eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363103799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 119

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-831cc69c-6fdd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038791/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup paliw płynnych na potzrby ZDiUM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/?id=218340

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl.
Dopuszczalna jest także komunikacja przez: url.https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAP Informacje o środkach komunikacji zostały również zawarte w rozdziale 8 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych ,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
4) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta , ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-24-77-426, REGON 363103799.
5) inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiUM jest Pan Paweł Bociąga,
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.271.1.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do tankowania bezpośrednio z dystrybutora stacji do baków samochodów oraz kanistrów, będących własnością ZDiUM w ilości:
1) 51 000 litrów oleju napędowego (ON),
2) 24 000 litrów benzyny bezołowiowej 95,
3) 5 000 litrów LPG
w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
2. Wykonawca jest obowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na co najmniej jednej stacji paliw ogólnie dostępnej, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 119, czynnej we wszystkie dni tygodnia 24 h. Wymóg zapewnienia ciągłości tankowania pojazdów w odległości nie większej niż 5 km od siedziby spowodowany jest uzasadnioną i obiektywną przyczyną związana z tym, że wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji zadań statutowych przemieszczają się w obrębie granic
administracyjnych miasta lub w niedużej odległości poza nią, tym samym nie zasadne, nieracjonalne i nieekonomiczne z punktu widzenia zamawiającego byłoby, ażeby zamawiający dokonywał zakupu od Wykonawcy, który ma siedzibę poza tym obrębem. W sytuacji, kiedy wykonawca wskaże stację paliw zlokalizowaną poza obrębem, o którym mowa powyżej oferta zostanie odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp – „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy pzp określa poniżej wszystkie kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert, szczegółowo je opisując, wskazując do czego się odnoszą oraz, w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu.
2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych. Zgodnie z art. 246 ust. 2 pzp mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze
przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych
elementów składających się na przedmiot zamówienia. Biorąc pod uwagę charakter zamówienia jakim jest dostawa paliw, która ma ustalone wymagania jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia wskazując ich parametry, nie ma konieczności określania kryteriów innych niż cena. Przedmiot zamówienia jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania
ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o zamówienie składają także: Oświadczenie,z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Poprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy rozumieć konsorcjantów a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony ustalają, iż zmiana niniejszej umowy może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności kiedy ilość zamówienia określonego w § 1 ust. 4 umowy nie zostanie wykorzystana w okresie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji dopuszczona jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia do czasu zakupu ilości paliw określonego w § 1 ust. 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającegona ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musibyć zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku.Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferowana benzyna bezołowiowa, olej napędowy i gaz LPG mają spełniać normy PN-EN 228, PN-EN 590, PN-EN 589.
2. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107
pzp, „że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.". Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie norm, wykonawca może
udokumentować ich równowartość nawet wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć z ofertą stosowne dokumenty.
3. Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien zaoferować materiały lub urządzenia równoważne. Powyższe uzależnione od tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast,
modyfikacja w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. Stosownie do art. 107 ust. 2 pzp – zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia ich - jeżeli będą niekompletne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.