eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA OLMEDICA W OLECKU SP. Z O.O.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA OLMEDICA W OLECKU SP. Z O.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołdapska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA OLMEDICA W OLECKU SP. Z O.O.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2673b37c-7029-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695592

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695592

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem X SWZ.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
11. Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXII w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/31-2022/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów m.in. przygotowywanie i gotowanie posiłków poza siedzibą Zamawiającego wg norm i zasad żywienia przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem diet wraz z dostarczaniem gotowych posiłków do szpitala w "Olmedica" w Olecku ul. Gołdapska 1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894220-9 - Posiłki szpitalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Usługa zostanie wznowiona po okresie 24 m-cy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 60%=60 pkt
a) Kryterium „Cena”:
Punkty zostaną przyznane na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowo - cenowym przeliczone według wzoru opisanego poniżej a następnie będą pomnożone przez wagę kryterium. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Doświadczenie zawodowe dietetyka – 20% = 20pkt
b) Kryterium „Doświadczenie zawodowe dietetyka” :
W ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe dietetyka” rozumianego jako wyrażony w latach doświadczenie zawodowe dietetyka w jednostkach stacjonarnych, udzielających świadczeń żywienia szpitalnego, każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalne 20 pkt zgodnie z wagą tego kryterium.
Na potwierdzenie spełniania ww. kryterium wykonawca załącza wypełniony formularz ofertowo- cenowy. Zamawiający będzie badał na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób.

Jakość – 20% = 20pkt
W ramach kryterium jakość zostanie oceniony fakt posiadania lub braku posiadania ważnego Certyfikatu Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000:2005 lub równoważny, gdzie za jego posiadanie wykonawca otrzyma 20 pkt., natomiast za jego brak wykonawca otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe dietetyka

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 Wykonawca powinien posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem oraz dokumentację potwierdzającą możliwość świadczenia usług w obiekcie, dla którego jest wystawiona decyzja zatwierdzająca.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Warunek zostanie spełniony posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługi polegające na przygotowaniu i dostawie posiłków w systemie cateringowym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) w skali jednego roku dla jednego podmiotu oraz wykaże, że usługa została wykonana należycie.
 Wykonawca powinien dysponować:
− osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadające kwalifikacje zawodowe kucharza min. 2 osoby oraz dietetyka min. 1 osoba posiadająca min. 5 lat doświadczenia.
− kuchnią – miejscem wytwarzania posiłków,
− urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
− środkiem transportu przeznaczonym do przewozu posiłków min. 1, posiadający pozytywną opinię sanitarną Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Decyzję właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem oraz dokumentację potwierdzającą możliwość świadczenia usług w obiekcie, dla którego jest wystawiona decyzja zatwierdzająca.
3) Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych głównych usług o wartości, co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto) w skali jednego roku wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załącznikiem dowodów np. referencje, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
4) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
5) Opinii właściwego organu Inspekcji Sanitarnej potwierdzające, że środek transportu, wykorzystywany do realizacji zamówienia spełnia wymogi sanitarne przy przewozie posiłków.
6) Oświadczenia własnego Wykonawcy, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadające kwalifikacje zawodowe kucharza oraz dietetyka – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
7) Oświadczenia własnego Wykonawcy, iż posiada, środki transportu, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikat Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa
Żywności FSSC 22000:2005 lub równoważny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazane w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ – oraz jeżeli dotyczy wskazane w pkt. 2. ppkt. 1 lit. a) -b)– wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowo-cenowy Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem VII pkt. 8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695592

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.