eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA OLMEDICA W OLECKU SP. Z O.O.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA OLMEDICA W OLECKU SP. Z O.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gołdapska 1

1.4.2.) Miejscowość: Olecko

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olmedica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483018

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00466240/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 Wykonawca powinien posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem oraz dokumentację potwierdzającą możliwość świadczenia usług w obiekcie, dla którego jest wystawiona decyzja zatwierdzająca.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Warunek zostanie spełniony posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługi polegające na przygotowaniu i dostawie posiłków w systemie cateringowym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) w skali jednego roku dla jednego podmiotu oraz wykaże, że usługa została wykonana należycie.
 Wykonawca powinien dysponować:
− osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadające kwalifikacje zawodowe kucharza min. 2 osoby oraz dietetyka min. 1 osoba posiadająca min. 5 lat doświadczenia.
− kuchnią – miejscem wytwarzania posiłków,
− urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
− środkiem transportu przeznaczonym do przewozu posiłków min. 1, posiadający pozytywną opinię sanitarną Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie.

Po zmianie:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 Wykonawca powinien posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem oraz dokumentację potwierdzającą możliwość świadczenia usług w obiekcie, dla którego jest wystawiona decyzja zatwierdzająca.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Warunek zostanie spełniony posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie min. jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków w systemie cateringowym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) w skali jednego roku dla jednego podmiotu oraz wykaże, że usługa została wykonana należycie.
 Wykonawca powinien dysponować:
− osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadające kwalifikacje zawodowe kucharza min. 2 osoby oraz dietetyka min. 1 osoba posiadająca min. 5 lat doświadczenia.
− kuchnią – miejscem wytwarzania posiłków,
− urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
− środkiem transportu przeznaczonym do przewozu posiłków min. 1, posiadający pozytywną opinię sanitarną Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-08 10:00

Po zmianie:
2022-12-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-08 10:30

Po zmianie:
2022-12-13 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-06

Po zmianie:
2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.