eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS Czarnków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004611686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Browarna 6

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@czarnkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarnkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d912dd6e-702b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00463581/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.ZP.271.1.2022.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnków ( dalej – MOPS w Czarnkowie ) od dnia 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1.1 Przewidywana liczba godzin i osób objętych opieką.
1) usługi opiekuńcze :
a) ok 452 godzin rocznie,
b) przewidywana liczba osób objętych usługami około 2 osób miesięcznie,
2) usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi :
a) ok. 8185 godzin rocznie,
b) przewidywana liczba osób objętych usługami około 17 osób miesięcznie.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin i osób objętych opieką w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Czas wykonywania usług przewidzianych dla jednego podopiecznego wynosi po 2 godziny dziennie, 1 godzina usługi równa się 1 godzinie zegarowej tj. 60 minut.
Pod pojęciem ilości godzin świadczonych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych tzn. bez czasu potrzebnego na dojście lub dojazd.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze będą świadczone przez pracowników wykonawcy od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 7:00 do 18:00 lub w innym czasie w zależności od potrzeb podopiecznego. Ustalenie godzin i sposobu wykonywanych świadczeń będzie ustalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką, na podstawie decyzji wydanej przez Zamawiającego. Po ustaleniach indywidualnych wykonawca opracuje harmonogram wykonywania usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 25.000,00 zł.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SWZ, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA;
3) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej :
a) Doświadczenia :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują :
 co najmniej dwie usługi świadczenia usług opiekuńczych,
 co najmniej jedną specjalistyczną usługę opiekuńczą dla osób z zaburzeniami psychicznymi
o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 150.000 zł brutto w skali roku.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SWZ, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA;
b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
ba) Koordynatorem – osobą posiadającą co najmniej wykształcenie średnie będącą w stałej dyspozycji do Zamawiającego, spełniającą wymagania, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 ppkt. 1 i 2 SWZ,
bb) do wykonywania usług opiekuńczych - co najmniej 2 osobami posiadającymi:
 co najmniej wykształcenie podstawowe oraz ukończony kurs opiekuna osób starszych lub chorych lub niepełnosprawnych, lub
 co najmniej wykształcenie zawodowe oraz ukończony kurs opiekuna osób starszych lub chorych lub niepełnosprawnych, lub
 wykształcenie średnie oraz ukończony kurs opiekuna osób starszych lub chorych lub niepełnosprawnych, lub
 średnie medyczne np. pielęgniarskie lub ratownik medyczny, lub
 wyższe oraz ukończony kurs opiekuna osób starszych lub chorych lub niepełnosprawnych, lub
 wyższe medyczne.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 kształtowania nawyków celowej aktywności;
 prowadzenia treningu zachowań społecznych.
cc) do wykonywania specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - co najmniej 6 osobami.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 szpitalu psychiatrycznym;
 jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 ośrodku terapeutyczno-edukacyjnowychowawczym;
 zakładzie rehabilitacji;
 innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zamawiający dopuszcza łączenie wykonywania usług na zasadach i warunkach określonych w rozdziale IV pkt. 3 ppkt. 2) SWZ – z wyłączeniem Koordynatora.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób z podaniem imienia i nazwiska, funkcji sprawowanej w realizacji zamówienia, oraz dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje odpowiadające wymaganiom Zamawiającego - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia :
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
2) oświadczenia własnego wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg załącznika Nr 5 ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru załącznika Nr 4,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku Nr 6 do SWZ Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy na adres : https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.