eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Usługa ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługa portierni i działania grupy interwencyjno-patrolowej dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługa portierni i działania grupy interwencyjno-patrolowej dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowiecka 7

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412620023

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.dps7@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowiec.naszdps.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługa portierni i działania grupy interwencyjno-patrolowej dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-077355b6-6feb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038234/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługa portierni i działania grupy interwencyjno - patrolowej dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://serwis.epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnego pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany
i wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje: ID (Identyfikator) postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikowania sią za pomocą poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego. Przekazywane w ten sposób informacje będą nieskuteczne i nie wiążą Zamawiającego.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy miniPortalu określone
i opisane na stronie miniPortlau oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją i stosować do niej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 262 00 23.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty email: iod@arx.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w oraz jej realizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także organy administracji publicznej upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Ponadto odbiorcami danych mogą być również osoby zainteresowane w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej lub podmioty świadczące usługi IT dla administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia.
6. Podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.04.2022.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługa portierni i działania grupy interwencyjno- patrolowej dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św.,
ul. Grabowiecka 7 w 2023 r. w ilościach i formie określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ w okresie 12 miesięcy 2023 roku oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia ma charakter ciągły, którego zaspokojenie nie może nastąpić w drodze jednorazowego zachowania Wykonawcy.
2. Realizacja usługi odbywać się będzie w 2023 roku przez 12 miesięcy od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 r.
3. Zamawiający informujemy, iż korzysta z poniższego sprzętu:
a) Rejestrator IP NMS NVR 7XE-4U
b) Centrala alarmowa DSC HS2016.
4. Obowiązki Wykonawcy:
a) stała ochrona obiektów i mienia oraz terenu Domu Pomocy Społecznej
z siedzibą na ul. Grabowiecka 7 w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim,
b) obsługa systemów ochrony elektronicznej tj. montaż, konserwacja, nadzór, monitorowanie pracy, usuwanie wszelkich usterek, awarii następujących systemów:
- systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
- systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
c) całodobowy video nadzór obiektów DPS przy ul. Grabowiecka 7 oraz ul. Długa 4,
d) patrolowanie terenu, egzekwowanie przestrzegania zasad poruszania się a w szczególności zakazu parkowania pojazdów samochodowych w miejscach niedozwolonych, a także umożliwienie wjazdu i postoju tylko dla samochodów upoważnionych przez Dyrektora DPS,
e) podejmowanie interwencji w przypadku zakłóceń porządku i zagrożenia
w stosunku do ochranianego obiektu, mienia, pracowników i mieszkańców,
f) usuwanie osób stwarzających zagrożenie dla mienia i osób znajdujących się
w obiekcie lub zakłócających porządek i bezpieczeństwo na terenie obiektu,
g) ochrona obiektu pod kątem przeciwdziałania włamaniom, kradzieżom oraz uszkodzeniom lub zniszczeniom mienia,
h) nadzór bezpośredni nad mieniem znajdującym się w pomieszczeniach ochranianego obiektu oraz na terenie DPS,
i) dokonywanie i pisemne rejestrowanie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren obiektu,
j) kontrolowanie ruchu interesantów poprzez prowadzenie rejestru osób odwiedzających oraz uniemożliwienie przebywania na terenie obiektu osobom nieupoważnionym, pod wpływem alkoholu lub w inny sposób zagrażającym bezpieczeństwu pracowników, mieszkańców i obiektu,
k) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych upoważnionym pracownikom DPS,
l) uniemożliwienie wyjścia mieszkańcom, którzy ze względów na stan zdrowia nie mogą opuszczać obiektu (na podstawie pisemnej informacji od pielęgniarki koordynującej lub kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego) DPS,
m) uniemożliwienie wnoszenia przez mieszkańców i osoby ich odwiedzające przedmiotów i urządzeń elektrycznych oraz mebli bez pisemnej zgody Dyrektora DPS,
n) zamykanie drzwi wejściowych, bram, furtek,
o) natychmiastowe reagowanie na próby dokonania kradzieży mienia, innego czynu przestępczego w stosunku do osób i mienia czy też ataku terrorystycznego, w razie usiłowania włamania, napadu, dewastacji i powiadomienie odpowiednich służb
i przedstawiciela Zamawiającego,
p) natychmiastowe reagowanie w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na terenie obiektu, pożaru czy też stwierdzenia próby podpalenia, awarii sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej, CO lub innej klęski ekologicznej, powiadomienie odpowiednich służb i Administratora budynku,
q) niezwłoczne powiadomienie swego pracodawcy, Administratora budynku
w sprawach wynikających z realizacji umowy o niemożliwości wykonania obowiązków przez pełniącego służbę pracownika Wykonawcy,
r) wzywanie dodatkowej pomocy w przypadku niemożliwości realizacji umowy przez aktualnie pełniących dyżur pracowników ochrony,
