eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu MSWiA w al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie przez okres 36 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu MSWiA w al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie przez okres 36 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012293240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-591

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48226014730

1.5.8.) Numer faksu: +48228456751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu MSWiA w al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie przez okres 36 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f1b7e74-4637-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076419/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa energii cieplnej do obiektu MSWiA w al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie na 48 m-cy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Dz.U. z 2020 r., poz.344) za pośrednictwem Platformy zakupowej https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/. Nie dopuszcza się komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3.Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje Regulamin https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. 4.Sposób korzystania z Platformy określa „Instrukcja dla Wykonawcy”: https://zamowienia- mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=zamowienia-mswia& 5.Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. 6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie. 7.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Platformie: podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge. 8.Formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zaleca się stosowanie formatu .pdf. Wielkość plików
do 100 MB. 9.Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 10.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego: podłączony/wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze na którym Wykonawca będzie się logował do
konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”). 11.Zalecane formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików XAdES. 12.Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021r. poz.1797). 13.Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w zakładce „Lista postępowań PZP”. 14.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem
Platformy. 15.Serwis techn. Platformy dostępny jest w dniach pon.-pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel. 22 2572223 oraz e-mail: oneplace@marketplanet.pl 16.Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie i posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. 17.Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach proceduralnych związanych z postępowaniem upoważniona jest Pani Bożena Skrzypczak tel. 22 6014913, e-mail: zamowienia@mswia.gov.pl.18. Komunikacja ustna i za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia lub ofert. 19.Oświadczenia i dokumenty przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane i rozpatrywane. 20.Zaleca się korespondencję kierowaną do Zamawiającego opatrzyć
numerem referencyjnym sprawy tj.: BF-WPP-2374-1-1-BA-TP-BS/2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Batorego 5, kod pocztowy 02-591; 2) w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na e-mail: iod@mswia.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem nr BF-WPP-2374-1-1-BA-TP-BS/2022 pn. „Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu MSWiA w al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie przez okres 36 miesięcy", prowadzonym w trybie podstawowym; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 1 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalony przepisami ustawy Pzp oraz przepisami prawa dotyczącego archiwizacji dokumentacji; 6) podanie danych jest niezbędne w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji, oraz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ; 9)Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami; 10) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO; 11) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia zawartego w formularzu „Oferta” (załącznik nr
6 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BF-WPP-2374-1-1-BA-TP-BS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 552000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe dostarczenie energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) wraz z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej do budynku położonego przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie, stanowiącego budynek biurowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci oraz ustalonymi kryteriami i standardami jakości usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09320000-8 - Para, gorąca woda i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena (C) – 50%,
2) Termin sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego (T) – 10%,
3) Aspekt środowiskowy (AŚ) – 10%,
4) Aspekt społeczny (AS) – 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm.), na cały okres trwania umowy,
2) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej), w całym okresie trwania umowy.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 1, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 SWZ (pkt. 5.5. ogłoszenia), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ,
3) oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm.), na cały okres trwania umowy,
2) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej), w całym okresie trwania umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników, o ile prawo to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG).
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 SWZ (pkt. 5.5.) ogłoszenia), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. 10 ust. 6 SWZ (pkt. 5.6.) ogłoszenia), składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.4.) ust. 2 ogłoszenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. 1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy, w zakresie: 1) zmiany podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez podwykonawcę, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego i zgodnie z § 12, 2) zmiany: nazwy, adresu, statusu Strony w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, 3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 4. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 wymaga uprzedniego złożenia przez dotychczasowego Wykonawcę lub jego następcę zawiadomienia o wystąpieniu zmiany Wykonawcy wraz z oświadczeniem nowego Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia także dokumentów podmiotowych potwierdzających powyższe okoliczności. 5. Strony niezwłocznie zobowiązane są do wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie. 7. Strony mogą wprowadzić również inne zmiany, jeżeli będzie to dopuszczalne w świetle przepisów powszechnie obowiązujących.
II. Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 11 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Marketplanet dostępnej pod adresem internetowym https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „ustawą sankcyjną”.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
4. Termin wykonania zamówienia wynosi: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 1 wzoru Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 10 ust.1 SWZ (pkt. 5.5.) ogłoszenia) (załącznik nr 3 do SWZ);
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników, o ile prawo to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG). Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
UWAGA:
W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych, wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ), w przypadku, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Dokumenty, jakich może zażądać Zamawiający przed zawarciem umowy:
1) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty;
2) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mswia/demand/notice/publicpzp/current/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.