eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › "Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023 - przetarg II"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023 – przetarg II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530559547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 14A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: namyslow@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023 – przetarg II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06c06467-57ab-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00086490/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7520003480

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w tym w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
platformy JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7520003480). We wszelkiej korespondencji związanej z
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ lub numerem ogłoszenia
opublikowanego w BZP. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elekt. email:
namyslow@katowice.lasy.gov.pl . Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Składanie Ofert następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE, stanowiącym załącznik nr 10
(10.1-10.3) do SWZ. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pomocą platformy JOSEPHINE
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy PZP. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale 18 SWZ
(KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale 18 SWZ
(KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego, granitowego lub bazaltowego o łącznej masie 4000 ton, do
miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenach leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo
Namysłów.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) dostawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) frakcji
0-31,5 mm w ilości 600 ton;
b) dostawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) frakcji
0-63 mm w ilości 1 700 ton;
c) dostawa kruszywa łamanego (tłucznia) frakcji 31,5-63 mm w ilości 1 700 ton.
Dostarczone kruszywo musi posiadać atest dopuszczający do jego stosowania przy budowie dróg oraz świadectwo jakości
odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający na podstawie art. 441 PZP przewiduje zastosowanie prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same
(analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy kruszywa
analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Podstawą
określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego dostaw stanowiących przedmiot zamówienia na skutek dodatkowych nieprzewidzianych napraw wynikających z
niekorzystnych warunków atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna powodujących zwiększenie pozyskania i
zwiększenie ilości wywożonego surowca drzewnego lub zmianę lokalizacji prac pozyskaniowych, skutkujące koniecznością
wykonania dodatkowych napraw nawierzchni dróg leśnych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy - za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą
liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej jedną dostawę kruszywa, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN
brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy.
b) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
c) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował:
- co najmniej 2 samochodami ciężarowymi, samowyładowczymi o ładowności min. 20 ton.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W tym celu wykonawca składa:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ), oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 6 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) wykaz urządzeń technicznych (samochodów samowyładowczych) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 8 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Santander Bank
Polska S.A. nr rachunku: 04 1090 2196 0000 0001 0500 8229 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w
postępowaniu nr SA.270.1.2023. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 9.2. ppkt 2)-4) SWZ należy przekazać
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres
związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w
art. 98 ust. 6 PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium
wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 9.2. ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie
zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich
treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań
odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione (zob. wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r.,
sygn. akt KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21).
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu
określonych w SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. W
przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
d) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących
warunkach i zakresie:
1) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy o czas opóźnienia z winy Zamawiającego,
jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
2) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia dostaw przez Zamawiającego,
b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie
dostaw. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie dostaw w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów,
utrzymujące się dłużej niż 5 dni, w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania ich wystąpienia,
c) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę
wyższą należy rozumieć zdarzenia i okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu
Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z
zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy,
f) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania
przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania
dostaw stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz
ich następstw.
2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych
polegał Wykonawca, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że
zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
3. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji
dostaw stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.
4. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować
zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i
właściwie umotywowanej sporządzonej przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Niezależnie od postanowień ust. 1 – ust. 3, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian
będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących
którejkolwiek ze Stron, oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.