eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS Czarnków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004611686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Browarna 6

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@czarnkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarnkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ośrodek Pomocy Społecznej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d912dd6e-702b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00463581/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wykonywanych dla podopiecznych od dnia 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466418/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.ZP.271.1.2022.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnków ( dalej – MOPS w Czarnkowie ) od dnia 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1.1 Przewidywana liczba godzin i osób objętych opieką.
1) usługi opiekuńcze :
a) ok 452 godzin rocznie,
b) przewidywana liczba osób objętych usługami około 2 osób miesięcznie,
2) usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi :
a) ok. 8185 godzin rocznie,
b) przewidywana liczba osób objętych usługami około 17 osób miesięcznie.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin i osób objętych opieką w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Czas wykonywania usług przewidzianych dla jednego podopiecznego wynosi po 2 godziny dziennie, 1 godzina usługi równa się 1 godzinie zegarowej tj. 60 minut.
Pod pojęciem ilości godzin świadczonych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych tzn. bez czasu potrzebnego na dojście lub dojazd.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze będą świadczone przez pracowników wykonawcy od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 7:00 do 18:00 lub w innym czasie w zależności od potrzeb podopiecznego. Ustalenie godzin i sposobu wykonywanych świadczeń będzie ustalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką, na podstawie decyzji wydanej przez Zamawiającego. Po ustaleniach indywidualnych wykonawca opracuje harmonogram wykonywania usług.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318665,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 318665,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 318665,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna SŁONECZKO.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7632111453

7.3.3) Ulica: Brzeźno. Ul Kwiatowa 1/12

7.3.4) Miejscowość: Czarnków

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318665,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.