eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363103799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 119

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/?id=218340

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-831cc69c-6fdd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038791/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup paliw płynnych na potzrby ZDiUM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465325/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP.271.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do tankowania bezpośrednio z dystrybutora stacji do baków samochodów oraz kanistrów, będących własnością ZDiUM w ilości:
1) 51 000 litrów oleju napędowego (ON),
2) 24 000 litrów benzyny bezołowiowej 95,
3) 5 000 litrów LPG
w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
2. Wykonawca jest obowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na co najmniej jednej stacji paliw ogólnie dostępnej, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 119, czynnej we wszystkie dni tygodnia 24 h. Wymóg zapewnienia ciągłości tankowania pojazdów w odległości nie większej niż 5 km od siedziby spowodowany jest uzasadnioną i obiektywną przyczyną związana z tym, że wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji zadań statutowych przemieszczają się w obrębie granic
administracyjnych miasta lub w niedużej odległości poza nią, tym samym nie zasadne, nieracjonalne i nieekonomiczne z punktu widzenia zamawiającego byłoby, ażeby zamawiający dokonywał zakupu od Wykonawcy, który ma siedzibę poza tym obrębem. W sytuacji, kiedy wykonawca wskaże stację paliw zlokalizowaną poza obrębem, o którym mowa powyżej oferta zostanie odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp – „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych i w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.
Do dnia 07.12.2022 r. do godz. 9:30 (do terminu składania ofert) wpłynęła do zamawiającego jedna oferta. Na podstawie art. 226 ust. 1 pk 5 ustawy Pzp została ona odrzucona, gdyż jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w formularzu oferty podania upustów, jakie wykonawca chce zaoferować zamawiającemu na poszczególne rodzaje paliw. Zamawiający wymagał podania wysokości upustu netto jaki wykonawca będzie udzielał od cen hurtowych paliwa. Wykonawca w tabeli formularza ofertowego w pozycji „gaz LPG” podał upust, jaki będzie udzielał zamawiającemu od ceny z pylonu. Zamawiający nie dopuszczał takiego rozwiązania. W związku z powyższym oferta wykonawcy była nizgodna z warunkami zamówienia i zamawiający odrzucił ofertę.
Była to jedyna oferta jaka wpłynęła do zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.