eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach: OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamośc Zalew Miejski -Kąpielisko, Męczenników Rotundy, 22-400 Zamość .Ogłoszenie z dnia 2022-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach:
OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamośc
Zalew Miejski -Kąpielisko, Męczenników Rotundy, 22-400 Zamość .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363098673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 8

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84-677-54-66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir.zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osir.zamosc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka sektora finansów publicznych-jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki zamość

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach:
OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamośc
Zalew Miejski -Kąpielisko, Męczenników Rotundy, 22-400 Zamość .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17774984-7088-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00466375/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Komleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego- OSiR Zamość

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.osir.zamosc.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https;//miniportal.uzp.gov.pl, sekretariat@osir.zamosc.pl, https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zapisy dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych, zostały zawarte w pkt.13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zapisy RODO zawarte są w pkt. 23 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy RODO zawarte są w pkt.23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSiR-A.2142.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach:
OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość
w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Zalew Miejski -Kąpielisko, Męczenników Rotundy, 22-400 Zamość
w okresie od dnia 23.06.2023 r. do dnia 03.09.2023 r.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
2.1 Świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z pływalni i z urządzeń będących na wyposażeniu pływalni.
2.2 Świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom przebywającym nad Zalewem Miejskim -Kąpieliskiem

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert zostanie ustalona według następujacego wzoru: W=Wc+Wdk+Wdp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie pracowników(ratowników)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zgodę Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz.1482 tekst jednolity z późn. zm.),
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 500 000, 00 zł.
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego nieprzerwanie przez okres co najmniej powyżej 10 miesięcy, każda o wartości brutto co najmniej 350 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w zakresie świadczenia usług ratownictwa wodnego zgodnie (załącznikiem nr 3).
2) wykonawca spełni warunek potwierdzając, że dysponuje lub będzie dysponował:
Kryta Pływalnia - ekipą ratowników, uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialną zaświadczenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, która będzie składała się z co najmniej takiej liczby osób do wykonania prac, która wynika z (załącznika nr 4) do SWZ, tj. minimum dziennie:
3 osoby -od godziny 6.00-14.00
3 osoby- od godziny 14.00-22.00
Zalew Miejski -Kąpielisko- ekipą ratowników, uczestniczącą w wykonywaniu zmówienia odpowiedzialną za zaświadczenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, która będzie składała się z co najmniej takiej liczby osób do wykonania prac, która wynika z (załącznika nr 4) do SWZ, tj. minimum dziennie: 3 osoby- od godziny 10.00-18.00
- w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora (kierownika ekipy) sprawującą nadzór nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialną za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z zamawiającym, posiadającą minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: TAK

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Powyższe informacje znajdują się w pkt.11 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, poprzez ePUAPu https://epuap.gov.pl, Nazwa podmiotu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.