eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojszowy › "Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276711342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Jana 52

1.5.2.) Miejscowość: Bojszowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-220

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 327070103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oczyszczalnia@gpk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpkbojszowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Gminna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49ad5651-5c32-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424448/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPK/OS/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów ściekowych zagęszczonych z oczyszczalni ścieków w Bojszowach (43-220), przy ul. Gościnnej.

Łączna ilość wytwarzanych osadów ściekowych po zagęszczeniu wynosi: ok. 3000 m3- rocznie. Zawartość suchej masy w osadzie wynosi ok. 4% (osad zagęszczony nadający się do pompowania).

Zamawiający nie dopuszcza jako sposobu zagospodarowania osadów metody odzysku R10 a także jego składowania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał osad zagęszczony wozem asenizacyjnym o objętości zbiornika na osad minimum 20 m3- jednorazowo, przy czym przewiduje się odbiór osadu 2 razy w tygodniu, w dni od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość osadu do odebrania na tydzień – ok.50 m3. Wykonawca musi zapewnić odbiór osadu zagęszczonego według potrzeb Zamawiającego, w sposób sukcesywny.

Po każdorazowym odbiorze partii osadów i dostarczeniu jej do miejsca przetwarzania, Wykonawca zapewnia ważenie osadów na wadze legalizowanej. Masę należy podać w tonach z dokładnością co najmniej 2 miejsc po przecinku. Wytwórca odpadów-Zamawiający wystawiać będzie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami (w systemie BDO).

Z chwilą odbioru osadu Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za zagospodarowanie osadu zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy o odpadach. Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby oferowany sposób zagospodarowania osadów ściekowych był zgodny z przepisami obowiązującymi, w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. z 2021, poz.779 ze zmianami) oraz odnośnymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.


Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie usługi następować będzie według rzeczywistej masy odebranych i zagospodarowanych osadów ściekowych, w systemie miesięcznym (po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego).
Dla oszacowania masy osadów dla celów niniejszego postępowania przyjmuje się że 1 m3 odebranego osadu zagęszczonego waży 1 Mg (tona). Zamawiający może żądać okazania kwitów wagowych lub dokumentów równoważnych potwierdzających masę odebranego osadu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kwestionowania ilości odebranych osadów, jeżeli będą one w jego ocenie niezgodne ze stanem faktycznym. Odbiór osadu z terenu oczyszczalni będzie możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. Odbiór osadu (postój pojazdu na czas pompowania osadu) nie powinien trwać każdorazowo dłużej niż 90 minut.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi na terenie oczyszczalni w Bojszowach oraz infrastrukturą na obiekcie (wizja lokalna), z uwagi na ograniczone możliwości manewrowania pojazdami o dużych gabarytach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513700-3 - Usługi transportu osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 4 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenie ofert dodatkowych, ze względu na fakt, iż Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie postępowanie musi zostać unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.