eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › "Budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach" - w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach” – w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235 10 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach” – w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bc9f18e-6f1a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003907/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 „Budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach” – w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu: a) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ b) poczty elektronicznej, c) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania lub numerem referencyjnym postępowania wskazanym w poniżej w Sekcji IV pkt 4.1.2), 2) Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@knurow.pl 3) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie powyżej adres email. 5. sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 6. Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zwane dalej rozporządzeniem) określa się niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego: 1) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 Mb/s 2) komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje) 3) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail 4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf 5) dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego
łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl., 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: a) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). 4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości: a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, a w szczególności: 1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (zwanego dalej „PFU”), stanowiącego Załącznik. Nr 1 do wzoru umowy, oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, wielobranżowej dokumentacji projektowej tężni solankowej parku NOT w Szczygłowicach (wraz z opiniami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi), 2) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 3) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (w miarę potrzeb), 4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / przyjęcie zgłoszenia,
5) uzyskanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów (w miarę potrzeb), 6) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1), 7) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w pkt. 6), 8) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych tężni solankowej, 9) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych tężni solankowej, 10) serwisowanie urządzeń technologicznych i instalacji tężni solankowej przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 wzoru umowy, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta, 11) zapewnienie przeprowadzenia co najmniej 2 razy w ciągu roku kontroli podstawowej urządzeń technologicznych i instalacji tężni solankowej przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 wzoru umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 12) pielęgnację nasadzonej zieleni ozdobnej w okresie gwarancyjnym, tj. w okresie 12 miesięcy od odbioru końcowego, 13) roboty towarzyszące (prace ziemne, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, regulacja studzienek, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót,zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót, wycinka drzew, itp.). 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy, stanowiące załączniki do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się: a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej: a.1) dwóch zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy tężni solankowej, UWAGA: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia w opracowaniu dokumentacji projektowej może posłużyć się zamówieniem zrealizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującym wykonanie ww. dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zamówienie zostało zrealizowane w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu zamówień opisanych powyżej. a.2) dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie tężni solankowej, o powierzchni czynnej tarniny minimum 40 m2 każda. Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu zamówień opisanych powyżej. b) dysponowaniem osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia, na stanowiska: b.1.) Kierownika budowy - osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz minimum 3 -letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, b.2.) Kierownika robót nawierzchniowych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, b.3.) Kierownika robót sanitarnych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i wentylacyjnych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, b.4.) Kierownika robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, b.5.) Osobą do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, b.6.) Osobą do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, b.7.) Projektanta Nr 1 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, b.8.) Sprawdzającego Nr 1 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, b.9.) Projektanta Nr 2 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b.10.) Sprawdzającego Nr 2 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b.11.) Projektanta Nr 3 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i wentylacyjnych, b.12.) Sprawdzającego Nr 3 – osobę posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i wentylacyjnych, b.13.) Projektanta Nr 4 – osobę posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b.14.) Sprawdzającego Nr 4 – osobę posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych branżach Wykonawca zapewni po 1 osobie (Projektant) dla każdej z branż, posiadających odpowiednie uprawnienia.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót i/lub osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi, Projektanta Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 oraz funkcje Sprawdzającego Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, z zastrzeżeniem, że nie można łączyć funkcji Projektanta i Sprawdzającego w tej samej specjalności. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) ppkt. a.1) – a.2), 3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Zał. nr 6 do SWZ. Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit.e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. 4 ust. 2 pkt. 3) SWZ; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) pkt a.1) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7a do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7b do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) pkt a.2) SWZ. d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7c do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. e) Jeżeli dokumenty, o których mowa pow. w lit. a) i c) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) i c) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy. c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do SWZ. d) Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (jeżeli jest już znany), przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1c do SWZ. e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie podmiotów
udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w Rozdz. 4 ust. 9 SWZ, zawierające w szczególności informacje wymienione w Rozdz. 4 ust. 10 SWZ, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 12 S WZ. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 2. Składanie dokumentów na wezwanie: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ
składa każdy z tych Wykonawców .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie:osiem tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP. 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Velo Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006, z dopiskiem wadium – nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, 2) wskazywać nr i nazwę postępowania, 3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 5) Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6) W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą „Wadium_[nr referencyjny postępowania]” złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip). 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP. 10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ. c) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:
1) wystąpienia robót dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust 2 ustawy pzp, 2) dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 4 pkt. 1 lit. e wzoru umowy z powodu: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa powyżej w pkt. 1, b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 8 wzoru umowy, c) konieczności usunięcia awarii istniejącego uzbrojenia terenu przez właścicieli tego uzbrojenia, w wyłączeniem przypadku, gdy awarie te wynikły z winy Wykonawcy, d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt. 1 wzoru umowy, f) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia, g) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 3 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów atmosferycznych trwających nieprzerwanie ponad 3 dni, niskich lub wysokich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót), udokumentowanych wpisem do dziennika budowy i potwierdzonych przez Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego), 3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy, 5) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,
6) zmiany postanowień umowy wynikających z dokumentów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zamówienia wymienionego w § 1 pkt. 1 wzoru umowy,
7) zmiany osób wymienionych w § 3 pkt. 3 lit. a oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt. 3 oraz w § 16 wzoru umowy, 8) zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom 9) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt. 9 wzoru umowy. 10) zmiany planowanego terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 10 pkt. 14 wzoru umowy, 11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadkach, o których mowa w § 9 a wzoru umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w okolicznościach wymienionych powyżej jest akceptacja udokumentowanego wniosku Wykonawcy w tej sprawie i/lub Protokół konieczności wykonania robot dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia prac projektowych – w dniu podpisania umowy, 2) termin dostarczenia do Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji): do 6 tygodni od daty podpisania umowy, 3) termin zakończenia prac projektowych (opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie do Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami) – do 16 tygodni od daty podpisania umowy, 4) termin rozpoczęcia robót: do 3 dni od daty przekazania placu budowy, 5) termin zakończenia przedmiotu umowy – do 40 tygodni od daty podpisania umowy. 2. Za termin zakończenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) rozumie się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 pkt. 4 – 6 wzoru umowy. 3. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 1) Kornelia Loch - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-08, 2) Monika Szczuk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-06, e-mail: zp@knurow.pl lub monikasz@mail.knurow.eu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.