wysokość kar umownych (K)
W ramach kryterium wysokość kar umownych Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę wartość, zwaną dalej „mnożnikiem” przez, którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie minimalnym w Załączniku nr 4 do SWZ tj. w § 18 ust. 1 b, c, d, e, f, g, h, i, j Projektu umowy. Wykonawca może zadeklarować wyłącznie wartość całkowitą z przedziału od 1 do 5.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący:
1 – otrzyma 0 punktów;
2 – otrzyma 10 punktów;
3 – otrzyma 20 punktów;
4 – otrzyma 30 punktów;
5 – otrzyma 40 punktów.

W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 5, do celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie wartość 5, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.