eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa art. żywnościowych (mięsa świeżego, wędlin i drobiu; nabiału i przetworów mleczarskich oraz różnych art. spożywczych) dla DPS w Krakowie, ul. Łanowa 43, od 1.01.2023-30.06.2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa art. żywnościowych (mięsa świeżego, wędlin i drobiu; nabiału i przetworów mleczarskich oraz różnych art. spożywczych) dla DPS w Krakowie, ul. Łanowa 43, od 1.01.2023-30.06.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łanowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-725

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sek@dpslanowa43.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslanowa43.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa art. żywnościowych (mięsa świeżego, wędlin i drobiu; nabiału i przetworów mleczarskich oraz różnych art. spożywczych) dla DPS w Krakowie, ul. Łanowa 43, od 1.01.2023-30.06.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa9a1a2a-6fcf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017049/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa art. żywnościowych (mięsa świeżego, wędlin i drobiu; nabiału i przetworów mleczarskich; różnych art. spożywczych) dla DPS w Krakowie, ul. Łanowa 43 w okresie 1.01.2023-30.06.2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oznaczenie Zamawiającego w formularzach ePUAP: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, UL. ŁANOWA 43
Adres skrzynki ePuap: LANOWA41B/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej zamawiającego: sek@dpslanowa43.pl
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej opisane zostały w SWZ - Dział XI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.26.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa wołowego (z kością i bez), wieprzowego (z kością i bez), drobiu i podrobów oraz wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 w okresie od 1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15112100-7 - Świeży drób

15114000-0 - Podroby

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131130-5 - Wędliny

15131134-3 - Kaszanka i inne wędliny krwiste

15131700-2 - Przetwory mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mleka i jego przetworów (śmietany, masła, kefiru i jogurtów, sera: białego i homogenizowanego), serów topionych i twardych (żółtych) do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 w okresie od 1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15551300-8 - Jogurt

15542100-0 - Ser twarogowy

15544000-3 - Ser twardy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych: produkty sypkie – produkty przemiału ziarna (mąki, kasze, płatki, makarony), sypkie inne (sól, cukier, ryż), herbaty, artykuły puszkowane, w butelkach i słoikach (majonez, chrzan, musztarda, oleje, koncentraty, groszek, sałatki, ogórki, soki, dżemy itp.), konserwy rybne, tłuszcze roślinne, przyprawy sypkie, aromaty i dodatki do ciast, budynie i kisiele, wyroby ciastkarskie, cukierki itp. dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 w okresie od 1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 5 do SWZ
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza wyżej wymienionymi, Wykonawca składa:
Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy dla danej części zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku podpisywania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).
Oświadczenie dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym - Załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich zmian umowy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
2.1. w przypadku zmiany unormowań prawnych, które będą miały wpływ na realizację umowy,
2.2. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
2.3. zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych lub gospodarczych w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym dla Zamawiającego byłoby wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na ePUAP lub miniPortal UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.