eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › "Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023 - przetarg II"Ogłoszenie z dnia 2023-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023 – przetarg II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530559547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 14A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: namyslow@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7520003480

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023 – przetarg II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06c06467-57ab-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00466516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00086490/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405809

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego, granitowego lub bazaltowego o łącznej masie 4000 ton, do
miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenach leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo
Namysłów.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) dostawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) frakcji
0-31,5 mm w ilości 600 ton;
b) dostawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) frakcji
0-63 mm w ilości 1 700 ton;
c) dostawa kruszywa łamanego (tłucznia) frakcji 31,5-63 mm w ilości 1 700 ton.
Dostarczone kruszywo musi posiadać atest dopuszczający do jego stosowania przy budowie dróg oraz świadectwo jakości
odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 305655 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349566 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 305655 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AS. SEBASTIAN SOŁTYSIAK TRANSPORT CIĘŻAROWY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 160230144

7.3.3) Ulica: ul. Kluczborska 4

7.3.4) Miejscowość: Świerczów

7.3.5) Kod pocztowy: 46-112

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305655 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.