eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025 (2)Ogłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025 (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 238-55-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025 (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53b64c0c-6fd0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020337/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.54 Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025 (2)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/13753

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025 (2)"
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacja zawarta w Rozdziale 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.73.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Obsługa prawna wydziałów ED, GE, IN, KSP, PP, SO i ZD w latach 2023-2025
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:
1) Wydział Edukacji - (ED)
2) Wydział Geodezji i Kartografii - (GE),
3) Wydział Informatyki - (IN),
4) Wydział Kultury i Sportu - (KSP),
5) Wydział Planowania Przestrzennego - (PP),
6) Wydział Spraw Obywatelskich - (SO),
7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - (ZD),
8) Wydział Zamówień Publicznych - (ZA) w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji zarówno przez wydziały wymienione w punktach od 1) do 7) oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, współpracujące z wydziałami wymienionymi w punktach od 1) do 7), w zakresie zamówień, które są lub będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wyjątkiem Centrum Ratownictwa Gliwice i Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.).
3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:
1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa),
2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,
3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi prawnej Wykonawca będzie m.in. prowadził min. 20 godzin konsultacji prawnych (szczegóły w projekcie umowy), sporządzał ok. 19 opinii prawnych i weryfikował ok. 34 umów (średnia z ostatniego roku).
6. Na dzień 31 sierpnia 2022 r., Zamawiający w ww. zakresie prowadził 23 sprawy sądowe.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do miejsc, w których świadczona będzie obsługa prawna (Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 lub Gliwice, ul. Jasna 31A) w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie). W ciągu roku od daty ogłoszenia postępowania Zamawiający nie korzystał z tego uprawnienia.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.
9. Umowa nie obejmuje:
1) spraw związanych z dotacjami prowadzonymi przez wydziały wymienione w pkt. 1 ppkt 1), 4) i 7).
2) występowania w imieniu Miasta Gliwice we wszczętych z urzędu przez Ministerstwo Finansów sprawach zobowiązania Miasta Gliwice do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016-2019

4.2.6.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie radcy prawnego/adwokata w zakresie prowadzenia obsługi prawnej

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie radcy prawnego/adwokata w zakresie sporządzania opinii prawnych

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie radcy prawnego/adwokata w zakresie prowadzenia spraw sądowych

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2023-2025.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:
1) Biuro Obsługi Interesantów - (BOI),
2) Biuro Rady Miasta - (BR),
3) Wydział Architektury i Budownictwa - (AB),
4) Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - (KD),
5) Wydział Komunikacji - (KM),
6) Wydział Organizacyjny - (OR),
7) Wydział Środowiska - (ŚR),
8) Wydział Usług Komunalnych - (UK),
9) Wydział Zamówień Publicznych - (ZA) w tym, w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji zarówno przez wydziały wymienione w punktach od 1) do 8) oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego, współpracujące z wydziałami wymienionymi w punktach od 1) do 8) w zakresie zamówień, które są lub będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wyjątkiem Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.).
3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:
1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa),
2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,
3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Do zakresu obsługi wchodzą również:
a) rozstrzyganie wątpliwości prawnych powstałych w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest miasto Gliwice. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczy zakresu zamówień publicznych i jest niezależne od obsługi wydziałów określonych w ust. 1.
b) obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
5. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi Wykonawca będzie m.in. prowadził min. 24 godzin konsultacji prawnych (szczegóły w projekcie umowy), sporządzał ok. 14 opinii prawnych i weryfikował ok. 117 umów (średnia z ostatniego roku).
7. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w zebraniach, wizjach i innych spotkaniach w sprawach postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania na podstawie art. 26 i 26a ustawy o odpadach, wraz z egzekucją finansową. Wykonawca będzie do dyspozycji do 4 godzin miesięcznie.
Zamawiający będzie informował o powyższych spotkaniach z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za czynności opisane w niniejszym punkcie w przypadku, gdy w danym miesiącu nie będzie realizował ww. obowiązków.
8. Na dzień 31 sierpnia 2022 r., Zamawiający w ww. zakresie prowadził 267 spraw sądowych.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do siedziby Zamawiającego w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie). W ciągu roku od daty ogłoszenia postępowania Zamawiający nie korzystał z tego uprawnienia.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie radcy prawnego/adwokata w zakresie prowadzenia obsługi prawnej

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie radcy prawnego/adwokata w zakresie sporządzania opinii prawnych

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie radcy prawnego/adwokata w zakresie prowadzenia spraw sądowych

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
I
Wykonawca powinien posiadać roczne doświadczenie w obsłudze jednostek administracji samorządowej lub rządowej:

CZĘŚĆ I: Obsługa prawna wydziałów: ED, GE, IN, KSP, PP, SO i ZD w latach 2023-2025

Wykonawca, łącznie w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prowadził kompleksową obsługę prawną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w 2 z poniższych zakresów:

1) w zakresie zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania Prawa zamówień publicznych,
2) w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w zakresie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i/lub ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3) w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w zakresie planowania przestrzennego,
4) w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w zakresie ochrony zdrowia,
5) w gminach oraz powiatach lub miastach na prawach powiatu w zakresie prawa oświatowego.