s) dokonywanie obchodów ochranianych obiektów celem kontrolowania prawidłowego zamknięcia drzwi zewnętrznych,
t) prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia
w zakresie ochrony obiektu,
u) w sezonie zimowym utrzymanie w stanie wolnym od śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem chodników wzdłuż dojścia do wejścia głównego budynku od strony ul. Grabowieckiej oraz ul. Długiej, wjazdu przy bramie od zaplecza
w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie po godzinie 15:00,
v) zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej złożonej z co najmniej
2 kwalifikowanych pracowników ochrony,
w) zapewnienie bezpośredniej łączności obiektu Zamawiającego z grupą interwencyjną Wykonawcy, centrum monitoringu Wykonawcy za pomocą co najmniej
6 przekazanych przez wykonawcę pilotów napadowych,
x) składanie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi pisemnych raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas służby – niezwłocznie po zdarzeniu,
y) znajomość pełnej topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,
z) Znajomość rozmieszczenia i obsługi w podstawowym zakresie wyłącznika głównego energii elektrycznej, zaworu głównego wody,
aa) ścisła współpraca z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku oraz informowanie
o wszystkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach,
bb) wykonawca wyposaży posterunek w defibrylator AED, oraz profesjonalną torbę przedmedyczną, alkomat zbliżeniowy activ blow,
cc) wykonawca wyposaży pracowników ochrony w środki łączności radiowej wewnątrz obiektu oraz środki łączności radiowej zewnętrznej do dyspozytora grupy interwencyjnej oraz w co najmniej jeden telefon komórkowy,
dd) pracownicy pełniący służbę powinni posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz wiedzę w zakresie prawidłowej obsługi centrali przeciwpożarowej,
ee) podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikną w trakcie realizacji umowy,
ff) grupa interwencyjno-patrolowa zobowiązana jest przyjechać na miejsce wezwania w terminie maksymalnie 15 minut od wezwania.
5. Dozór obiektu:
a) dozór obiektu realizowany będzie przez pracownika ochrony wpisanego na listę pracowników kwalifikowanych:
- w godzinach 5:30 – 22:30,
Łączna ilość roboczogodzin w 2023 roku: 6205,
b) pracownicy ochrony korzystają z własnych środków łączności,
c) wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
d) wykonawca na własny koszt oddeleguje, wyposaży i przeszkoli odpowiednich pracowników do ochrony obiektu i mienia DPS,
e) wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
f) wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników ochrony do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz dochowania poufności danych osobowych, z którymi zapoznał się w czasie pełnienia obowiązków służbowych,
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) zapoznanie pracowników ochrony z regulaminem organizacyjnym DPS oraz regulaminami i instrukcjami obowiązującymi w ochranianym obiekcie w zakresie bhp i p.poż., oraz zapewnienie przestrzegania przepisów obowiązujących w DPS przez pracowników ochrony,
b) zapoznanie pracowników ochrony z rozmieszczeniem, obsługą wyłącznika głównego energii elektrycznej, zaworu głównego wody, zaworu głównego gazu ziemnego,
c) zapoznanie pracowników ochrony z topografią obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych i rozmieszczeniem sprzętu p.poż.,
d) poinformowanie pracownika ochrony, że jest zobowiązany do współpracy
z pielęgniarką koordynującą lub opiekunką pełniącą dyżur w sprawach mieszkańców, służenia pomocą mieszkańcom, którym taka pomoc jest niezbędna,
e) zapewnienie pracownikom ochrony właściwych warunków bhp i p.poż., udostępnienia dla ich potrzeb pomieszczeń socjalnych i urządzeń sanitarno-higienicznych.
Dodatkowo Zamawiający zobowiązany jest do:
- zapewnienia sprawnego działania oświetlenia i ogrodzenia terenu ochranianego obiektu,
- zabezpieczenia towarów i dokumentów w magazynach niedostępnych dla osób nieuprawnionych,
- zapoznania pracowników Wykonawcy z instrukcją obsługi systemów wymienionych w pkt b) „Obowiązków wykonawcy” oraz ich przeszkolenie.
7. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
a) natychmiastowego powiadamiania Policji i innych służb w razie stwierdzenia zagrożenia dla mieszkańców, pracowników oraz majątku znajdującego się w ochronie,
b) niezwłocznego powiadomienia swego pracodawcy oraz osoby będącej przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach wynikających z realizacji przedmiotu umowy o niemożliwości wykonania obowiązków przez pełniącego służbę pracownika Wykonawcy.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:
a) wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania Wykonawcy, jak również za straty powstałe na skutek włamań i kradzieży w wyniku zaniedbania obowiązków przez pracowników Wykonawcy,
b) w przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o powstałym wypadku, oraz udzielenia wszystkich informacji komisji badającej okoliczności wypadku, oraz oceniającej wysokość poniesionych z tego tytułu strat,
c) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na odstawie poniżej wskazanych kryteriów oceny i ich wag punktowych.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (wartość zamówienia brutto) – 60 pkt
Termin płatności – 20 pkt
Platforma zarządzania zabezpieczeniami oparta na protokole IP – 20 pkt
Przy czym za cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie usługi wyszczególnioną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego.
Przy obliczaniu liczby punktów zostaną zastosowane następujące kryteria:
Cena (C)- znaczenie 60%, waga – 0,6
Przy czym za cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie usługi wyszczególnioną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. Cena do dwóch miejsc po przecinku. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru:
Cn
---------- x 100 x 0,6 = liczba punktów w kryterium C
Cx
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców
Cx – cena w badanej ofercie
Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach

