eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojszowy › "Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach"Ogłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276711342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Jana 52

1.5.2.) Miejscowość: Bojszowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-220

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 327070103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oczyszczalnia@gpk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpkbojszowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Gminna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49ad5651-5c32-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (GPK Sp. z o.o.) z siedzibą w Bojszowach, ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000131507, NIP: 6462445538, REGON: 276711342, tel.: 32 2189177, e-mail: biuro@gpk.net.pl . Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@gpk.net.pl, tel. 32 2189177.
Szczegółowe informację znajdują się na stornie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPK/OS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów ściekowych zagęszczonych z oczyszczalni ścieków w Bojszowach (43-220), przy ul. Gościnnej.

Łączna ilość wytwarzanych osadów ściekowych po zagęszczeniu wynosi: ok. 3000 m3- rocznie. Zawartość suchej masy w osadzie wynosi ok. 4% (osad zagęszczony nadający się do pompowania).

Zamawiający nie dopuszcza jako sposobu zagospodarowania osadów metody odzysku R10 a także jego składowania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał osad zagęszczony wozem asenizacyjnym o objętości zbiornika na osad minimum 20 m3- jednorazowo, przy czym przewiduje się odbiór osadu 2 razy w tygodniu, w dni od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość osadu do odebrania na tydzień – ok.50 m3. Wykonawca musi zapewnić odbiór osadu zagęszczonego według potrzeb Zamawiającego, w sposób sukcesywny.

Po każdorazowym odbiorze partii osadów i dostarczeniu jej do miejsca przetwarzania, Wykonawca zapewnia ważenie osadów na wadze legalizowanej. Masę należy podać w tonach z dokładnością co najmniej 2 miejsc po przecinku. Wytwórca odpadów-Zamawiający wystawiać będzie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami (w systemie BDO).

Z chwilą odbioru osadu Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za zagospodarowanie osadu zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy o odpadach. Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby oferowany sposób zagospodarowania osadów ściekowych był zgodny z przepisami obowiązującymi, w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. z 2021, poz.779 ze zmianami) oraz odnośnymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.


Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie usługi następować będzie według rzeczywistej masy odebranych i zagospodarowanych osadów ściekowych, w systemie miesięcznym (po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego).
Dla oszacowania masy osadów dla celów niniejszego postępowania przyjmuje się że 1 m3 odebranego osadu zagęszczonego waży 1 Mg (tona). Zamawiający może żądać okazania kwitów wagowych lub dokumentów równoważnych potwierdzających masę odebranego osadu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kwestionowania ilości odebranych osadów, jeżeli będą one w jego ocenie niezgodne ze stanem faktycznym. Odbiór osadu z terenu oczyszczalni będzie możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. Odbiór osadu (postój pojazdu na czas pompowania osadu) nie powinien trwać każdorazowo dłużej niż 90 minut.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi na terenie oczyszczalni w Bojszowach oraz infrastrukturą na obiekcie (wizja lokalna), z uwagi na ograniczone możliwości manewrowania pojazdami o dużych gabarytach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513700-3 - Usługi transportu osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-03 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.


2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 190805 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 190805 – zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)


3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:


Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

a. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż

a) dysponuje instalacją przetwarzania odpadów i ma możliwość przyjęcia do przetworzenia osadów ściekowych o kodzie 190805 w ilości co najmniej 3 000 m3/rok, co potwierdzają posiadane decyzje administracyjne.
b) posiada co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbierania osadu w postaci zagęszczonej (pompowanie medium o zawartości suchej masy ok.4-5%) tj. wóz asenizacyjny, o objętości zbiornika na osad minimum 20 m3.

b. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
c. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą. Który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.
b. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. ł pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu
odpadów o kodzie 190805 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 190805 – zgodnie ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
- Polisę bądź inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
- Wykaz narzędzi (pojazdów) – załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 – SWZ – załącznik nr 2.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V pkt II SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) dowód wpłaty wadium.
5) dowód odbycia wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie.
3. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1,5 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne/usługi/dostawy wykonują poszczególny Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa OpenNexus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie dokumenty zapytania należy składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Open Nexus

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.