CZĘŚĆ II: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2023-2025

Wykonawca, łącznie w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prowadził kompleksową obsługę prawną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w 2 z poniższych zakresów:

1) w zakresie zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania Prawa zamówień publicznych,
2) w starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o Prawo budowlane,
3) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) w gminach lub powiatach lub miastach na prawach powiatu w zakresie ustaw związanych z ochroną środowiska.
II
W zakresie wymogów jakie spełnić musi Wykonawca wymagane jest dysponowanie osobą posiadającą uprawniania radcy prawnego lub adwokata, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze jednostek administracji samorządowej lub rządowej, który będzie świadczył obsługę prawną wydziałów. Osoba ta samodzielnie musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawej oraz sporządzaniu pisemnych opinii prawnych dla jednostek administracji samorządowej lub rządowej.

CZĘŚĆ I: Obsługa prawna wydziałów: ED, GE, IN, KSP, PP, SO i ZD w latach 2023-2025

A. W zakresie prowadzenia obsługi prawnej:

Wykonawca, który ubiega się o zamówienie musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobą, która łącznie w ciągu ostatnich 5 lat prowadziła kompleksową obsługę prawną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w 2 z poniższych zakresów:

1) w zakresie zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania Prawa zamówień publicznych,
2) w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w zakresie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i/lub ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3) w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w zakresie planowania przestrzennego,
4) w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w zakresie ochrony zdrowia,
5) w gminach oraz powiatach lub miastach na prawach powiatu w zakresie prawa oświatowego.

B. W zakresie wydawania opinii:

Wykonawca, który ubiega się o zamówienie musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobą, która łącznie sporządziła na rzecz jednostek administracji samorządowej lub rządowej po co najmniej 1-nej opinii prawnej w 6 pozycjach z następującego zakresu:
1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) ustawy o pomocy społecznej,
4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
6) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
7) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8) ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
9) ustawy o sporcie,
10) ustawy Kodeks pracy,
11) ustawy Karta Nauczyciela,
12) ustawy Prawo oświatowe,
13) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Opinie te musiały być sporządzone w przeciągu maksymalnie 24 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania. Opinie sporządzone po dniu ogłoszenia niniejszego postępowania nie będą oceniane.

CZĘŚĆ II: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2023-2025

A. W zakresie prowadzenia obsługi prawnej:

Wykonawca, który ubiega się o zamówienie musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobą, która łącznie w ciągu ostatnich 5 lat prowadziła kompleksową obsługę prawną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w 2 z poniższych zakresów

1) w zakresie zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania Prawa zamówień publicznych,
2) w starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o Prawo budowlane,
3) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) w gminach lub powiatach lub miastach na prawach powiatu w zakresie ustaw związanych z ochroną środowiska.

B. W zakresie wydawania opinii:

Wykonawca, który ubiega się o zamówienie musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobą, która na rzecz jednostek administracji samorządowej lub rządowej łącznie sporządziła po co najmniej 1-nej opinii prawnej w 7 pozycjach z następującego zakresu:
1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawy o ochronie przyrody,
3) ustawy o samorządzie gminnym,
4) ustawy Kodeks pracy,
5) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
6) ustawy o odpadach,
7) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
8) ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) ustawy Prawo o ruchu drogowym,
10) ustawy o transporcie drogowym,
11) ustawy o kierujących pojazdami,
12) ustawy Prawo energetyczne,
13) ustawy o elektromobilności,
14) ustawa kodeks cywilny,
15) rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy pzp.

Opinie te musiały być sporządzone w przeciągu maksymalnie 24 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania. Opinie sporządzone po dniu ogłoszenia niniejszego postępowania nie będą oceniane.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7A - dla części I, 7B - dla części II do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8A - dla części I, 8B - dla części II do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 7 i 8 wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6A dla części I, 6B dla części II do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.