Termin płatności (T)- znaczenie 20%, waga - 0,2
Kryterium T będzie brane pod uwagę określone przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym, podany w dniach od wystawienia faktury nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 20 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru:

Tx
---------- x 100 x 0,2 = liczba punktów w kryterium T
Tmax
gdzie:
Tx – termin zapłaty w badanej ofercie podany w dniach
Tmax – najdłuższy termin zapłaty wśród ofert złożonych w postępowaniu
Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach

Platforma zarządzania zabezpieczeniami oparta na protokole IP (P) – znaczenie 20%, waga – 0,2
Kryterium P będzie brany pod uwagę określony przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ podany POSIADAM/NIEPOSIADAM, za potwierdzeniem dokumentu lub kserokopii dołączonej do oferty potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę takiej możliwości. Wykonawca musi posiadać w celu uzyskania punktów możliwość zdalnej przy sygnalizacji włamania i napadu bez konieczności wejścia na obiekty Zamawiającego tj., możliwość wykonania zdalnej kontroli rutynowej, zdalnego programowania systemu, zdalną aktualizację oprogramowania układowego. Oferta spełniająca wymóg określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 20 pkt. W przypadku braku posiadania takiej możliwości przez Wykonawcę nie zostaną przyznane punkty w danym kryterium.
gdzie:
POSIADAM – 20 pkt
NIEPOSIADAM – 0 pkt
3. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Platforma zarządzania zabezpieczeniami oparta na protokole IP

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach wskazanych w Punkcie VI. Podstawy wykluczenia oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób fizycznych
i mienia. Wykonawca musi posiadać Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.)
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności tożsamej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. W przypadku upływu okresu obowiązywania ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania obowiązującej policy Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wraz z warunkami ubezpieczenia.
c) Sytuacji technicznej lub zawodowej:
- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje bądź realizował co najmniej 2 usługi polegające na usłudze ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługą portierni, tożsamych z przedmiotem zamówienia oraz wykonywanych w Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach, Domach Dziecka, Szpitalach lub innych placków realizujących stałą opiekę nad osobami. Jedna usługa rozumiana jest jako jedna zrealizowana w okresie następujących po sobie 10 miesięcy lub realizowana w sposób ciągły przez okres następujących po sobie 10 miesięcy umowy, przy czym wartość jednej usługi w w/w okresie nie może być niższa niż 100 000,00 zł. W przypadku wykazywania umowy zawartej na okres dłuższy niż 10 miesięcy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wykazać wartość umowy za okres następujących po sobie 10 miesięcy. Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie się umową, która jest w trakcie realizacji pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego prawidłową jej realizację podpisaną przez stronę Zlecającą usługę.
- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem 5 osobami posiadających niezbędne kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami w zakresie wykonywania czynności ochrony fizycznej obiektów, i mienia, posiadających ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wiedzę w zakresie prawidłowej obsługi centrali przeciwpożarowej. Muszą być to osoby niekarane, legitymujące się min. 2 letnim stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony. Jedna z 5 osób winna być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
- Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się potwierdzeniem posiadania infrastruktury technicznej umożliwiającej prowadzenie wideonadzoru (Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz ofertowy Informacje dodatkowe pkt. 3).
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył ofertę zgodną z wymaganiami określonym w SWZ.
4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów trzecich.
Wykonawca polegający na w/w zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobligowany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego stanowiące Załącznik Nr 11 do SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub podmiotowy środek dowodowy potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie powinno w swej treści zawierać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca będzie polegać w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Wykonawca polegający na zasobach podmiotów trzecich składa wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wypełnione i podpisane przez podmiot trzeci.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W związku
z powyższym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, w celu reprezentacji ich
w postępowaniu lub też zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.
W/w pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobligowani do złożenia Oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia jak również Oświadczenia na podstawie art. 117 ust 4 określającego, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie własne).
Dotyczy również spółek cywilnych.
6. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia konieczności osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ:
a) części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcy,
b) nazwę ewentualnego podwykonawcy, jeżeli już ją zna.
Ponadto Wykonawca ma obwiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, wskazanych w Formularzu ofertowym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wskazujący w Formularzu ofertowym podwykonawcę składa wraz
z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podpisane i dotyczące podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ oraz Nr 5 do SWZ, stanowiący Załącznik Nr 7 Do SWZ.
c) Parafowany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
d) Załącznik Nr 9 do SWZ, stanowiącego wykaz wykonanych usług wraz
z dokumentami lub kserokopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę, potwierdzających prawidłowe wykonanie wszystkich usług wykazanych w Załączniku Nr 9 do SWZ
w postaci np.: referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz, którego była realizowana usługa zawierające dokładne wskazania wartości, przedmiotu, dat realizacji i dokładnych danych pomiotu, na rzecz, którego realizowana była usługa zrealizowanej lub realizowanej umowy.
W przypadku umów, które są realizowane w okresie prowadzonego postępowania dokument potwierdzający realizację nie może być wydany wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem.
e) Koncesję lub kserokopię Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.)
f) dokumenty lub kserokopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300 000,00 zł przez cały okres realizacji usługi.
g) Załącznik Nr 10 do SWZ stanowiący wykaz dot. dysponowania pracownikami
i kserokopiami dokumentów potwierdzających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia oraz kserokopią wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, w przypadku zmian wykazanych osób Wykonawca każdorazowo musi poinformować o zaistniałej zmianie Zamawiającego na piśmie wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ oraz Nr 5 do SWZ, stanowiący Załącznik Nr 7 Do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokument lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę platformy zarządzania zabezpieczeniami opartymi na protokole IP, umożliwiający Wykonawcy zdalną pracę przy sygnalizacji włamania i napadu bez konieczności wejścia na obiekt Zamawiającego w celu: wykonania zdalnej kontroli rutynowej, zdalnego programowania systemu, zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokument lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę platformy zarządzania zabezpieczeniami opartymi na protokole IP, umożliwiający Wykonawcy zdalną pracę przy sygnalizacji włamania i napadu bez konieczności wejścia na obiekt Zamawiającego w celu: wykonania zdalnej kontroli rutynowej, zdalnego programowania systemu, zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga od wszystkich dołączenia do Formularza ofertowego następujących dokumentów i oświadczeń przy złożeniu oferty:
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące braku podstaw wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 4 do SWZ,
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu – Załącznik Nr 5 do SWZ,
Powyższe dwa oświadczenia powinny być złożone również przez podmioty trzecie w przypadku powoływania się na ich zasoby oraz wspólnego składania oferty przez wszystkie podmioty.
Ponadto w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości przez Zamawiającego ma on prawo wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów źródłowych (informacji z Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
Załącznik Nr 3 do SWZ.
Załącznik Nr 2 do SWZ.
Załącznik Nr 8: Oświadczenie dot. zatrudnienia.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do ich złożenia jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z w/w dokumentów musi wraz z ofertą zostać złożone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się również w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp.
Oświadczenie własne Wykonawcy w przypadku, którego wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia
1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561 z późn. zm.), zawierające informacje wskazane
w Formularzu ofertowym stanowiącym Złącznik Nr 3 do SWZ w punkcie 19.
Załącznik Nr 11 do SWZ – JEŻELI DOTYCZY.
Dokument lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę platformy zarządzania zabezpieczeniami opartymi na protokole IP, umożliwiający Wykonawcy zdalną pracę przy sygnalizacji włamania i napadu bez konieczności wejścia na obiekt Zamawiającego w celu: wykonania zdalnej kontroli rutynowej, zdalnego programowania systemu, zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego.


Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
Załącznik Nr 6 do SWZ.
Załącznik Nr 7 do SWZ.
Parafowany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
Załącznik Nr 9 do SWZ.
Koncesję lub kserokopię Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.)dokumenty lub kserokopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300 000,00 zł przez cały okres realizacji usługi.
Załącznik Nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W związku
z powyższym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, w celu reprezentacji ich
w postępowaniu lub też zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.
W/w pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobligowani do złożenia Oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia jak również Oświadczenia na podstawie art. 117 ust 4 określającego, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie własne).
Dotyczy również spółek cywilnych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z Wykonawców.
a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące braku podstaw wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 4 do SWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu – Załącznik Nr 5 do SWZ,
Powyższe dwa oświadczenia powinny być złożone również przez podmioty trzecie w przypadku powoływania się na ich zasoby oraz wspólnego składania oferty przez wszystkie podmioty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis zmian dot. umowy w tym zapisy dot. waloryzacji zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.